LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності вогнезахисту деревини шляхом послідовного просочування антипіреном і полімерним антисептиком

208 м2/с.

Рис. 3 – експериментальні дані з кінетики вимивання антипірену з вогнебіозахищеної деревини: х - зразок серії 206 (маса полімерного антисептика 0,12 г); – зразок серії 207 (маса полімерного антисептика 0,12 г, маса КМЦ 0,06 г); - зразок серії 208 (маса полімерного антисептика 0,12 г, маса КМЦ 0,12 г).

Четвертий розділ присвячено практичній реалізації розробленого способу вогнебіозахисту деревини. Результати експериментальних досліджень, викладені в розділі 3, зокрема щодо оптимізованої рецептури антипірену, лягли в основу розробки технічних умов ТУ У 13672801.002-1999 "Суміш просочувальна для поверхневої вогне- та біозахисної обробки деревини ДСА-1". Просочувальна суміш складається з двох частин: антипірену (20% ДАФ, 10% СА, 1% піноутворювача, решта – вода) та антисептика (1%-ний водний розчин "Акватона" або "Гембара"). Разом з НВП "Фактор" та Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ України розроблено "Токсиколого-гігієнічний паспорт суміші просочувальної для поверхневої обробки деревини ДСА-1". Цю суміш віднесено до 4 класу небезпечності (мало небезпечні речовини). Для впровадження у практику нового способу вогнебіозахисту деревини розроблено і затверджено ГУДПО МВС України "Рекомендації по застосуванню просочувального складу для поверхневої вогне- і вогнебіозахисної обробки деревини ДСА-1".

В цьому розділі також розглянуто техніко-економічні та екологічні аспекти нового способу вогнебіозахисту деревини. Розрахунки вартості вогнезахисту 1 м2 деревини різними вогнебіозахисними складами наведено в табл.3.


Таблиця 3

Розрахунок вартості вогнезахисту 1 м2 деревини

вогнебіозахисними складами

Назва Група ефек- Антипірен Антисептик Вартість вогнеза- хисту

складу тивно- ДАФ СА Піноутворювач NaF 1 м2,

сті Вит-рата, г/м2 Вар-тість, коп/м2 Витра-та, г/м2 Вар-тість, коп/м2 Витра-та, г/м2 Вар-тість, коп/м2 Витра-та, г/м2 Вар-тість, коп/м2 коп

МС ТУ 294-00229452421-96 ІІ 142,5 21,4 35,5 0,35 7 0,35 14,6 2,19 25,3

МС-02 ТУ 294-002-11240316-97 ІВ 327 49,2 107 1,07 17 0,85 43,8 6,6 57,7

ДСА-1 ТУ У 13672801.002-99 ІВ ДАФ СА Піноутворювач "Акватон" 49,3

97 14,6 48,5 0,49 5 0,25 4 34


Як свідчать дані табл. 3, за новим способом вогнебіозахисту можна одержувати вогнебіозахищену деревину, яка за ефективністю вогнезахисту належить до ІВ групи (важкогорючі матеріали). Вартість вогнебіозахисту 1 м2 деревини шляхом обробки складом ДСА-1 на 8,4 коп нижча порівняно з вартістю вогнебіозахисту за традиційним методом. Окрім цього суттєвим є екологічний аспект, який полягає у можливості використання полімерного антисептика ІV класу небезпечності замість інших, значно шкідливіших антисептиків.


ВИСНОВКИ


1. Проведені теоретичні та експериментальні дослідження дали змогу розробити новий спосіб вогнебіозахисту деревини, що полягає в послідовній поверхневій обробці її антипіреном і полімерним антисептиком, внаслідок чого значно підвищується ефективність вогнезахисту деревини – шляхом поверхневого просочування вдається одержувати важкогорючу деревину.

2. Розглянуто теоретичні питання, що стосуються процесів вимивання антипірену з просоченої деревини. Розроблено модель процесу вимивання антипірену з вогнебіозахищеної деревини. Лімітуючою стадією процесу вимивання є дифузія молекул компонентів антипірену крізь полімерну плівку антисептика. Виведено математичну залежність, за допомогою якої можливе експериментальне визначення коефіцієнта дифузії антипірену крізь полімерну плівку антисептика.

3. Із застосуванням методу математичного планування експерименту визначено оптимальну рецептуру антипірену.

4. Проведено експериментальні дослідження ефективності вогнезахисту деревини шляхом просочування різними антипіренами. Встановлено, що після послідовного поверхневого просочування деревини антипіреном і полімерним антисептиком ефективність вогнезахисту вища, ніж після глибокого просочування антипіреном. Висока ефективність вогнезахисту пояснюється проявленням ефекту синергізму дії антипірену і полімерного антисептика на гальмування термічної деструкції макромолекул целюлози. Розглянуто механізм цього явища.

5. Проведено дослідження ефективності біозахисту деревини шляхом обробки її антипіреном і полімерним антисептиком і встановлено, що за мінімальної витрати полімерного антисептика "Акватон" - 2,3 г/м2 досягається ефективний біозахист деревини. Присутність антипірену в деревині на ефективності біозахисту не позначається.

6. Розроблено методику дослідження процесів вимивання антипіренів з вогне- та вогнебіозахищеної деревини. Експериментально встановлено, що плівка полімерного антисептика перешкоджає вимиванню антипірену з деревини. Розглянуто механізм вимивання антипірену з вогнебіозахищеної деревини. Підтверджено адекватність теоретично розробленої моделі механізмові вимивання. Встановлено індукційний період процесу вимивання антипірену з вогнебіозахищеної деревини.

7. Розроблено технічні умови ТУ У 13672801-002-1999 "Суміш просочувальна для поверхневої вогнебіозахисної обробки деревини ДСА-1" та токсиколого-гігієнічний паспорт на цю суміш, яка складається з антипірену і полімерного антисептика і належить до речовин IV класу небезпечності (малобезпечні речовини).

8. Розроблено рекомендації щодо застосування просочувального складу ДСА-1 для поверхневої вогнебіозахисної обробки деревини.

9. Проведено техніко-економічні розрахунки та екологічну оцінку розробленого способу вогнебіозахисту деревини. За даними розрахунків, вогнебіозахисна обробка 1 м2 деревини за цим способом оцінюється на 8,4 коп. дешевше, ніж за традиційними способами. Суттєвою перевагою розробленого способу є використання речовин IV класу небезпечності замість шкідливих речовин I і II класів небезпечності.Основні публікації за матеріалами дисертації:


1. Жартовский В.М., Борисов П.Ф., Саенко А.И. Новые возможности улучшения огне- и биозащищенности древесины. // Проблемы пожарной безопасности. Сб. научн. трудов. Вып. 5 - Харьков: ХИПБ, 1999. - с. 101-105.

2. Борисов П.Ф. Предпосылка к новому подходу совмещенной защиты конструкций из дерева от возгорания и биоразрушения. // Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. Вып. 19. - Киев. "Техника", 1999. - с. 104-108.

3. Борисов П.Ф. Теоретические исследования процесса вымывания антипирена из огнебиозащищенной древесины. // Коммунальное