LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності пігментної технології при фарбуванні бавовняних тканин

інтенсифікації процесу фарбування.ВИСНОВКИ


1. Запропоновано шляхи підвищення ефективності використання пігментної технології при фарбуванні текстильних матеріалів, де зазначена технологія майже не використовується, головним чином, через невисоку стійкість пофарбувань і неможливість одержання інтенсивно забарвлених тканин, а також через порівняно високу енергоємність технології і продукції.

2. На основі колоїдно-хімічного підходу до системи полімер волокна-полімер зв'язуючого, що формується в процесі пігментного фарбування, встановлено визначальну роль не об'ємних, а поверхневих властивостей волокна.

Відповідно до цього запропоновано при оцінці якості підготовки тканин під наступне пігментне фарбування використовувати характеристики її поверхні, зокрема, показник критичної поверхневої енергії.

3. Шляхом термодинамічного опису адгезії показано, що робота адгезії в системі поверхня бавовняного волокна - зв'язуюче пігментного складу залежить від ступеня підготовки і поверхневої енергії волокна.

4. Запропоновано способи інтенсифікації процесу фарбування текстильних матеріалів пігментами, що ґрунтуються на змінюванні поверхневих властивостей волокна.

5. Встановлено, що ефективними інтенсифікаторами процесу фарбування пігментами є іони металів і катіонактивні препарати, що забезпечують підвищення в 1,52 рази міцності адгезійного зв'язку зв'язуючого з волокном, підвищення в 1,31,5 рази інтенсивності забарвлень і їх стійкості до фізико-механічних дій.

6. Показано доцільність використання для підвищення адгезії зв'язуючого сумішей передконденсатів термореактивних смол, що відносяться до різних груп за активністю до реакцій "зшивання" і смолоутворення, а також урахування термодинамічних параметрів при їх доборі у якості полімерних добавок до зв'язуючого.

7. Встановлено ефективність застосування з ціллю інтенсифікації пігментного фарбування каталізаторів смолоутворення з прискорювачами, суміші яких дозволяють знизити температуру теплової обробки тканин в процесі фарбування зі 1500 С до 120 - 1300 С і відповідно до цього зменшити енергоємність процесу фарбування.

8. Запропоновані технологічні схеми підготовки бавовняних тканин, що забезпечують необхідний поверхневий стан субстрату в залежності від типу зв'язуючого, а також рецептура пігментних фарбувальних складів і режим теплової обробки.

9. Виконано економічні розрахунки, які довели, що витрати на пігментну технологію фарбування можуть бути знижені на 83  126 грн. на 1000 м пог. тканин. Енергоємність процесу фарбування при цьому зменшується на 30  36 відсотків.

Питомі витрати на електроенергію знижуються з 31,6 до 22,3 відсотків.Список опублікованих праць за темою дисертації


 • Самойленко І.О., Міщенко Г.В.. Технологічні схеми підготовки бавовняних тканин, що фарбуються пігментами // Вісник технологічного університету Поділля. - 1999.- № 4. - С. 31-34.

 • Самойленко І.О., Міщенко Г.В. Підвищення міцності пофарбувань, одержаних за пігментною технологією // Вестник Херсонского государственного технического университета. - 1999. - № 6. - С. 336-338.

 • Самойленко І.О., Міщенко Г.В. Вплив мерсеризації на якість фарбувань пігментами // Труды Всеукраинской НТК "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века". -Херсон: ХГТУ - 1999. - С.172-174.

 • Погорелая Е.В., Самойленко И.А.. Физико-химические обоснования неполной степени подготовки хлопчатобумажных тканей, колорируемых пигментными составами на основе полиуретановых связующих // Вісник технологічного університету Поділля. - 2000. - № 5. - С.153-157.

 • Самойленко И.А., Скропышева Е.В., Мищенко А.В. Расчет некоторых термодинамических параметров мочевино- и меламиноформальдегидных смол, используемых в пигментных печатных составах // Вестник Херсонского государственного технического университета. - 2000. - № 3(9). - С. 326-328.

 • Самойленко И.А., Скропышева Е.В., Мищенко А.В. Эффективность добавок метазина к пигментным печатным составам на основе полиуретанов // Проблемы легкой и текстильной промышленности. - 2000. - № 3. - С. 57-59.

 • Самойленко І.О., Єзіков В.І. Вплив поверхневої енергії волокна на його взаємодію зі зв'язуючими пігментних складів // Вісник технологічного університету Поділля. - 2001. - № 1. - С.160-164.


  Анотація

  Самойленко І.О. Підвищення ефективності пігментної технології при фарбуванні бавовняних тканин. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 - технологія текстильних матеріалів. - Херсонський державний технічний університет, Херсон, 2001.

  Запропоновано шляхи підвищення ефективності використання пігментної технології при фарбуванні текстильних матеріалів, де зазначена технологія майже не використовується через низку невирішених на сьогодні проблем, серед яких основними є недостатня стійкість пофарбувань і неможливість одержання інтенсивно пофарбованих тканин, а також висока енергоємність процесу фарбування.

  Визначені шляхи підвищення ефективності технології передбачають інтенсифікацію безпосередньо процесу фарбування на стадіях просочування тканин пігментним фарбувальним складом і термічної обробки та застосування раціональних схем підготовки текстильних матеріалів відповідно до типу зв'язуючого пігментного складу.

  Запропоновано нові склади для фарбування бавовняних тканин пігментами і умови термічної обробки, що забезпечили зниження собівартості фарбування на

  86,0  126,8 грн./1000 м пог. тканини та питомі витрати на електроенергію з 31,6 до 22,3 відсотків.

  Ключові слова: пігмент, фарбування, текстильний матеріал, поверхнева енергія, інтенсифікація, якість.  Аннотация

  Самойленко И.А. Повышение эффективности пигментной технологии при крашении хлопчатобумажных тканей. - Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.03. - технология текстильных материалов. - Херсонский государственный технический университет, Херсон, 2001.

  Предложены пути повышения эффективности пигментной технологии крашения текстильных материалов, где указанная технология в настоящее время практически не используется из-за ряда проблем, среди которых основными являются невысокая устойчивость окрасок и невозможность получения интенсивно окрашенных тканей, а также высокая удельная энергоемкость процесса крашения.

  Предложенные пути повышения эффективности пигментной технологии


 •