LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності вогнезахисту деревини шляхом послідовного просочування антипіреном і полімерним антисептиком

МВС України

Харківський інститут пожежної безпеки
Борисов Петро Федотович
УДК 614.641.411Підвищення ефективності вогнезахисту деревини

шляхом послідовного просочування антипіреном

і полімерним антисептиком

21.06.02 – пожежна безпека


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Харків – 2000


Дисертацєю є рукопис.


Робота виконана в Харківському інституті пожежної безпеки МВС України


Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор Жартовський Володимир Михайлович,

Київський факультет Черкаського інституту пожежної безпеки МВС України імені Героїв Чорнобиля, професор кафедри пожежної профілактики.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Фомін Станіслав Леонідович, професор кафедри залізобетонних та кам'яних конструкцій Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури,

кандидат технічних наук, доцент Сирих Василь Миколайович, завідувач сектором пожежно-технічних досліджень НДІ ім.професора М.С.Бакаріуса Міністерства юстиції України (м.Харків).


Провідна установа:

Севастопольський військово-морський інститут ім.П.С.Нахімова Міністерства оборони України, кафедра живучості кораблів, водолазних і судопід'ємних робіт.


Захист відбудеться 16.11.2000 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої вченої ради К 64.707.01 при Харківському інституті пожежної безпеки МВС України за адресою: 61023, м.Харків, вул.Чернишевського, 94.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ХІПБ МВС України м.Харків, вул.Чернишевського, 94.


Автореферат розісланий 14.09.2000 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Кривцова В.І.

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Деревина як будівельний матеріал знаходить широке застосування завдяки високим фізико-механічним та експлуатаційним властивостям. Однак деревина належить до горючих речовин і в більшості випадків саме вона є найбільш небезпечним матеріалом. За офіційними статистичними даними з 1978 по 2000 рік в Україні виникло більше як 130 000 пожеж, з них 93% були на об'єктах з високим ступенем завантаження деревиною.

Ефективним способом зниження горючості деревини є обробка її вогнезахисними матеріалами, різновидами якої є поверхневе та глибоке просочування антипіренами. Поверхневе просочування дозволяє перевести деревину до групи важкозаймистих матеріалів, а глибоке просочування – до групи важкогорючих матеріалів (за ГОСТ 30219-95). Однак глибоке просочування можна застосувати тільки до нових дерев'яних конструкцій. До того ж ці операції повязані з використанням вакууму або надлишкового тиску і потребують складного спеціального обладнання. Технологічний процес триває декілька діб, а вартість вогнезахищеної деревини надто висока.

У зв'язку з широким застосуванням деревини як будівельного матеріалу проблема підвищення ефективності вогнезахисту деревини є актуальною з точки зору необхідності підвищення рівня пожежної безпеки в Україні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дослідження, що становлять предмет даної дисертаційної роботи, проводилися відповідно до "Державної програми забезпечення пожежної безпеки на 1995-2000 роки", затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 року № 238, і комплексного плану науково-дослідних робіт Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МВС України на 2000 р.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у підвищенні ефективності вогнезахисту деревини шляхом послідовного просочування її антипіренами і полімерними антисептиками.

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі основні задачі:

  • провести аналітичні дослідження сучасного стану вогнезахисту деревини просочувальними складами;

  • провести теоретичні дослідження процесу вимивання антипірена з вогне- та вогнебіозахищеної деревини;

  • розробити експериментальну методику дослідження процесів вимивання антипірена з деревини;

  • розробити рецептуру комбінованого просочувального складу для деревини з антипірена і полімерного антисептика;

  • провести комплекс експериментальних досліджень ефективності вогнезахисту деревини комбінованим просочувальним складом із антипірена і полімерного антисептика;

  • розробити нормативну документацію на виробництво комбінованого просочувального складу для вогнебіозахисту деревини;

  • розробити інструкцію (рекомендації) щодо застосування комбінованого просочувального складу із антипірена і полімерного антисептика в практичних умовах для підвищення ефективності вогнебіозахисту деревини.

Наукова новизна. Вперше проведено комплекс теоретичних і експериментальних досліджень щодо вогнебіозахисту деревини антипіреном і полімерним антисептиком та виявлено ефект синергізму дії цих речовин у процесах вогнезахисту деревини шляхом послідовної обробки її антипіреном і полімерним антисептиком, розкрито механізм цього ефекту. Поверхневе просочування деревини антипіреном і полімерним антисептиком дозволяє отримати важкогорючий матеріал. Розроблено модель вимивання антипірена з вогнебіозахищеної деревини.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено комбінований спосіб поверхневого просочування деревини, що полягає в послідовній обробці деревини оптимізованим складом антипірена (діамонійфосфат, сульфат амонію, піноутворювач) і полімерним антисептиком "Акватон" (чи "Гембар") дозволяє отримати деревину з високим ефектом вогнебіозахисту (важкогорючий матеріал) і з низьким ступенем токсичності. Використання такої деревини в будівництві дозволить знизити ризик виникнення і можливості розвитку пожеж, а також збільшити тривалість експлуатації конструкцій із дерева. Розроблено нормативно-технічну документацію у вигляді токсикологічного паспорта на просочувальний склад ДСА-1 (IV клас небезпеки за ГОСТ 12.1.007 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности) і технічні умови ТУ У