LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності протипожежного захисту деревини з використанням епоксидних композицій зі зниженим димоутворенням

УНИВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИГРИГОРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 614.8


ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИЦІЙ

ЗІ ЗНИЖЕНИМ ДИМОУТВОРЕННЯМ

21.06.02 – пожежна безпека

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукХарків – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Університеті цивільного захисту України, МНС України, м. Харків.


Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Яковлєва Раїса Антонівна, Харківський державний університет будівництва та архітектури МОН України, завідувач кафедри загальної хімії.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Бєліков Анатолій Серафімович, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури МОН України, професор кафедри безпеки життєдіяльності;


кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Альбощий Віктор Михайлович, Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України, начальник науково-дослідного відділу №1.


Захист відбудеться "06" грудня 2007 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.707.01 в Університеті цивільного захисту України за адресою: вул. Чернишевського, 94, м. Харків, 61023.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Університету цивільного захисту України за адресою: вул. Чернишевського, 94, м. Харків, 61023.


Автореферат розісланий "24" жовтня 2007 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради І.А. Чуб

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми.Деревина, як будівельний матеріал, знаходить широке застосування завдяки високим фізико-механічним та експлуатаційним властивостям. Однак суттєвим недоліком деревини є її горючість.

Протипожежний захист деревини здійснюється за допомогою застосування просочень на основі антипіренів, штукатурок, облицювань із негорючих листових або плиткових матеріалів, полімерних матеріалів, кожен з яких має свої переваги й недоліки. У результаті обробки засобами вогнезахисту деревини зменшується можливість її загоряння, поширення полум'я. Завдяки такій обробці деревина переводиться у важкозаймистий стан, однак при цьому деякі засоби вогнезахисту підвищують димоутворюючу здатність продуктів горіння.

Питанням вогнезахисту деревини присвячені роботи Бєлікова А.С., Жартовського В.М., Кравченко В.І., Трушина В.А. та інших вчених.

Перспективним напрямком досліджень є здійснення протипожежного захисту деревини за допомогою епоксидних композицій, модифікованих мінеральними дисперсними наповнювачами, антипіренами та добавками, які зменшують димоутворення, а також визначення закономірностей, що дозволять регулювати горючість та димоутворюючу здатність, технологічні та експлуатаційних властивості епоксиполімерів.

На даний момент недостатньо вивчені залежності показників горючості та димоутворюючої здатності епоксиполімерів від природи добавок, що сповільнюють горіння та зменшують димовиділення, їхній вплив на технологічні й експлуатаційні властивості композицій. Тому дослідження зазначених питань є важливою науково-практичною задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в Університеті цивільного захисту України на кафедрі пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій в 2004-2007р.р. на замовлення Департаменту пожежної безпеки МНС України та згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2002р. №870, п. 1255 "Про затвердження "Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року" у рамках науково-дослідних робіт з тем: "Розробка багатофункціональних композиційних полімерних матеріалів зі зниженим рівнем горючості" (№ ДР 0103U005662), "Розробка багатофункціональних композиційних полімерних матеріалів зі зниженим рівнем горючості та димоутворюючої здатності" (№ДР 0107U003092).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка епоксидних композицій зниженої горючості та димоутворюючої здатності для підвищення ефективності протипожежного захисту деревини.

Для досягнення мети було поставлено такі завдання:

  • дослідження впливу добавок, що знижують димоутворення, на процеси термічної і термоокиснювальної деструкції епоксиполімерів зниженої горючості;

  • дослідження впливу мінеральних наповнювачів, антипіренів і добавок, що знижують димоутворення, на горючість і димоутворюючу здатність епоксиполімерів;

  • визначення раціонального вмісту наповнювачів та добавок, що знижують димоутворення, в епоксиполімерах зі зниженими горючістю та димоутворюючою здатністю;

  • дослідження зміни технологічних та експлуатаційних властивостей, структури епоксиполімерів від природи й вмісту наповнювачів і добавок;

  • визначення пожежної небезпеки епоксиполімерів раціонального складу;

  • підвищення ефективності протипожежного захисту деревини за допомогою епоксидних композицій зниженої горючості та димоутворюючої здатності.

Об'єкт дослідження – підвищення ефективності протипожежного захисту деревини за допомогою епоксиполімерів зі зниженим димоутворенням.

Предмет дослідження – епоксидні композиції зниженої горючості та димоутворюючої здатності.

Методи дослідження. Для досягнення мети та рішення поставлених задач були використані теоретичні й експериментальні стандартні методи досліджень. Підготовка й проведення досліджень здійснювалася на основі математичного планування експерименту, а вірогідність підтверджувалася їхньою статистичною обробкою з використанням комп'ютерного програмного забезпечення.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:

  • Вперше встановлено, що утворення карбонізованого залишку при термодеструкції зростає зі зменшенням основності оксидів, а стійкість до термічного й термоокиснювального розкладання епоксиполімерів у присутності оксидів металів залежить від їхніх кислотно-основних властивостей і здатності до нейтралізації кислих продуктів розкладання.

  • Дістало подальшого розвитку вивчення процесів деструкції в інертному середовищі та розкладання на повітрі епоксидних композицій, модифікованих оксидами металів перехідної валентності, і встановлено залежність зміни щільності диму від швидкості розкладання епоксидної композиції у наслідок термоокиснювальної