LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Визначення оптимальних параметрів заготівлі, розстилу та механічної обробки лляної соломи

29


ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТШудрік Ірина Володимирівна


УДК 677.11.021

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАГОТІВЛІ, РОЗСТИЛУ ТА МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ЛЛЯНОЇ СОЛОМИ


05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництваАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукХерсон – 2007


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Богданова Ольга Федорівна,

Херсонський національний технічний університет

доцент кафедри переробки, стандартизації і сертифікації сировини.Офіційні опоненти:


доктор технічних наук, професор Валько Микола Іванович, Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри технічної хімії та харчових технологій;


кандидат технічних наук Мохер Юрій Володимирович, Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук, завідувач відділу стандартизації продукції льону та конопель.Захист відбудеться "31" жовтня 2007 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 у Херсонському національному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон-8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою: 73008, м. Херсон-8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.Автореферат розісланий " 25 "вересня 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.П. Сумська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Якість продукції є одним з найважливіших показників роботи будь-якого підприємства чи виробничого об'єднання, а високий рівень якості виготовленої на ньому продукції – основним показником ефективності його діяльності. Головною причиною кризового стану у льонопереробній галузі є низька конкурентоспроможність продукції льонозаводів, відхилення якості лляного волокна від вимог міжнародних стандартів. У зв'язку з цим основними завданнями, які зараз стоять перед науковцями та виробничниками, є розробка і впровадження новітніх технологій, які підвищували б якість лляної продукції без зростання її собівартості.

Таким чином, дослідження, спрямовані на підвищення якості лляного волокна на окремих стадіях первинної переробки лляної сировини, є актуальними й необхідними в сучасних умовах господарювання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема досліджень є складовою частиною науково-дослідних робіт, що проводяться кафедрою переробки, стандартизації і сертифікації сировини Херсонського національного технічного університету за темою: „Отримання луб'яної сировини підвищеної якості за матеріало- та енергозберігаючими технологіями", номер державної реєстрації 0102U005291, замовник – Міністерство освіти і науки України, дата реєстрації – 30.10.01 р., протокол № 2.

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є підвищення якості лляного волокна за рахунок оптимізації параметрів технологічних процесів первинної переробки лляної соломи. Для досягнення основної мети досліджень необхідно було вирішити такі завдання:

  • виявити вплив біометричних показників лляної соломи на вихід лубу і його міцність;

  • дослідити вплив терміну приготування трести на міцність, лінійну густину та вихід лляного волокна;

  • встановити вплив механічної обробки трести на м'яльних машинах на зміну міцності, лінійної густини та виходу лляного волокна;

  • за допомогою кореляційного аналізу виявити найбільш впливові параметри технологічного процесу заготівлі лляної сировини, що зумовлюють вихід лубу і якісні показники волокна, одержуваного на подальших етапах переробки;

  • на основі регресійного аналізу визначити оптимальний термін розстилання лляної соломи на стелищі для одержання волокна з високими показниками виходу, міцності та лінійної густини;

  • розробити рекомендації щодо підвищення якості лляної сировини на стадіях заготівлі соломи, приготування трести та одержання волокна після механічної обробки.

Об'єкт дослідження – процес первинної переробки лляної соломи.

Предмет дослідження – лляна солома.

Методи дослідження. Завдання, поставлені в роботі, вирішувалися за допомогою теоретичних та експериментальних методів.

Оцінка якості лляної соломи проводилась інструментальними методами за ГОСТ 28285-89 "Солома льняная. Требования при заготовках". Вихід лубу визначали ваговим методом, міцність – на основі середніх значень розривного навантаження. Довжину та діаметр стебел визначали метричним методом на приладі ДЛ-2М і стебломірі С-2. Ступінь визрівання трести характеризували показником відокремлюваності, який визначався за ГОСТ 24383-89 "Треста льняная. Требования при заготовках". Лінійна густина лляного волокна після механічної обробки лляної трести визначалася за ГОСТ 10681-75 "Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения".

Результати експериментальних досліджень оброблялися із застосуванням методів математичної статистики. Дослідження впливу вхідних характеристик лляної сировини на якість волокна та аналіз числових математичних моделей залежності якості лляного волокна від вхідних характеристик лляної соломи і трести здійснювалися за допомогою кореляційного аналізу, а статистична обробка результатів експериментальних досліджень проводилися з використанням ІВМ-сумісного персонального комп'ютера в середовищі "Microsoft Office Exel 2003 (11.5612.5605)", "Microsoft Office Word 2003 (11.5604.5606)".

Наукова новизна одержаних результатів:

  • вперше одержано кореляційні залежності фізико-механічних показників якості лляного лубу від біометричних характеристик стебел лляної соломи, які дозволяють визначити оптимальні значення діаметра і довжини стебел на стадії заготівлі та зберігання лляної соломи;

  • науково обґрунтовано і встановлено оптимальні строки одержання трести, які забезпечують максимальні показники міцності, виходу і лінійної густини волокна на технологічній стадії розстилання лляної соломи;

  • вперше розроблено методологічні принципи визначення оптимальних значень тиску в м'яльних вальцях в процесі механічної обробки лляної трести, при застосуванні яких зберігається міцність волокна і збільшується його тонина;

  • експериментально доведено можливість застосування кореляційних залежностей фізико-механічних характеристик лляного волокна від параметрів технологічних процесів заготівлі, розстилу і механічної обробки в державних стандартах для оцінки якості лляної соломи та волокна після