LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності пігментної технології при друкуванні текстильних матеріалів із целюлозних волокон

27ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОПОВИЧ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
УДК 677.027.524
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ПІГМЕНТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ДРУКУВАННІ

ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ЦЕЛЮЛОЗНИХ ВОЛОКОН

05.19.03 – технологія текстильних матеріалів
Автореферат

дисертаціі на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукХерсон – 2006

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Міщенко Ганна Володимирівна,

Херсонський національний технічний університет,

завідувач кафедри фізичної та неорганічної хімії.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Поліщук Степан Олександрович,

Херсонський національний технічний університет, професор кафедри технічної хімії та харчових технологій;

кандидат технічних наук, доцент Кулаков Олександр Іванович,

Хмельницький національний університет, доцент кафедри хімічної технології.


Провідна установа:

Львівська комерційна академія, кафедра товарознавства непродовольчих товарів, Центральна спілка споживчих товариств України.


Захист відбудеться " 9 " листопада 2006 р. о 1000 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 у Херсонському національному технічному університеті за адресою:

73008, м. Херсон – 8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського

національного технічного університету за адресою:

м. Херсон – 8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.


Автореферат розісланий " 5 " жовтня 2006 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.П. Сумська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Проблема випуску конкурентоспроможної текстильної продукції нерозривно пов'язана з підвищенням якості тканин та зі зниженням витрат на її виробництво.

Найперспективнішою в цьому плані є пігментна технологія, яка має технологічні, колористичні, економічні та екологічні переваги перед усіма іншими класами барвників.

В пігментній технології друкування особливу роль відіграє полімерне зв'язуюче, що утворює плівку на поверхні текстильного матеріалу з розподіленим в ній пігментом. Плівкоутворюючий полімер визначає якість забарвлення і в першу чергу його стійкість в процесі експлуатації текстильного виробу.

Більшість відомих зв'язуючих пігментних композицій для друкування текстильних матеріалів не задовольняють вимогам споживача щодо стійкості забарвлень до мокрого тертя. Показник стійкості забарвлень до цього виду фізикодій знаходиться в межах 3-4-х балів, що скорочує асортимент тканин, які можуть бути забарвлені за пігментною технологією.

Недоліком більшості пігментних композицій є наявність в їх складах небезпечних з екологічної точки зору формальдегідвмісних компонентів, що також звужує асортимент тканин, який може бути надрукований пігментами. Поступається пігментна технологія іншим технологіям друкування також витратами за статею "матеріали" - у собівартості технології вони складають більше 50 відсотків.

Отже, ефективність пігментної технології друкування та її роль в опорядженні тканин можуть бути значно підвищені за умов зміцнення забарвлень, спрощення складів, зменшення витрат на них, підвищення екологічної чистоти технології, що дасть змогу розширити обсяги використання пігментної технології друкування тканин.

Рішення цієї проблеми може бути здійснено за рахунок впровадження нових зв'язуючих на основі промотованих полімерів.

Актуальність теми визначається необхідністю збільшення обсягів використання пігментного друку за рахунок підвищення стійкості пігментних забарвлень до фізико-механічних дій, забезпечення екологічної чистоти текстильної продукції, що значно розширить асортимент тканин, які можуть друкуватися пігментами. Даного ефекту можна досягти шляхом впровадженням пігментних складів на основі нових марок акрилових зв'язуючих, зокрема дисперсій промотованих полімерів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у Херсонському національному технічному університеті відповідно до пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки, а саме: "Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології" і виконувалась у рамках науково-дослідної роботи "Теоретичні дослідження фізико-хімічних основ отримання і застосування препаратів на основі водорозчинних полімерів для обробки текстильних матеріалів". Номер державної реєстрації 0100U000401, протокол засідання Науково-технічної ради Міністерства освіти і науки України № 01 від 27.12.1999 р.

Особистий внесок автора полягає у розробці на основі промотованих полімерів нових малокомпонентних пігментних складів, які забезпечили підвищення стійкості забарвлення до фізико-механічних дій, збільшення екологічної чистоти технології і продукції та зменшення витрат на процес друкування.

Мета і завдання дослідження. Розробка пігментних друкарських складів з використанням вітчизняних акрилових зв'язуючих на основі промотованих полімерів, які можуть забезпечити підвищення стійкості забарвлень, екологічної чистоти текстильної продукції та зниження собівартості пігментних складів.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:

- дослідити колоїдно-хімічні властивості водних дисперсій полімерів акрилового та стирол-акрилового типу і фізико-механічні властивості плівок на їх основі;

- підвищити стійкість пігментних забарвлень до мокрого тертя за рахунок додаткового введення у склади відповідних компонентів друкарських фарб і застосування у ролі зв'язуючих промотованих полімерів;

- запропонувати нові склади для друкування пігментами на основі нових марок акрилових зв'язуючих;

- забезпечити м'який гриф надрукованих виробів;

- підвищити ступінь екологічної чистоти пігментної технології та текстильної продукції за рахунок розробки мало- і безформальдегідних складів;

- здійснити перевірку розроблених складів у виробничих умовах;

- виконати розрахунок економічної ефективності впровадження результатів дослідження на підприємствах галузі.

Об'єкт дослідження – процес друкування пігментами.

Предмет дослідження – склади для друкування