LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності конвективного сушіння пиломатеріалів (на прикладі умовного матеріалу)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛОЗ

Андрій Володимирович
УДК 674.047


ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
КОНВЕКТИВНОГО СУШІННЯ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

(на прикладі умовного матеріалу)

05.05.07 – машини та процеси лісівничого комплексу

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукЛьвів – 2006

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Національному лісотехнічному університеті України Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Білей Петро Васильович,

Національний лісотехнічний університет України
Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри технології деревообробки і захисту деревини


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Соколовський Ярослав Іванович,
Національний лісотехнічний університет України
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів, м.Львів.


кандидат технічних наук, с.н.с.
Пінчевська Олена Олексіївна,
Національний аграрний університет міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри технології деревообробки, м.Київ.


Провідна установа: Національний університет "Львівська політехніка"
Міністерства освіти і науки України,
Інститут хімії та хімічних технологій,
кафедра хімічної інженерії, м.Львів.


Захист відбудеться „ 24 " травня 2006 року о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.072.03 в Національному лісотехнічному університеті України Міністерства освіти і науки України за адресою: 79057, м.Львів, вул.Ген.Чупринки, 103, зал засідань.З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного лісотехнічного університету України Міністерства освіти і науки України за адресою: 79057, м.Львів, вул.Ген.Чупринки, 101.Автореферат розісланий „20" квітня 2006 року.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради П.А.Бехта

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Деревина у виді пиломатеріалів і заготовок використовується в деревообробному та меблевому виробництвах, в будівництві і машинобудуванні, в сільському господарстві та інших галузях народного господарства. Але щоб деревина з природної сировини перетворилась в матеріал, її потрібно висушити, що надає деревині кращих фізико-механічних, технологічних та ужиткових властивостей. Таким чином, сушіння деревини має величезне значення для багатьох галузей народного господарства.

Технологічна мета сушіння деревини та вимоги до її окремих властивостей залежать від подальшого використання пиломатеріалів. Масове сушіння пиломатеріалів на лісопильних заводах здійснюють для запобігання біопошкоджень в процесі зберігання та транспортування, суттєвого зниження маси і відповідних витрат на завантажувально-розвантажувальні й транспортні роботи. На деревообробних і меблевих підприємствах деревину висушують до заданої величини, що є запорукою її якості та якості готових виробів. Якщо деревина не висушена рівномірно до експлуатаційної вологості, то в результаті досушування (або зволоження) пиломатеріали та заготовки змінюють свою форму і розміри в процесі зберігання або експлуатації. Термін експлуатації виробів з якісно висушеної деревини є на порядок (а деколи і більше) вищим, ніж з дефектами сушіння. При цьому збитки набагато перевищують вартість самої деревини, бо в попередніх операціях внесено великі матеріальні, енергетичні і трудові ресурси.

Класифікація способів сушіння деревини базується на способах передачі тепла до матеріалу. Найбільше розповсюдження має конвективний спосіб сушіння, який часто поєднує в собі різні види теплообміну, ефекти відцентрових сил, пониженого тиску-вакууму, високочастотного електромагнітного поля, підвищених температур та різних фізичних властивостей середовища. Все це дозволяє підвищити ефективність конвективного способу сушіння пиломатеріалів, але потребує додаткових витрат енергії, ускладнює конструкцію та експлуатацію сушильних агрегатів. Натомість можна підвищити ефективність конвективного сушіння шляхом послідовного проведення комбінованого атмосферно-камерного сушіння, що дозволить значно зменшити витрати теплової енергії, отримати високоякісну продукцію. В цьому і полягає актуальність дослідження.

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідних робіт, які виконуються у відповідності з основними напрямами наукової діяльності кафедри технології деревообробки і захисту деревини Національного лісотехнічного університету України, а саме:

  • "Розробка теоретичних основ використання нетрадиційних джерел енергії в лісопромисловому комплексі" (1995-1997рр., № держреєстрації 0195U007025);

  • "Наукові основи підвищення виходу і якості пилопродукції твердих листяних порід та створення композиційних матеріалів з нетрадиційних видів сировини (2000-2002рр., № держреєстрації 0100U001559);

  • "Розвиток теорії еколого-енергоощадного обробляння деревини та виробництво меблів ( 2003-2005рр., № держреєстрації 0103U000083)

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності конвективного сушіння шляхом науково обґрунтованого поєднання атмосферного і камерного способів сушіння пиломатеріалів (на прикладі умовного матеріалу).

Для досягнення поставленої мети у роботі вирішені такі завдання:

  • обґрунтовано критерії та показники для визначення ефективності конвективного сушіння пилопродукції;

  • проведено аналіз теоретичних положень кінетики процесу сушіння для синтезу методів розрахунку швидкості сушіння та коефіцієнтів: сушіння, вологопровідності та вологовіддачі в процесі атмосферного й камерного сушіння пиломатеріалів;

  • розроблена методика експериментального дослідження атмосферного сушіння та камерного досушування пиломатеріалів (на прикладі умовного матеріалу) та обробки їх результатів;

  • експериментальним шляхом визначено швидкість сушіння, коефіцієнти: сушіння, вологопровідності та вологовіддачі деревини сосни в процесі атмосферного й камерного сушіння