LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності протипожежного захисту об'єктів із застосуванням вогнезахищеної деревини

22Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи


український науково-дослідний інститут пожежної безпеки

соколенко костянтин іванович

удк 614.842.615

Підвищення ефективності протипожежного захисту

об'єктів із застосуванням вогнезахищеної деревини
21.06.02 - пожежна безпекаавтореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ-2006

Дисертацією є рукопис.Робота виконана в Українському науково-дослідному інституті пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України (м. Київ).Науковий керівник:

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Цапко Юрій Володимирович, Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України, начальник відділу вогнегасних речовин.Офіційні опоненти:

- доктор технічних наук, старший науковий співробітник Кашуба Олег Іванович, старший науковий співробітник науково-дослідного центру протипожежного захисту Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МНС України;- кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Куріпко Олег Васильович, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії вибухо-пожежобезпеки та живучості корабля Севастопольського Військово-Морського Інституту ім. П.С. Нахімова.
Провідна установа: Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури (м. Харків).
Захист відбудеться "9" лютого 2006 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради СРК 26.720.01 в Українському науково-дослідному інституті пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України за адресою: 01011, м. Київ, вул.Рибальська,18.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України за адресою: 01011, м. Київ, вул.Рибальська,18.
Автореферат розісланий " 4 " січня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.т.н., с.н.с. Сопенко С.І.
загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Спектр використання матеріалів та конструкцій з деревини у будівництві дуже широкий. З огляду на той факт, що саме деревина є основним провідником поширення полум'я, практика висуває все більш високі вимоги до ефективності вогнезахисних засобів, а також до якості вогнезахищеної деревини. Не менш ніж 80 % від загальної кількості пожеж виникають у житловому секторі, громадських і виробничих будинках, де деревина є значним пожежним навантаженням.

Ці проблеми обумовили прийняття нормативного документа ДБН В.1.1-7, який вимагає матеріали та конструкції з деревини різноманітного призначення обробляти засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363.

Сольові антипірени, що входять до складу вогнезахисних засобів (МС, ББ, БС та інш.) якими оброблюють дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати), під час експлуатації під дією вологого повітря висолюються з деревини, а з дерев'яних поверхонь, які знаходяться зовні споруд, вимиваються і через деякий час просочена деревина стає горючою. До того ж вони містять у своєму складі високотоксичні речовини. Нові просочувальні засоби, зокрема суміш з сольового антипірену та полімерного антисептика (ДСА-1), не можуть використовуватися для оброблення зовнішніх дерев'яних поверхонь через їх здатніть до вимивання, що призводить до обмеження терміну їх експлуатації. Крім того, недостатньо вивчено особливості процесу висолювання антипіренів, а кількість літературних джерел з цього питання обмежена.

Цим зумовлено актуальність наукових досліджень, спрямованих на вирішення комплексу вищезазначених питань щодо підвищення ефективності протипожежного захисту об'єктів різного призначення шляхом переведення застосованої в них деревини до групи важкогорючих матеріалів, підвищення терміну експлуатації вогнезахисних складів в умовах негативного атмосферного впливу, а також зниження рівня токсичності продуктів горіння обробленої ними деревини.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилися в рамках заходів щодо виконання Державної програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 р. №870, під час виконання науково-дослідних робіт в УкрНДІПБ МНС України за такими темами:

- "Розробити проект Державного стандарту України "Речовини вогнезахисні для деревини. Загальні технічні вимоги і методи випробувань" (державний реєстраційний № 0103U007969), особистий внесок – один із авторів розробки проекту ДСТУ;

- "Провести дослідження і розробити проект рекомендацій щодо вогнебіозахисту тканин і паперу (обгортувального і пакувального)" (державний реєстраційний № 0105U005090), особистий внесок – проведення аналітичних та експериментальних досліджень.

Мета роботи – наукове обґрунтування та експериментальне підтвердження умов зменшення горючості деревини за рахунок розроблення ефективних екологічно безпечних та водостійких вогнезахисних сумішей для підвищення пожежної безпеки об'єктів.

Задачі досліджень. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

- провести аналіз сучасного стану вогнезахисту деревини просочувальними розчинами;

- провести дослідження процесу утворення шару коксу на поверхні вогнезахищеної деревини під дією теплового потоку;

- провести дослідження процесу висолювання з деревини вогнебіозахисних речовин;

- провести комплекс експериментальних досліджень ефективності вогнезахисту та експлуатаційних властивостей вогнезахищеної деревини комбінованим просочувальним складом із антипірену, полімерного антисептика та гідрофобізатора;

- розрахувати оптимальну концентрацію компонентів у вогнезахисному шарі деревини;

- розробити рекомендації з