LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності пігментної технології при друкуванні текстильних матеріалів із целюлозних волокон

пігментами тканин різного сировинного складу.

2. Попович Т.А., Міщенко Г.В. Оцінка колоїдно-хімічних властивостей полімерних емульсій та плівок акрилового та стирол-акрилового ряду вітчизняного виробництва // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2005. – № 1 (10). – С. 194-196.

Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень поверхневих властивостей емульсій та плівок, узагальнення висновків.

3. Попович Т.А., Погорела О.В. Вивчення властивостей плівок з акрилових та стирол-акрилових полімерних емульсій вітчизняного виробництва // Вістник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2006. – № 2 (28). – С. 87-91.

Особистий внесок: експериментальні дослідження та вибір групи полімерних емульсій в якості плівкоутворюючих зв'язуючих для пігментного друку текстильних матеріалів.

4. Попович Т.А., Мищенко А.В., Редчиц Ю.И. Определение оптимальных соотношений "связующее : пигмент" в полимерных пигментных составах на основе акриловых и стирол-акриловых эмульсий отечественного производства // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2005. – № 6/2 (18). – С. 199-202.

Особистий внесок: розробка полімерних друкарських складів з оптимальним співвідношенням "зв'язуюче : пігмент", що забезпечують отримання інтенсивних та стійких забарвлень..

5. Попович Т.А., Круглов П.Ю. Ефективність використання вітчизняних акрилових і стирол-акрилових полімерів у друкуванні пігментами // Тези доповідей ІV Всеукраїнської ювілейної наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – 2005. – Т. І. – С. 154.

Особистий внесок: експериментальні дослідження та розробка пігментних друкарських складів на основі зв'язуючих акрилового типу.

6. Попович Т.А. Дослідження властивостей полімерних плівок з акрилових та стирол-акрилових емульсій вітчизняного виробництва у порівнянні з плівками утвореними типовими зв'язуючими // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Наука та інновації – 2005". – т. 2. – С. 78-80.

7. Попович Т.А., Міщенко Г.В. Підвищення якості пігментного друку при використанні акрилових та стиролакрилових емульсій вітчизняного виробництва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток наукових досліджень – 2005". – 2005. – Т. 6. – С. 65-67.

Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень з підвищення стійкості та інтенсивності пігментних забарвлень шляхом введення до друкарської композиції ефективних зшиваючих агентів та каталізаторів.


АНОТАЦІЯ

Попович Т.А. Підвищення ефективності пігментної технології при друкуванні текстильних матеріалів із целюлозних волокон. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2006.

Дисертація присвячена підвищенню стійкості пігментних забарвлень до мокрого тертя та екологічної чистоти технології і надрукованої продукції при зниженні витрат на процес друкування, що дає змогу розширити асортимент тканин, які можуть колоруватися пігментами.

Задача з підвищення стійкості забарвлень до фізико-механічних дій вирішується завдяки використанню у якості зв'язуючого промотованих акрилових сополімерів, тобто полімерів, що містять у макромолекулі групи-промотори адгезії. Застосування зв'язуючих на основі промотованих полімерів забезпечує підвищення міцності полімерних плівок та адгезійного комплексу "полімерна плівка – текстильний матеріал", створює кращі умови для реакцій "зшивання", в більшій мірі сприяє використанню зшиваючих препаратів і зменшенню кількості формальдегіду.

На основі промотованого зв'язуючого розроблено склад для друкування текстильних матеріалів пігментами, відмінність якого полягає в тому, що компонентами друкарського складу є різні за групами активності предконденсати термореактивних смол. Це забезпечує формування композиційної полімерної плівки сітчастої структури, для чого поряд зі зшиванням макромолекул створено умови для додаткового смолоутворення. Для забезпечення "роботи" предконденсатів термореактивних смол у двох напрямках визначено ефективну систему каталізаторів.

Застосування комплексу прийомів дозволило підвищити ефективність пігментної технології, зокрема одержати забарвлення, що відрізняються високою стійкістю, в тому числі, до мокрого тертя.

Запропоновано також малокомпонентний пігментний склад, який не містить ПТРС, а саме склад на основі самозшиваючого полімеру, який забезпечує одержання екологічно чистої надрукованої продукції.

Проведено з позитивним результатом апробацію розроблених полімерних складів для друкування пігментами у виробничих умовах ЗАТ Київська трикотажна фабрика "Роза".

Проведено розрахунки економічної ефективності.

Ключові слова: пігмент, зв'язуюче, склад, технологія, ефективність, стійкість забарвлення, текстильний матеріал.


АННОТАЦИЯ

Попович Т.А. Повышение эффективности пигментной технологии при печати текстильных материалов из целлюлозных волокон. Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.03 – технология текстильных материалов. – Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2006.

Диссертация посвящена разработке путей повышения эффективности пигментной технологии печатании текстильных материалов из целлюлозных волокон с целью расширения объемов использования пигментной технологии печатания, которая выделяется художественно-колористическими эффектами, экономическими показателями, а также отсутствием сточных вод.

Разработана полимерная композиционная система для закрепления пигментов на целлюлозном субстрате, которая включает промотированный акриловый сополимер и смесь предконденсатов термореактивных смол, способных к реакциям различного типа – "сшивки" и смолообразования. Данная система обеспечивает формирование адгезионного комплекса повышенной прочности с поверхностью текстильного материала. Образующаяся композиционная полимерная пленка характеризуется высокой когезией и обеспечивает повышение основных показателей качества печатания.

Повышение качества продукции, экологической и экономической эффективности технологии печатания пигментами обеспечивается использованием в печатных составах в качестве связующих водных полимерных дисперсий на основе промотированных полимеров – полимеров, макромолекулы которых содержат группы-промоторы адгезии, в частности, карбоксильные группы. С этой целью в акриловом сополимере-связующем увеличено содержание метакриловой кислоты, функциональные группы которой обеспечивают усиление адгезии, когезии и химической активности полимера, что необходимо для создания более благоприятных условий для реакций