LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності вогнезахисту фанери просочувальними засобами

21
Міністерство освіти і науки України


Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури


жартовський сергій володимирович
удк 614.842.615

підвищення ефективності ВОГНЕЗАХИСТу

фанери ПРОСОЧУВАЛЬНими засобами21.06.02 - пожежна безпекаавтореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Харків – 2007
Дисертацією є рукопис.Робота виконана в Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України (м. Черкаси).Науковий керівник:

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Цапко Юрій Володимирович, Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України, доцент кафедри прогнозування і профілактики надзвичайних ситуацій та пожеж.Офіційні опоненти:

- доктор технічних наук, професор Беліков Анатолій Серафімович, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України, професор кафедри безпеки життєдіяльності;- кандидат технічних наук, доцент Шналь Тарас Миколайович, Національний університет "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри будівельних конструкцій та мостів.
Захист відбудеться "5 " грудня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.056.01 при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури за адресою: 61002, м. Харків, вул.Сумська,40.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури за адресою: 61002, м. Харків, вул.Сумська,40.
Автореферат розісланий " 2 "листопада 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.т.н., доцент

Т.М.Обіженко


загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Фанера, як і більшість целюлозовмісних матеріалів, – горючий легкозаймистий матеріал. Статистика засвідчує постійне зростання випадків займання, коли пожежним навантаженням є фанера. Об'єктами пожеж є пасажирські вагони, електро- та дизельпотяги, житлові будинки тощо. Відтак збитки складають сотні мільйонів гривень. На пожежах трапляються і людські жертви, причиною яких переважно є токсичні продукти горіння.

За пожежними і будівельними нормами та правилами, залежно від функціонального призначення об'єктів, дозволяється застосування конструкцій із фанери з показниками низької горючості, важкозаймисті, що не поширюють полум'я поверхнею, з незначною димоутворювальною здатністю, а за токсичністю продуктів горіння – малонебезпечні. Це свідчить про те, що фанера, як матеріал, повинна бути пожежобезпечна. Проблему можна вирішити через розв'язання низки наукових та практичних задачспрямованих на вирішення комплексу технічних питань щодо підвищення ефективності протипожежного захисту об'єктів різного призначення шляхом застосування в них фанери, яку відносять до групи важкогорючих матеріалів із пониженим рівнем токсичності продуктів горіння.

Враховуючи вищенаведене, тема дисертаційної роботи"Підвищення ефективності вогнезахисту фанери просочувальними засобами" є актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилися в рамках заходів щодо виконання Державної програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 р. №870; Концепції наукової діяльності Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України на 2005 – 2010 роки; науково-дослідної роботи в УкрНДІПБ МНС України за темою "Розробити проект Державного стандарту України "Речовини вогнезахисні для деревини. Загальні технічні вимоги і методи випробувань" (державний реєстраційний № 0103U007969) (особистий внесок – проведення аналітичних та експериментальних досліджень).

Мета роботи – підвищення ефективності вогнезахисту фанери шляхом просочення її засобами на основі неорганічних і органічних речовин.

Задачі досліджень. Для виконання поставленої мети необхідно було розв'язати наступні задачі:

– провести аналіз сучасного стану вогнезахисту фанери;

– провести дослідження процесів займання вогненезахищеної та вогнезахищеної фанери;

– провести дослідження процесів поширення полум'я поверхнею вогненезахищеної та вогнезахищеної фанери;

– розробити засоби і способи вогнезахисту фанери просоченням композицією на основі неорганічних і органічних речовин;

– провести комплекс експериментальних досліджень ефективності вогнезахисту та експлуатаційних властивостей вогнезахищеної фанери;

– провести дослідження придатності вогнезахищеної фанери для використання її на об'єктах масового перебування людей.

Ідея роботи полягає у використанні композиції сольових антипіренів, полімерного антисептика, кремнійорганічного полімерного гідрофобізатора та застосуванні прискорюючих фізико-хімічних процесів просочення фанери.

Об'єкт досліджень – процеси займання вогненезахищеної та вогнезахищеної фанери, умови й механізми їх уповільнення.

Предмет досліджень – вогненезахищена та вогнезахищена фанера, вогнезахисні просочувальні засоби.

Методи дослідження. У роботі використано комплекс методів досліджень, що вміщує теоретичні дослідження процесів займання та поширення полум'я поверхнею вогненезахищеної та вогнезахищеної фанери; експериментальні методи дослідження ефективності вогнезахисту фанери; числові методи математичного аналізу; фізико-хімічні методи досліджень (газова хроматографія, оптична спектроскопія та термогравіметричний аналіз); методи лабораторних випробувань, регламентовані діючими стандартами.

Наукова новизна отриманих результатів. Підвищення ефективності вогнезахисту фанери полягає у встановленні закономірностей взаємозв'язку процесів піролізу і горіння фанери із фізико-хімічними властивостями просочувального засобу з антипірена, полімерного антисептика, гідрофобізатора