LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності протипожежного захисту об'єктів із застосуванням вогнезахищеної деревини

ГОСТ 12.1.044 встановлено зменшення в три рази втрати маси зразків вогнезахищеної деревини порівняно з необробленими (рис. 10).

1 2

деревина необроблена

3 4

деревина оброблена ДСА-2


Рис. 10. Втрата маси зразків Dm, % (1, 3) та максимальна зміна температури газоподібних продуктів горіння Dt, оС (2, 4).


За початкової температури газоподібних продуктів горіння Т = 200 єС, при дії полум'я пальника на вогнезахищений зразок сумішшю ДСА-2, температура газоподібних продуктів горіння зменшилась та становила Т 185 єС. Таким чином, деревина, оброблена сумішшю ДСА-2, відноситься до групи важкогорючих матеріалів, а необроблена – до горючих середньої займистості.

Згідно з ГОСТ 12.1.044 визначено димоутворювальну здатність необроблених та оброблених сумішшю ДСА-2 зразків деревини. Дослідження показали (рис. 11) значне зменшення (в 15 разів) коефіцієнта димоутворення для вогнезахищених зразків деревини та їх перехід з групи матеріалів з високою димоутворювальною здатністю (для необроблених зразків) до групи матеріалів з помірною димоутворювальною здатністю.

полуменеве тління

горіння

деревина оброблена ДСА-2

полуменеве тління

горіння

деревина необроблена


Рис. 11. Значення коефіцієнта димоутворення (Dm, м2/кг) у режимах полуменевого горіння та тління зразків деревини необробленої та обробленої ДСА-2.


З метою дослідження вогнезахисної дії просочувальної суміші ДСА-2 проведено визначення параметрів займистості вогнезахищеної деревини при заданих рівнях впливу на поверхню зразків теплового потоку та полум'я від джерела запалювання згідно з ДСТУ Б В.1.1-2 (ГОСТ 30402) (рис. 12).

Встановлено, що під час дії теплового потоку з критичною поверхневою густиною 20 кВт/м2 відбувалось займання необроблених зразків деревини (1). Займання вогнезахищених зразків деревини (2) при значенні поверхневої густини теплового потоку 35 кВт/м2 протягом 900 секунд не спостерігалось.


ф, с

q, кВт/м2

Рис. 12. Залежність часу спалахування ф від поверхневої густини теплового потоку q: необроблені зразки деревини (1); оброблені зразки (2).

Для отримання більш повної інформації щодо горючості деревини, як будівельного матеріалу, проведено дослідження згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 необроблених та вогнезахищених сумішшю ДСА-2 зразків деревини. Дослідження проводились на зразках деревини сосни з поглинанням маси сухих солей 64 кг/м3. Під час проведення досліджень визначали температуру димових газів, тривалість самостійного горіння зразків, довжину пошкодження та втрату маси зразків (рис. 13).


Рис. 13. Визначення групи горючості деревини згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 ( - вогнезахищена деревина, - необроблена деревина): 1 - температура димових газів (Т, єС); 2 - ступінь пошкодження зразків за довжиною (SL, %); 3 - ступінь пошкодження зразків за масою (Sm, %); 4 - тривалість самостійного горіння (ф, с).


У результаті досліджень (рис. 13) встановлено, що деревина, вогнезахищена сумішшю фосфатів та сульфатів амонію і полімерного антисептика "Гембар", відноситься до будівельних матеріалів помірної горючості (Г2), а необроблену деревину класифіковано як будівельний матеріал підвищеної горючості (Г4).

Згідно з ГОСТ 12.1.044 одним з основних небезпечних факторів пожежі, що впливають на людей, є токсичні продукти горіння. Під час виникнення пожежі вплив токсичних продуктів горіння може значно випереджувати дію інших факторів. Тому спільно з відділом гігієни та токсикології Інституту медицини транспорту МОЗ України були проведені відповідні токсикологічні випробування (табл. 2) дерев'яних елементів моторвагонного складу, що були оброблені просочувальними сумішами фосфатів та сульфатів амонію і полімерного антисептика "Гембар" (ДСА-1, ДСА-2).

Таблиця 2

Результати токсикологічних випробувань продуктів горіння обробленої деревини просочувальними сумішами ДСА-1 та ДСА-2


400 оС

750 оС

ДСА-1

ДСА-2

ДСА-1

ДСА-2

HCL50, г/м3

HbCO, %

HCL50, г/м3

HbCO, %

HCL50, г/м3

HbCO, %

HCL50, г/м3

HbCO, %

62,5

65,2

73,3

62,8

68,4

62,7

84,2

57,8


Встановлено наявність карбоксигемоглобіну у крові лабораторних тварин, що привело до їх загибелі. Це свідчить про те, що смертельний ефект обумовлений дією монооксиду вуглецю. Мінімальне значення показника HCL50, визначене за температури 400 оС складає для деревини, обробленої ДСА-1 - 62,5 г/м3 і для ДСА-2 - 73,3 г/м3 відповідно, було використане для встановлення величини показника токсичності продуктів горіння згідно з класифікацією за ГОСТ 12.1.044. За цим показником досліджені матеріали відносяться до помірно небезпечних матеріалів.

Оскільки комбінацією антипірену з полімерним антисептиком та гідрофобізатором оброблюється деревина, яка використовується для зовнішнього облицювання будинків та споруд то дослідження такої композиції на токсичність та димоутворення не проводили.


У четвертому розділінаведено результатидосліджень експлуатаційних властивостей вогнезахищеної деревини.

Під час надавання деревині вогнебіозахисних властивостей суттєвим є здатність просочувальних засобів утримуватися в її структурі протягом тривалого часу за умов коливання температури та вологості в широких межах. Тому проблемними є питання визначення тривалості ефективності вогнебіозахисту деревини протягом певного проміжку часу.

Існуючі методики регламентують проведення випробувань, під час яких зразки вогнезахищеної деревини закладаються на довготривале зберігання не менше, ніж на 10 років. Даний метод потребує досить тривалого терміну випробування. Для усунення цього недоліку розроблено експрес-методику, за якою випробування проводяться на фоні штучно створених циклічних умов для прискореної дифузії просочувальних засобів шляхом їх витримування при перемінних значеннях температури та вологості. Проведені дослідження з визначення вогнезахисної ефективності після циклічних випробувань (рис.14) показали, що деревина, яку не було оброблено полімерним антисептиком "Гембар", через чотири цикли "прискореної дифузії антипірену з деревини" втрачає свої вогнезахисні властивості і переходить з І групи ефективності до ІІ групи