LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності протипожежного захисту деревини з використанням епоксидних композицій зі зниженим димоутворенням

небезпеку епоксиполімерів за стандартами для електротехнічних виробів і встановлено, що використання розробленої епоксидної композиції ЕКПДГ, у порівнянні з ненаповненою композицією дозволяє знизити час самостійного горіння зразка до 4,1 секунди при випробуванні голчастим полум'ям і перевести матеріал із групи ПГ-3-75 у групу ПВ-0 при випробуванні пальником Бунзена.

 • Установлено, що епоксидна композиція зі зниженим димоутворенням при її нанесенні забезпечує І групу вогнезахисної ефективності для деревини із втратою маси зразка 2,21 %. Розроблено проект технічних умов (№ ТУ У02071174.034-2006) та технологічну інструкцію на виготовлення й застосування ЕКПДГ. Результати роботи впроваджені ТОВ "РОСТА" (м.Харків) у якості вогнезахисного покриття для деревини, що дозволило знизити пожежну небезпеку об'єктів підприємства, та в навчальний процес Університету цивільного захисту України.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Яковлєва Р.А., Попов Ю.В., Григоренко О.М. Основні шляхи зниження горючості та димоутворюючої здатності епоксидних полімерів // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. трудов АГЗ Украины. – Харьков: Фолио, 2005. – Вып. 17. – С. 209–214.

 • Яковлєва Р.А., Попов Ю.В., Новак С.В., Довбиш О.В., Григоренко О.М. Вплив добавок на процеси термоокиснювальної деструкції та димоутворюючу здатність епоксиполімерів // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. трудов АГЗ Украины. – Харьков: Фолио, 2005. – Вып. 18. – С. 202–206.

 • Яковлєва Р.А., Попов Ю.В., Корнієнко Р.В., Григоренко О.М. Визначення димоутворюючої здатності будівельних матеріалів // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. трудов АГЗ Украины. – Харьков: Фолио, 2005. – Вып. 19. – С. 193–197.

 • Яковлева Р.А., Григоренко А.Н., Безуглый А.М. Влияние добавок на процессы термоокислительной деструкции наполненных эпоксиполимеров // Вісник КНУТД. Зб. наук. праць. – Київ, 2005. – Вип. 5 (25). Т.2. – С. 192 – 196.

 • Яковлєва Р.А., Григоренко О.М., Довбиш А.В. Пожежна небезпека епоксидних матеріалів, що містять оксиди перехідних металів // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. трудов УГЗ Украины. – Харьков: УГЗУ, 2006. – Вып. 20. – С. 266–271.

 • Григоренко О.М., Дмітрієва Н.В., Шевцова К.Ю., Абрамова О.А. Вплив добавок на димоутворюючу здатність епоксиполімерів зниженої горючості // Тези доповідей ІІ Міжнародної наук.-техн. конф. студентів і аспірантів та молодих вчених "Хімія і сучасні технології". – Дніпропетровськ, 2005. – С. 119.

 • Яковлева Р.А., Григоренко А.Н., Абрамова Е.А., Шевцова Е.Ю. Влияние природы минеральных наполнителей на величину кислородного индекса эпоксиполимеров // "Розвиток наукових досліджень-2005": Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. – Полтава: "ІнтерГрафіка", 2005. – Т.8. – С. 150–151.

 • Яковлева Р.А., Попов Ю.В., Григоренко А.Н. Основные пути снижения дымообразующей способности полимерных строительных материалов // Живучесть корабля и безопасность на море: Тезисы докладов III международной научн.-техн. конф. – Севастополь: СВМИ им П.С. Нахимова, 2005. – С. 27–30.

 • Яковлева Р.А., Попов Ю.В., Харченко И.А., Довбыш А.В., Олейник В.В., Григоренко А.Н. Методы снижения дымообразующей способности эпоксиполимеров пониженной горючести // Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация: Сборник тезисов докладов III Международной науч.-практ. конф. – Минск, 2005. – Т.3. – С. 332–333.

 • Яковлева Р.А., Попов Ю.В., Семкив О.М., Олейник В.В., Григоренко А.Н., Харченко И.А., Новак С.В., Довбыш А.В. Методы снижения дымообразующей способности эпоксиполимеров пониженной горючести // Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан проблеми і перспективи: Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників (Пожежна безпека–2005).–Київ, 2005.–С. 365–367.

 • Яковлева Р.А., Дмитриева Н.В., Попов Ю.В., Григоренко А.Н., Андронов В.А. Регулирования свойств многофункциональных эпоксиполимеров // Моделирование и оптимизация в материаловедении: Материалы к 44-му международному семинару по моделировании и оптимизации композитов. – Одесса: "Астропринт", 2005. – С.48.

 • Григоренко О.М., Левенцов П.О., Журавльов О.Ю. Димоутворююча здатність полімерних композиційних матеріалів // Тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з хімії та хімічної технології студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ, 2006. – С. 70.

 • Яковлева Р.А., Попов Ю.В., Семкив О.М., Олейник В.В., Григоренко А.Н., Харченко И.А., Новак С.В., Довбыш А.В. Методы снижения дымообразующей способности эпоксиполимеров пониженной горючести // Пожарная безопасность многофункциональных и высотных зданий и сооружений: Материалы ХIХ науч.-практ. конф.– Москва, 2005. – Ч.I. – С. 169–171.

 • Григоренко А.Н. Токсикологическая опасность эпоксиполимеров пониженной горючести и дымообразующей способности // Актуальні проблеми пожежної профілактики: Матеріали наук.-практ. конф. – Харків: АЦЗ України, 2006. – С. 31–32.

 • Григоренко О.М., Левенцов П.О., Журавльов О.Ю. Дослідження димоутворення на стадії створення нових полімерних матеріалів // Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2006. – С. 42–43.


  Григоренко О.М. Підвищення ефективності протипожежного захисту деревини з використанням епоксидних композицій зі зниженим димоутворенням. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02– пожежна безпека. – Університет цивільного захисту України. Харків, 2007.


  Дисертаційна робота присвячена розробці епоксидних композицій зниженої горючості та димоутворюючої здатності для підвищення ефективності протипожежного захисту деревини.

  На підставі літературних джерел встановлено, що для захисту деревини найбільш ефективно використовувати вогнезахисні покриття на основі епоксидних олігомерів, наповнених амофосом, активованою базальтовою лускою і оксидами металів перехідної валентності.

  Визначено математичні залежності зміни горючості та димоутворюючої здатності епоксиполімерів від складу композицій.

  Встановлено, що найефективнішою добавкою для зниження димоутворення серед оксидів металів є CuO. На підставі проведених теоретичних і експериментальних досліджень запропоновано декілька можливих механізмів зниження димоутворення епоксиполімерів за допомогою оксиду міді (ІІ).

  В результаті отримано епоксиполімер зі зниженою горючістю та димоутворенням (ЕКПДГ) і проведено випробування його пожежної небезпеки. Встановлено, що епоксиполімер ЕКПДГ має показник кисневого індексу КІ = 29 %, коефіцієнт димоутворення при горінні (тлінні) Dm=480 (1040) м2/кг і при


 •