LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності пігментної технології при фарбуванні бавовняних тканин

18


ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

САМОЙЛЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 677.842.4

Підвищення ефективності пігментної технології при фарбуванні бавовняних тканин
05.19.03 – Технологія текстильних матеріалів


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Херсон – 2001

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті

Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Міщенко Ганна Володимирівна,

Херсонський державний

технічний університет, професор

кафедри хімічної технології і дизайну

волокнистих матеріалів.Офіційні опоненти:


доктор технічних наук, професор Якимчук Радій Паладійович, Херсонський державний технічний університет, завідувач кафедри механічної технології волокнистих матеріалів;


кандидат технічних наук Кулаков Олександр Іванович, Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький), старший викладач кафедри хімічної технології.


Провідна установа:


Львівська комерційна академія, кафедра товарознавства непродовольчих товарів, Центральна спілка споживчих товариств України, м. Львів.
Захист відбудеться 25.10.2001 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському державному технічному університеті за адресою: Україна, 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного технічного університету (Україна, 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24).

Автореферат розісланий 24.09.2001 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Сумська О. П.


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Текстильна продукція вітчизняних підприємств є сьогодні неконкурентоспроможною, головним чином внаслідок високої собівартості та недостатньої художньої принадності.

Висока собівартість продукції зумовлена не тільки високими цінами на текстильну сировину, але й високими витратами електроенергії, води й тепла у процесі обробки тканини. Так, на обробку 1 кг бавовняних тканин витрачається до 300 л води та 50 квт-год електроенергії.

Традиційно опоряджувальні виробництва відносять до підприємств з інтенсивним споживанням води та тепла, однак вищезазначені дані про витрати води та електроенергії в 2-3 рази вищі за західноєвропейські норми.

Внаслідок цього, подолати конкуренцію з імпортними текстильними товарами неможливо без створення ресурсозберігаючих технологій.

Саме тому, розробка ресурсозберігаючих технологій обробки тканин є актуальною.

Серед технологій, що характеризуються економічним використанням води та теплової енергії, виділяють пігментні технології колорування тканин.

Стовідсоткова фіксація барвника є також значною перевагою пігментів за барвники інших класів, ступінь фіксації яких здебільшого складає 50-85%.

Однак, пігментна технологія базується на використанні значних об`ємів електроенергії. За цією технологією витрати на електроенергію сягають 30-47% від загальних витрат на процес фарбування.

До того ж пігментна технологія при фарбуванні використовується, головним чином, для отримання світлих забарвлень, внаслідок недостатньої стійкості інтенсивних пофарбувань. Тому підвищення інтенсивності та стійкості забарвлень при фарбуванні пігментами також є актуальним.

Отже, актуальність роботи забезпечується необхідністю підвищення конкурентоспроможності текстильної продукції за рахунок зниження собівартості її обробки шляхом інтенсифікації пігментної технології та більш ефективного її використання.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертаційна робота виконувалася у відповідності з тематикою наукових досліджень Херсонського державного технічного університету, а саме в рамках теми БД 04/99 "Розробка ресурсозберігаючих технологій обробки текстильних матеріалів" та науково-дослідної роботи "Розробка теоретичних основ і технологій колорування пігментами текстильних матеріалів різного сировинного складу та ступеня підготовки", затвердженої рішенням експертної ради Міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 04.11.98) в рамках координаційного плану "Теоретичні та практичні основи створення ресурсозберігаючих, екологічно чистих технологій виготовлення товарів широкого вжитку на основі сировинних ресурсів України".

Особистий внесок автора полягає в теоретичному обґрунтуванні і розробці методів інтенсифікації процесу колорування пігментами, що забезпечили підвищення ефективності використання пігментної технології у фарбуванні.

Мета та задачі дослідження. Запропонувати шляхи інтенсіфікації процесу фарбування пігментами і одержати бавовняні тканини з покращенними споживчими властивостями, зокрема з підвищенною інтенсивністю забарвлень.

Для досягнення поставленої мети було намічено вирішити такі задачі:

  • виявити вплив поверхневих властивостей бавовняних тканин на процес фарбування пігментами;

  • запропонувати нові характеристики поверхні волокна для оцінки якості підготовки тканини під пігментне фарбування;

  • визначити раціональні схеми підготовки тканини, що забезпечують потрібні характеристики її поверхні та необхідну якість фарбування пігментами;

  • запропонувати ефективні способи інтенсифікації процесу пігментного фарбування;

  • підвищити інтенсивність і стійкість пігментних пофарбувань;

  • знизити енергоємність пігментної технології;

  • зменшити витрати на процес фарбування пігментами;

  • перевірити запропоновані методи інтенсифікації пігментного фарбування у виробництві;

  • оцінити економічну ефективність удосконалень, запропонованих на основі здійснених досліджень.

Об`єктом дослідження є перспективний процес фарбування пігментами.

Предметом дослідження є