LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності застосування пресового обладнання в легкій промисловості

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ПОЛІЩУК ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧУДК 685.34.054ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ

В ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

05.05.10 – Машини легкої промисловості


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв – 2001Дисертацією є рукописРобота виконана в Технологічному університеті Поділля (м.Хмельницький) Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Кармаліта Анатолій Костянтинович, Технологічний університет Поділля (ТУП), доцент кафедри машин та апаратів легкої промисловості


Офіційні опоненти - доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Орловський Броніслав Вікентійович, Київський Національний університет технологій та дизайну (КНУТД), завідувач кафедри "Машини легкої промисловості"


- кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Єгоров Владислав Веніамінович, директор ТОВ "Легпромінжинірінг", м.Київ


Провідна установа - Херсонський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. ХерсонЗахист відбудеться " 14 " листопада 2001 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському Національному університеті технологій та дизайну за адресою 01601,

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці КНУТД за адресою: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2Автореферат розісланий " 11 " жовтня 2001 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Тарасенко А.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Важливий вплив на формування економічної ситуації в Україні на сучасному етапі має енергетичний фактор. В зв`язку з цим енергозбереження у всіх сферах діяльності суспільства - важливий напрямок економічного розвитку України. Задача економії енергоресурсів загострилася на даному етапі, коли стає необхідним збільшення масштабів виробництва і підвищення якості продукції на основі використання сучасної техніки і технологій.

В промисловості відбуваються невиправдані втрати енергії. Основними причинами є неповне завантаження обладнання і його робота в режимі холостого ходу під час виконання технологічного процесу, простоїв, пов`язаних з організаційними та іншими обставинами, і невідповідність енергетичних потужностей обладнання об`єму робіт, що виконуються.

Однією з головних причин невиправданих втрат енергії в легкій промисловості є недосконалість обладнання з точки зору енергетичних втрат. Особливо це відноситься до таких частин обладнання, як приводи. Невідповідність типу приводу, режиму його роботи, потужності та інших характеристик параметрам технологічної операції, яка виконується на обладнанні, приводить до значних втрат енергії.

В легкій промисловості існує багато технологічних операцій, що потребують пресового обладнання, в якому робочі органи виконують тільки зворотно-поступальний рух. В основному в ньому використовується електромеханічний, гідравлічний чи пневматичний приводи. Основний недолік обладнання з даними приводами той, що відбуваються невиправдані втрати електричної енергії під час холостого ходу робочих органів, а також під час завантаження і розвантаження обладнання об'єктами обробки. А цей час, наприклад, для операції вирубування, складає від 70 % до 90 % всього виробничого часу.

Створення високоефективного пресового обладнання з лінійним електромагнітним двигуном (ЛЕМД), яке дає змогу споживати електричну енергію тільки під час виконання технологічної операції, є актуальним завданням.

Зв`язок роботи з науковими планами. Дисертація є подальшим розвитком науково-дослідної роботи, проведеної в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький) в 1995-1996 рр., по темі "Наукові основи проектування виробів легкої промисловості та розробка приладів для комплексної автоматизації їх виготовлення" рег. номер 0195U026289 і відповідає напрямку наукових досліджень "Наукові та практичні основи проектування автоматизованих систем та виробів в легкій промисловості" Технологічного університету Поділля.

Мета і задачі досліджень. Метою роботи є розробка основ проектування високоефективного пресового обладнання з лінійним електромагнітним двигуном в якості приводу, призначеного для виконання технологічної операції вирубування та перфорації деталей взуття, яке повинно забезпечити значне зменшення енергетичних витрат при реалізації в промисловості.

Для досягнення поставленої мети були визначені і вирішені задачі, які дозволили:

- встановити тенденції розвитку пресового обладнання з ЛЕМД в різних галузях промисловості, на основі яких було визначено напрямки підвищення ефективності застосування даного обладнання для виконання технологічних операцій легкої промисловості;

- розробити математичну модель динаміки пресового обладнання з ЛЕМД для виконання технологічного процесу вирубування з метою оптимізації режимів його виконання;

- дослідити процес швидкісного вирубування взуттєвих та швейних матеріалів та його вплив на технологічне зусилля та чистоту торцевої поверхні при виконанні технологічних операцій вирубування та перфорації деталей взуття;

- виконати експериментальні дослідження для підтвердження адекватності математичної моделі в реальних умовах;

- оптимізувати фізичні параметри даного пресового обладнання з урахуванням технологічного зусилля, динаміки робочого циклу та магнітних процесів, що протікають в двигуні;

- виявити шляхи поліпшення техніко-економічних показників пресового обладнання з ЛЕМД таких як: підвищення коефіцієнта корисної дії, зменшення маси, габаритних розмірів, енерговитрат;

- розробити метод проектування пресового обладнання з ЛЕМД, який враховує динамічні явища, пов'язані з особливістю технологічної операції вирубування.

Об'єктом дослідження є пресове обладнання з лінійним електромагнітним двигуном для виконання технологічних операцій легкої промисловості.

Предметом дослідження є підвищення ефективності застосування пресового обладнання з лінійним електромагнітним двигуном для виконання технологічних операцій легкої промисловості.

Методи досліджень. Задачі, що поставлені в даній роботі, вирішувалися на основі сучасних математичних методів з використанням класичних положень теорії механіки, фізики, електротехніки.

Наукова новизнаотриманих результатів полягає в тому, що:

- встановлено перспективний напрямок створення пресового обладнання з ЛЕМД для виконання технологічних операцій легкої промисловості;

- використано електромагнітний привід в пресовому обладнанні, призначеному для виконання технологічних операцій легкої промисловості;

- розроблено математичну модель технологічного процесу вирубування взуттєвих та швейних матеріалів на пресовому обладнанні з лінійним електромагнітним двигуном;

- досліджено процес вирубування деталей взуття при великій швидкості переміщення робочого органу (1-4