LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності конвективного сушіння пиломатеріалів (на прикладі умовного матеріалу)

та показано їх застосування у рівняннях;

 • розроблено рекомендації щодо створення науково обґрунтованої технології комбінованого атмосферно-камерного сушіння пилопродукції.

  Об'єкт дослідження пиломатеріали із деревини сосни.

  Предмет дослідження процес комбінованого атмосферно-камерного конвективного сушіння пиломатеріалів (на прикладі умовного матеріалу).

  Методи дослідження.У дисертаційній роботі використано класичну методику експериментальних досліджень та математичне планування за повним факторним експериментом з використанням сучасної контрольно-вимірювальної апаратури. Використано класичну теорію сушіння деревини та інших капілярнопористих колоїдних матеріалів. Оброблення результатів експериментальних досліджень проведено методами математичної статистики з використанням відповідних показників.

  Наукова новизна одержаних результатів. На основі аналізу теоретичних положень конвективного сушіння та оброблення результатів експериментальних досліджень визначено, що процеси атмосферного та подальшого камерного сушіння описуються рівняннями для другого умовного періоду спадаючої швидкості сушіння. Здійснено математичний опис тривалості та швидкості сушіння залежно від режимних параметрів процесу. Вперше отримано значення коефіцієнтів сушіння, вологопровідності та вологовіддачі, що дозволяє уточнити теоретичні рівняння для визначення тривалості сушіння деревини для атмосферного й наступного камерного способу. Уточнено методику визначення вологообмінних коефіцієнтів з експериментальних кривих сушіння та кривих швидкості сушіння.

  Практичне значення одержаних результатів. Розроблено методику послідовного зв'язаного експериментального .дослідження атмосферного та камерного сушіння пилопродукції, що складає основу проведення технологічного процесу сушіння у виробничих умовах. За одержаними величинами коефіцієнту вологопровідності розроблено методи розрахунку тривалості атмосферного та камерного сушіння пилопродукції із деревини сосни. Запропоновано величини корегувальних коефіцієнтів, які враховують вплив породи, що дозволяє орієнтовно визначити тривалість сушіння таких порід як дуб, бук, береза та модрина. Розроблено рекомендації щодо послідовного проведення комбінованого атмосферно-камерного сушіння пилопродукції хвойних порід на прикладі сосни. Визначено, що основними величинами складання наскрізної технології є рівноважна вологість деревини та градієнт сушіння. Запропоновано схему пересувної установки для інтенсифікації атмосферного підсушування пиломатеріалів, на яку отримано Деклараційний патент України.

  Особистий внесок здобувача. Основні результати, які складають зміст дисертаційної роботи, отримані автором самостійно.

  У спільних публікаціях авторові належить: [3] – аналіз ефективності атмосферного, конвективно-теплового та комбінованого атмосферно-камерного сушіння пиломатеріалів; [4] – проведення експериментальних досліджень та знаходження кінетичних коефіцієнтів процесу сушіння пиломатеріалів; [5] – визначення ефективності перманентного атмосферно-камерного сушіння, вимоги до режимних параметрів камерного досушування пиломатеріалів різних порід деревини; [6] – розроблення методики дослідження атмосферного сушіння пиломатеріалів та обробка експериментальних даних; [7] – розроблення конструкції пересувної вентиляторної установки для інтенсифікації атмосферного сушіння пиломатеріалів.

  Апробація результатів дисертації. Результати досліджень з дисертаційної роботи доповідались на науково-технічних конференціях Українського державного лісотехнічного університету в 2000...2005 роках та на наукових семінарах технологічного факультету і кафедри технології деревообробки та захисту деревини.

  Технологія конвективного атмосферно-камерного сушіння впроваджена на деревообробних підприємствах (Коломийський ЛК) та у лісовому господарстві (Коломийський держлісгосп).

  Публікації. За результатами виконаних теоретичних та експериментальних досліджень опубліковано шість статей у фахових наукових виданнях.

  Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури та додатків. Матеріали дисертаційної роботи викладені на 166 сторінках, з яких основна частина викладена на 126 сторінках, містить 17 рисунків, 7 таблиць. В бібліографії наведено 116 назв літератури. Додатки становлять 40 сторінок.
  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

  У вступі подано загальну характеристику роботи, висвітлено актуальність теми, предмет, об'єкт і завдання дослідження. Визначено наукову новизну і практичну значимість одержаних результатів.

  У першому розділі проаналізовано ефективність різних способів сушіння пиломатеріалів та їх комбінацій. Атмосферне сушіння, крім позитивних аспектів – збереження фізико-механічних і природних властивостей деревини, – має багато суттєвих недоліків.

  По-перше, атмосферне сушіння є дуже довготривалим і разом з тим в процесі атмосферного сушіння неможливо досягти потрібної експлуатаційної вологості деревини, яка відповідала б умовам використання різних виробів із деревини. Другою особливістю атмосферного сушіння є те, що цей процес є сезонним. Чим тривалішим і активнішим є сушильний сезон, тим ефективнішим є застосування атмосферного сушіння. На стан атмосферного повітря, параметри якого є нестабільними й можуть змінюватись протягом сушильного сезону та протягом доби, впливає клімат даної місцевості. Третьою особливістю атмосферного сушіння є низька температура агента обробки – повітря. За умов малої інтенсивності атмосферного сушіння існує ймовірність пошкодження деревини грибковими захворюваннями. З метою інтенсифікації процесу сушіння застосовують спеціальне складання та розміщення штабелів, а також штучну циркуляцію повітря. Атмосферне та комбіноване атмосферно-камерне сушіння пиломатеріалів досліджувались в роботах Горшина С.М., Кречетова І.В., Конопльової Т.М., Селюгіна М.С., Серговського П.С. та інших авторів. При складанні режимів камерного сушіння вченими (Серговський П.С., Соколов П.В., Кречетов І.В., Білей П.В., Краваліс Ю.П., фірми: Brunner-Hildebrand та інші) використані різні принципи. Перший, найбільш поширений принцип побудови режимів, базується на зміні параметрів середовища у відповідності зі зміною вологості деревини. Другий принцип побудови режимів передбачає зміну параметрів середовища залежно від тривалості сушіння. Третій принцип побудови режимів передбачає зміну режимних параметрів середовища в залежності від розвитку внутрішніх напружень.

  Аналіз сучасного стану техніки й технології конвективного сушіння пиломатеріалів дав можливість обґрунтувати тему та


 •