LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності застосування пресового обладнання в легкій промисловості

м/с) та її вплив на технологічне зусилля і чистоту торцевої поверхні.

Практичне значення одержаних результатівполягає в тому, що:

- розроблено пресове обладнання з ЛЕМД для виконання операцій вирубування та перфорації і метод його проектування;

- на базі проведених досліджень розроблено, спроектовано та виготовлено стенд для експериментальних досліджень пресового обладнання з ЛЕМД;

- працездатність даного обладнання перевірена в наукових лабораторіях Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький);

- результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Технологічного університету Поділля при підготовці спеціалістів по спеціальності 7.090222 "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування" в курсі "Механічна технологія та обладнання підприємств".

Особистий внесок здобувачаполягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних задач досліджень. Автору належать основні ідеї в розробці методики досліджень, наукових основ та методів проектування пресового обладнання з ЛЕМД, а також узагальнення та аналіз результатів. У працях, виконаних із співавторами, особистий внесок здобувача полягає в обговорюванні поставлених задач, вирішенні теоретичних та виконанні експериментальних досліджень, обробці результатів експерименту, науковому обґрунтуванні отриманих результатів і формуванні висновків та написанні статей.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації доповідались, обговорювались і отримали позитивну оцінку на:

- міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні технології та машини" (м. Хмельницький, 1998р.);

- всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених та студентів (м. Київ, 1999р.);

- міжнародній науково-технічній конференції "Новітні технології в легкій промисловості та сервісі" (м. Хмельницький, 1999р.);

- міжнародній науково-технічній конференції "Ресурсо- та енергозберігаючі технології в легкій промисловості та сервісі" (м. Хмельницький, 2000р.);

- XXVI-XXIX науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу (м. Хмельницький, 1997-2000 р.р.);

- засіданнях кафедри машин та апаратів легкої промисловості ТУП (м.Хмельницький, 1996-1999 р.р.).

Дисертація доповідалась повністю і одержала позитивну оцінку на:

- розширеному засіданні міжкафедрального семінару на базі кафедри машин та апаратів легкої промисловості ТУП (м. Хмельницький, 2001р.);

- міжкафедральному науковому семінарі на базі кафедри машин легкої промисловості КДУТД (м. Київ, 2001 р.);

- розширеному засіданні кафедри обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування ДТУ (м. Херсон, 2001 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 робіт, серед яких 9 наукових статей у журналах, 2 патенти України на винаходи.

Структура дисертації.Дисертація складається з вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації 172 сторінки, із них 17 сторінок займають ілюстрації, 4 сторінки - таблиці, 17 сторінок - додатки, 10 сторінок – список використаних джерел з 116 найменувань. Обсяг основної частини дисертації становить 124 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступіобгрунтовано актуальність теми дисертації, поставлено мету та сформульовано задачі досліджень, показані наукова новизна і практичне значення роботи.

Перший розділприсвячено визначенню шляхів підвищення ефективності застосування пресового обладнання, призначеного для виконання технологічної операції вирубування та перфорації деталей взуття. Аналіз пресового обладнання для їх виконання на основі огляду патентів та технічної літератури показав, що в основному в ньому використовується гідравлічний, рідше електромеханічний і пневматичний привід. Загальними недоліками даних приводів є те, що: в них відбувається багатоступеневе перетворення первинної енергії (як правило електричної), що приводить до значних її витрат; безперервність роботи, тобто забір електричної енергії під час холостого ходу робочих органів машини, а також під час завантаження і розвантаження машини об'єктами обробки.

Найбільш доцільним у вирішенні проблеми зменшення енерговитрат пресового обладнання є створення даного обладнання на іншому енергетичному принципі - безпосередньому перетворенні електричної енергії в кінетичну енергію прямолінійного руху робочого органу. Такий принцип можуть реалізувати лінійні електромагнітні двигуни (ЛЕМД) в якості приводу. На наш погляд, причинами непопулярності лінійних електромагнітних приводів в легкій промисловості є відсутність точних методик проектування пресового обладнання на їх основі та низький коефіцієнт корисної дії порівняно з існуючими приводами. Аналіз різних типів ЛЕМД показав, що в якості приводу найбільше підходять лінійні електромагнітні двигуни -типу. Їх тягова характеристика найбільше відповідає характеру зміни технологічного зусилля даних технологічних операцій. Приведено огляд пресового обладнання з ЛЕМД. Встановлено, що найбільше підходить саме універсальне обладнання, яке може працювати в режимі прес-молота. Серед різних конструкцій ЛЕМД -типу найбільш ефективним для виконання даної технологічної операції є ЛЕМД -типу з втяжним якорем і стопом.

Існуюче пресове обладнання, яке використовується для вирубування деталей з різних матеріалів у взуттєвому виробництві, має порівняно невелику швидкість переміщення робочого органу (до 0,5 м/с). Швидкість ударника пресового обладнання з електромагнітним приводом досягає приблизно 1...5 м/с. Тому в даному розділі, з метою визначення впливу швидкості на процес вирубування, приведено огляд робіт по різанню швейних та взуттєвих матеріалів. На основі нього встановлено, що вченими практично не проводилося експериментальних досліджень по вирубуванню взуттєвих матеріалів при великих швидкостях, а аналітичні прогнози про те, як впливає велика швидкість на зусилля вирубування досить протирічні.

Другий розділ присвячено аналітичним дослідженням процесу виконання технологічної операції вирубування деталей взуття на пресовому обладнанні з лінійним електромагнітним двигуном. На рис.1 приведено фізичну модель процесу вирубування на пресовому обладнанні з ЛЕМД.

При складанні математичної моделі технологічного процесу вирубування на пресовому обладнанні з електромагнітним приводом було прийнято наступні допущення: лінійний електромагнітний двигун ненасичений; струм, який протікає через обмотку ЛЕМД постійний; після закінчення виконання технологічної операції вирубування система ударник з якорем - різак повністю витрачає накопичену кінетичну енергію; при зануренні різака в матеріал технологічне зусилля зростає пропорційно та досягає максимального значення при повному вирубування деталі, якщо вирубування відбувається на металевих плитах (); при вирубуванні на неметалевих плитах технологічне зусилля зростає пропорційно при зануренні різака в матеріал та плиту і досягає максимального значення на глибині .

При складанні математичної моделі технологічного процесу вирубування на пресовому обладнанні з електромагнітним приводом було розглянуто рівняння руху якоря на дільницях (розгону якоря) і (виконання технологічної операції). Визначено сили, які виникають на них: електромагнітна сила , сила пружини , сила тертя , сила інерції , вага якоря , сила вирубування .

При складанні математичної моделі використовувалася формула енергетичного балансу:

,