LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності пігментної технології при фарбуванні бавовняних тканин

процес фіксації пігментів на текстильному матеріалі, що визначає якість пофарбувань, а також економічність пігментної технології.

Методи дослідження.При вирішенні поставлених задач керувалися колоїдно-хімічним підходом до об`єкту та предмету дослідження. Специфічний спосіб закріплення пігменту на текстильному матеріалі дозволяє процес фіксації пігменту на ньому розглянути як взаємодію двох твердих полімерів, один з яких - текстильний матеріал, а інший - полімер зв`язуючого, в об`ємі плівки якого розподілено пігментний барвник. У відповідності до цього досліджувану систему можна розглядати як гетерогенну полімерну систему, властивості якої визначаються міжфазними та поверхневими явищами та взаємодіями.

Основним явищем у подібних системах є адгезія, один із аспектів якої пов`язаний з процесами, що мають місце на межі розподілу: субстрат - адгезив.

З урахуванням вищезазначеного для вирішення сформульованих задач використано:

 • термодинамічний метод опису адгезії та характеристик поверхонь;

 • поняття про критичний поверхневий натяг твердих тіл;

 • механічний аспект адгезії (руйнування адгезійних з`єднань);

 • колоїдно-хімічний метод підвищення міцності адгезійних з`єднань, заснований на підвищенні когезії межевого шару та його зміцненні;

 • нові теоретичні уявлення про роль поверхні волокна у процесі фарбування.

Для розрахунку термодинамічних характеристик полімерів та смол, утворених передконденсатами, використали метод групових та атомарних вкладів та типову програму "CHEMOS".

Для оцінки якості забарвлень використовували спектрофотометричний метод (спектрофотометр "Texflash", Німеччина, Швейцарія), а також методи, визначені державними стандартами на текстильну продукцію, аналітичні методи дослідження, тощо.

При обробці експериментальних даних використано метод математичної статистики, а саме кореляційно-регресійний аналіз та комп'ютер класу РС/АТ.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

 • вперше в галузі технології текстильних матеріалів показано залежність якості фарбування пігментами від критичної поверхневої енергії бавовняного волокна;

 • вперше показано, що при фарбуванні пігментами поверхневі властивості волокна відіграють більшу роль, ніж об`ємні;

 • вперше запропоновано ефективні способи інтенсифікації пігментного фарбування, що засновані на зміні поверхневих властивостей волокна та інгредієнтів фарбувальних складів.

У процесі проведення досліджень автором отримані такі основні наукові результати :

 • показано, що при виборі схеми підготовки тканини необхідно враховувати характер полімеру зв'язуючого;

 • виявлено, що скорочення схеми підготовки бавовняних текстильних матеріалів доцільне, головним чином, при використанні пігментних складів на основі поліуретанових зв`язуючих;

 • показано, що вплив мерсеризації тканин на процес фарбування пігментами визначається зміною величини критичної поверхневої енергії тканини після мерсеризації;

 • встановлено, що ефективними інтенсифікаторами процесу фарбування можуть виступати домішки катіонактивних препаратів до пігментних фарбувальних ванн та солі металів;

 • встановлено ефективність використання для модифікації полімерних плівок зв`язуючого сумішей передконденсатів термореактивних смол, які відносяться до різних груп за активністю до реакцій "зшивання" та смолоутворення;

 • показано, що формування плівок зв`язуючого на поверхні текстильного матеріалу можна прискорити використанням каталізаторів у суміші з прискорювачами процесу фарбування, в якості яких запропоновано пероксиди.

Практичне значення отриманих результатів:

 • підвищено якість текстильної продукції та знижено витрати барвника у

1,5  2 рази;

 • знижено енергоємність пігментної технології фарбування;

 • скорочено схему обробки тканини;

 • знижено собівартість обробки тканини;

 • витрати на процес фарбування пігментами зменшено на 86  127 грн. на 1000 м тканин.

Робота є завершеною і може бути реалізована на фарбувальних виробництвах для обробки бавовняної тканини.

Особистий внесок здобувача. Усі положення, що виносяться на захист, належать особисто авторові і не містять у собі ідей або розробок, що належать співавторам, з якими були опубліковані наукові праці.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи було викладено та обговорено:

 • на міжвузівській конференції "Проблеми легкої та текстильної промисловості", 19-22 жовтня, 1999 р. (м. Херсон);

 • на міжвузівській науковій конференції "Проблеми легкої та текстильної промисловості на порозі нового століття", 26-29 вересня, 2000 р. (м.Херсон);

 • на міжнародній науково-технічній конференції "Ресурсо- и энергосберегающие технологии в легкой, текстильной промышленности и сервисе" 28-30 вересня, 2000 р. (м. Хмельницький);

 • на науково-технічному семінарі з питань використання пігментів на опоряджувальній фабриці ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" (2001 р., м.Херсон);

 • на науковому семінарі кафедри хімічної технології і дизайну текстильних матеріалів Херсонського державного технічного університету (2001 р., м. Херсон);

 • на науковому семінарі кафедри хімічної технології Хмельницького технологічного університету Поділля (2001 р., м. Хмельницький);

 • на науковому семінарі кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії, Центральна спілка споживчих товариств України (2001 р., м. Львів).

Публікації з теми дисертаційного дослідження включають 6 статей в журналах та збірниках наукових робіт; в збірниках докладів конференцій - 1 (журнал "Вестник Херсонского государственного технического университета" - 2; журнал "Проблемы легкой и текстильной промышленности"- 1; журнал "Вісник технологічного університету Поділля - 3)

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Дисертація містить 142 сторінки машинописного тексту, 44 таблиці, 9 рисунків, 118 найменувань літературних джерел. Обсяг додатків - сторінок.

Основний зміст роботи


У вступі обґрунтовано актуальність теми, доведено необхідність інтенсифікації процесу фарбування текстильних матеріалів пігментами й розробки шляхів підвищення ефективності використання цієї технології з метою створення конкурентоспроможної текстильної