LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності пиловловлення в процесах оброблення деревини та деревинних матеріалів

23


Національний лісотехнічний університет УкраїниДАДАК

Юрій Романович
УДК 674:621.928.93
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПИЛОВЛОВЛЕННЯ
В ПРОЦЕСАХ ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ
ТА ДЕРЕВИННИХ МАТЕРІАЛІВ

Спеціальність 05.23.06 - технологія деревообробки, виготовлення меблів

та виробів з деревини

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наукЛьвів – 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі безпеки життєдіяльності Національного лісотехнічного університету України Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент
Джигирей Віктор Степанович,
Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедрою безпеки життєдіяльності, м. Львів


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Соколовський Ярослав Іванович,

Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедрою обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів , м. Львів.


кандидат технічних наук,

Ляшеник Андрій Васильович,

Коломийський політехнічний коледж

Міністерства освіти і науки України,

завідувач лабораторією

комп'ютерних технологій, м. Коломия.Захист відбудеться "07" жовтня 2008 р. о 1430год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.04 Національного лісотехнічного університету України за адресою: м. Львів, вул. Ген. Чупринки 103, зал засідань


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного лісотехнічного університету України за адресою: Львів-57, вул. Ген. Чупринки, 101Автореферат розісланий "28" серпня 2008 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради ____________________І. М. Озарків


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Деревообробна галузь за забрудненістю атмосфери входить в першу десятку серед всіх галузей промисловості. Концентрація пилу у повітрі, яке викидається в атмосферу деревообробними підприємствами, згідно з чинними нормативними документами, не повинна перевищувати 60...120 мг/м3, що накладає додаткові вимоги до повітроочищувального обладнання.

Проблема створення нових високоефективних апаратів визначається складністю самого процесу сепарації. На процес очищення впливає багато чинників, які пов'язані між собою складною фізичною взаємодією. Тому на даний час не створено досконалої наукової бази, яка ґрунтувалась би на поєднанні практичних та теоретичних досліджень, що в повній мірі описують вищезгадані процеси. Теоретичні основи створення нових конструкцій пиловловлювачів заклали такі вчені, як Коузов П. А., Пірумов А. І., Козоріз Г. Ф., Батлук В. А. та інші. Одним з напрямів вирішення поставленої задачі є створення пиловловлювальних установок нового типу, принцип дії яких ґрунтується на поєднанні різних способів очищення. Також важливо знайти оптимальні співвідношення між економічними та технологічними параметрами пиловловлювальних апаратів, оскільки їхня ефективність за певних умов може не виправдовувати видатки на виготовлення та експлуатацію.

Існуючі в даний час апарати для очищення повітря від деревного пилу не здатні з достатньою ефективністю вловлювати його дрібнодисперсні фракції та одночасно забезпечувати невисокі енергетичні показники, що зумовлено недосконалістю їх конструкції та складністю сепараційних процесів. Тому актуальною є необхідність створення апаратів, які здатні високоефективно вловлювати дрібнодисперсний деревний пил і знизити при цьому енерго- та металоємність конструкції.

Реалізація інженерної конструкції апарата, який відповідав би цим вимогам на основі теоретичного обґрунтування та дослідження процесів пилоочищення в умовах обробки деревини та деревинних матеріалів, визначає актуальність дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в рамках наукового напряму розвитку науки і техніки України та відповідно до плану науково-дослідної роботи технологічного факультету Національного лісотехнічного Університету України: "Розвиток теорії еколого-енергоощадного оброблення деревини та виробництва меблів" (ДБ 08.16-07-2003, державний реєстраційний номер 0103U000083).

Мета роботи. Мета роботи- підвищення ефективності пиловловлення в процесах оброблення деревини та деревинних матеріалів на основі розроблення та впровадження високоефективного повітроочищувального обладнання. Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі завдання дослідження:

  • проаналізувати процес утворення пилу в процесах оброблення деревини та деревинних матеріалів і визначити конструктивні та експлуатаційні характеристики існуючих знепилювальних апаратів;

  • побудувати математичну модель руху частинок пилу деревини в циклонному пиловловлювачі з жалюзійним відокремлювачем;

  • провести експериментальні дослідження циклонного пиловловлювача з жалюзійним відокремлювачем;

  • дослідити вплив конструктивних та технологічних параметрів створених пиловловлювачів на їхню ефективність та експлуатаційні характеристики;

  • розробити конструкцію циклонного пиловловлювача з жалюзійним відокремлювачем і методику його проектування та розрахунку;

  • розробити нові конструкції пересувних пиловловлювачів на основі циклонного апарата з жалюзійним відокремлювачем;

  • провести експериментальні дослідження запропонованих конструкцій пересувних пиловловлювачів для порівняння з відомими сепараторами;

  • сформулювати рекомендації щодо подальшого вдосконалення конструкцій пиловловлювачів.

Об'єкт дослідження - процес знепилення викидів деревообробних підприємств від деревного пилу за допомогою циклонних пиловловлювачів з жалюзійним відокремлювачем.

Предмет дослідження - підвищення ефективності пиловловлення в процесах оброблення деревини та деревинних