LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності пігментної технології при друкуванні текстильних матеріалів із целюлозних волокон

пігментами на основі акрилових зв'язуючих нових марок.

Методи дослідження. Пігменти мають специфічний спосіб закріплення на текстильному матеріалі за рахунок полімерної плівки зв'язуючого, адгезійно зв'язаної з текстильним матеріалом. Хімічна природа і властивості плівкоутворюючого компонента роблять домінуючим вплив цих речовин на якість забарвлення надрукованої тканини. Зокрема, збільшення кількості функціональних груп у полімері підвищує адгезію зв'язуючого до субстрату та його здатність до реакцій "зшивання", що сприятиме зміцненню забарвлень. Таким чином, за рахунок полімерного зв'язуючого може бути вирішено проблему збільшення стійкості забарвлень та підвищення ефективності пігментної технології в цілому.

Отже, виходячи із зазначеного, значна увага в роботі приділялася полімерним зв'язуючим, вивченню їх властивостей і властивостей плівок, сформованих зі зшиваючими компонентами. Цей підхід визначив комплекс методів, які було використано під час дослідження, а саме:

- гравіметричний, віскозиметричний, оптичний і колоїдно-хімічні методи дослідження властивостей водних дисперсій полімерів і плівок на їх основі;

- метод ротаційної віскозиметрії для дослідження реологічних властивостей загусників, придатних для пігментних друкарських складів на основі акрилових зв'язуючих, що досліджувались;

- колоїдно-хімічний і хімічний методи підвищення стійкості забарвлень, що базуються на підвищенні когезії полімерної плівки та адгезії полімерних складових до текстильного субстрату;

- термомеханічний метод дослідження гнучкості полімерів;

- ІЧ-спектрофотометричний метод дослідження полімерних плівок;

- спектрофотометричний метод оцінки інтенсивності забарвлень;

- методи, визначені чинними державними стандартами України на відповідну текстильну продукцію для оцінки фізико-хімічних і фізико-механічних показників надрукованих тканин.

При обробці експериментальних даних використано метод математичної статистики, а саме кореляційно-регресійний аналіз.

Наукова новизнаодержаних результатів полягає у наступному:

- розроблено систему "промотований полімер – система предконденсатів термореактивних смол" двох типів, яка забезпечує утворення адгезійного комплексу "полімер – текстильний матеріал" підвищеної міцності, що сприяє покращенню основних показників процесу друкування;

- вперше показано, що використання у ролі зв'язуючого промотованого акрилового сополімеру, який відзначається наявністю у макромолекулі груп-промоторів адгезії, забезпечує не тільки підвищення адгезії плівки до текстильного субстрату, але й створює умови для повноти реакцій зі зшиваючими агентами;

- показано, що підвищення стійкості забарвлення забезпечується шляхом створення умов для "роботи" зшиваючих агентів у двох напрямках одночасно, а саме, реакцій "зшивання" макромолекул промотованого полімеру поряд з додатковим смолоутворенням.

У процесі проведення досліджень автором отримано такі основні наукові результати:

- показано, що зміцнення полімерної плівки можливо за рахунок одночасного проходження реакцій "зшивання" та утворення другого полімеру, для чого рекомендовано систему предконденсатів термореактивних смол і каталізаторів;

- визначено, що іонізація карбоксильних груп полімеру в процесі синтезу забезпечує формування полімерних плівок через стадію проміжного гелю подібно поліуретановим іономерам, що знижує ступінь налипання на друкарські шаблони і полегшує промивання обладнання;

- показано, що за рахунок полімерів зв'язуючих, макромолекули яких містять групи-промотори, а саме метилольні групи, пігментні друкарські склади можуть бути значно спрощені за кількістю компонентів шляхом вилучення з рецептів предконденсатів термореактивних смол;

- показано, що застосування промотованих зв'язуючих у складах для друкування пігментами забезпечує підвищення екологічної чистоти технології пігментного друку.

Практичне значення одержаних результатів:

- підвищено ефективність пігментної технології друкування тканин за рахунок збільшення стійкості забарвлень, екологічної чистоти технології і текстильної продукції, а також за рахунок зниження собівартості пігментних складів для друкування;

- за рахунок підвищення стійкості пігментних забарвлень розширено асортимент текстильних матеріалів, які можуть бути надруковані за пігментною технологією.

Виробничі випробування проведено на ЗАТ Київська трикотажна фабрика "Роза" (акт виробничих випробувань від 15 грудня 2005 р., № 10128), що підтвердили можливість ефективного застосування розроблених пігментних друкарських складів і одержання при цьому продукції високої якості.

Економічний ефект від впровадження розроблених складів при друкуванні пігментами бавовняних тканин становитиме від 41 грн. до 313 грн. на 1000 м2 в залежності від пропонованого складу та вибору малюнка – білоземельного чи грунтового.

Особистий внесок здобувача. У роботах, виконаних у співавторстві, особистий внесок здобувача полягає в критичному аналізі науково-технічної літератури та патентної інформації, у проведенні експериментальних досліджень, в узагальненні результатів, у формулюванні висновків та в розробці на основі промотованих полімерів нових малокомпонентних пігментних складів, що забезпечують при друкуванні забарвлення з підвищеною стійкістю до мокрого тертя, а також в апробації результатів досліджень у виробничих умовах.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися:

  • на наукових семінарах кафедри хімії Херсонського державного університету (м. Херсон, 2004, 2005 рр.);

  • на міжнародній науково-практичній конференції "Розвиток наукових досліджень" (м. Полтава, 7-9 листопада 2005 р.);

  • на міжнародній науково-практичній конференції "Наука та інновації - 2005" (м. Дніпропетровськ, 31 жовтня 2005 р.);

  • на ІV Всеукраїнській конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі" (м. Київ, 19 травня 2005 р.);

  • на науково-практичній конференції "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины" (м. Херсон, 11-12 жовтня 2005 р.);

  • на науковому семінарі кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії (м. Львів, 2006 р.).

Публікації по темі дисертаційної роботивключають 7 найменувань, в тому числі 4 статті в наукових фахових журналах, 3 – у збірниках тез конференцій.

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Дисертація містить 151 сторінка машинописного тексту, в тому числі основної частини 140 сторінок, 44 таблиці, 24 рисунки, 121 найменування літературних джерел. Обсяг додатків – 21