LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності пиловловлення в процесах оброблення деревини та деревинних матеріалів

матеріалів.

 • На основі проведеного огляду літературних джерел доведено необхідність проведення досліджень (теоретичних та експериментальних) в процесах очищення аспіраційного повітря від деревного пилу шляхом створення нових конструкцій пиловловлювального обладнання. Перспективним напрямком вдосконалення існуючих конструкцій пиловловлювачів є поєднання відцентрового та інерційного способів очищення.

 • Побудовано нову математичну модель руху частинки пилу в циклонному апараті з жалюзійним відокремлювачем, на основі якої теоретично обґрунтовано доцільність встановлення жалюзійного відокремлювача на осі циклона.

 • Вперше побудована тривимірна модель циклонного апарата з жалюзійним відокремлювачем, аналіз якої, на основі методів скінченних елементів та рівнянь Нав'є-Стокса, дав змогу розкрити фізичну суть руху повітряних потоків у новій конструкції пиловловлювача та знизити кількість експериментальних досліджень.

 • Досліджено вплив жалюзійного відокремлювача на характеристики циклонного апарата. Перепад статичного тиску в сепараційній зоні пиловловлювача з жалюзійним відокремлювачем в 4-12 разів менший у порівнянні з аналогічним циклоном з традиційною вихлопною трубою. Визнано доцільним нижню частину жалюзійного відокремлювача виготовляти у вигляді конуса з відношенням його висоти до діаметра основи в межах 0,06 – 0,17.

 • На основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень експлуатаційних і технологічних характеристик циклонів обґрунтовано доцільність встановлення жалюзійного відокремлювача. Встановлення жалюзійного відокремлювача підвищує ефективність роботи пиловловлювача на 5 – 7 % при зниженні швидкості руху потоку повітря у вхідному патрубку від 18-20 м/с до 11-16 м/с, а гідравлічний опір апарата при цьому знижується порівняно з прототипом у 1,7 – 2,4 рази.

 • На основі конструкції циклона з жалюзійним відокремлювачем створено чотири конструкції пересувних пиловловлювачів, у кращого з яких гідравлічний опір становить 865 Па, а ефективність досягає 99 %.


  ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДИСЕРТАЦІЇ

  Статті у наукових фахових виданнях:

 • Прогресивна техніка для очистки повітря від пилу / В. А. Батлук, В. С. Джигирей, Ю. Р. Дадак [та ін.] // Вестник НТУУ "КПИ":Машиностроение.Київ: – 2004. - № 45. – С. 51- 53.

 • Дослідження процесу вловлення пилу в системах пневмотранспорту / В. А. Батлук, Ю. Р. Дадак, Я. В. Мота [та ін.] // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії.– Краматорськ – 2005. - №2. – С. 163 – 167.

 • Дадак Ю. Р. Вирішення питання вловлення дрібнодисперсного деревного пилу для створення економних та перспективних відновлювальних джерел енергії для АПК / В. А. Батлук, В. С. Джигирей, Ю. Р. Дадак // Аграрний вісник Причорномор'я. – Одеса – 2005. – випуск 28 – С. 108-113.

 • Моделювання процесу очищення повітря в пиловловлювачі з жалюзійним відокремлювачем / В. А. Батлук, В. С. Джигирей, Ю. Р. Дадак [та ін.] // Всеукраїнський науково-технічний журнал "Промислова гідравліка і пневматика". – Вінниця: – 2006. – № 1(11) – С. 38-42.

 • Дадак Ю. Р. Визначення гідравлічного опору пиловловлювача з жалюзійним відокремлювачем // В. А. Батлук, В. С. Джигирей, Ю. Р. Дадак // Науково-технічний збірник "Наукові записки". – Львів: – 2007. – №2 (10). – С. 103-107.

 • Дадак Ю. Р. Дослідження гідравлічного опору пиловловлювача з жалюзійним відокремлювачем / В. А. Батлук, В. С. Джигирей, Ю. Р. Дадак // Науково-технічний збірник "Наукові записки". – Львів: – 2007. – №1 (11). – С. 113-116.

 • Дадак Ю. Р. Дослідження впливу кількості жалюзі відокремлювача на гідравлічний опір апарата / В. А. Батлук, В. С. Джигирей, Ю. Р. Дадак // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.– Мелітополь: – 2007. – №3 (109), ч.2. – С. 25-28.

 • Дадак Ю. Р. Вплив вібрації на процес розділення аерозолів / В. А. Батлук, Н. В. Ступницька, Ю. Р. Дадак // Український міжвідомчий наук.-техн. збірник "Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні, № 41, – Львів – 2007. – С. 3 – 5.

 • Дадак Ю. Р. Числова реалізація математичної моделі руху частинки пилу у пиловловлювачі з жалюзійним відокремлювачем / Ю. Р. Дадак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – Львів: – 2007. Вип. 17.4. – С. 254-258.

 • Дадак Ю. Р. Дослідження розподілу статичного тиску в сепараційній зоні пиловловлювача з жалюзійним відокремлювачем / В. А. Батлук, В. С. Джигирей, Ю. Р. Дадак // Всеукраїнський науково-технічний журнал "Промислова гідравліка і пневматика". № 4(18). – Вінниця – 2007. – С. 27-30.


  Патенти:

 • Деклараційний патент на винахід № 71275А Пересувний пиловловлювач / Батлук В. А., Батлук В. К, Джигирей В. С., Дадак Ю. Р., від 16.12. 2003. В01D45/00, опубл. 15.11.2004 бюл. № 11.

 • Патент на винахід №71275. Пересувний пиловловлювач / Батлук В. А, Батлук В. К, Джигирей В. С, Дадак Ю. Р., В01D45/00, Бюл №11.

 • Деклараційний патент на корисну модель № 8489 Пересувний пиловловлювач з зміною кута атаки жалюзі / Батлук В. А., Дадак Ю. Р., від 16.12.2004. В01D45/00. опубл. 15.08.2005. бюл. №8.

 • Деклараційний патент на корисну модель № 8491 Пересувний пиловловлювач з зміною крока жалюзі / Батлук В. А, Дадак Ю. Р., від 16.12.2004. В01D45/00. опубл. 15.08.2005. бюл. №8.

 • Патент на корисну модель № 19833 Пересувний пиловловлювач з універсальним віддільником / Батлук В. А, Дадак Ю. Р. від 18.02.2005. В01D45/00. опубл. 15.01.2007. бюл. №1.

  АНОТАЦІЯ

  Дадак Ю. Р. Підвищення ефективності пиловловлення в процесах оброблення деревини та деревинних матеріалів. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.06 - технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини – Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, м. Львів, 2008.

  В дисертації досліджено процеси пилоочищення в циклонах та обґрунтовано доцільність застосування жалюзійного відокремлювача для підвищення ефективності уловлення пилу деревини. Побудовано нову математичну модель руху частинки пилу деревини в пиловловлювачі з жалюзійним відокремлювачем. Досліджено гідравлічний опір, ефективність очищення потоку повітря від пилу, розподіл статичного тиску в сепараційній зоні досліджуваного пиловловлювача експериментальним шляхом, та за допомогою комп'ютерного моделювання. Вперше побудована тривимірна модель циклонного апарата з жалюзійним відокремлювачем та проведено її числовий аналіз. Розроблено конструкції пересувних пиловловлювачів з жалюзійним відокремлювачем та циклонного апарата з жалюзійним відокремлювачем,


 •