LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності процесу шліфування деревини дуба пелюстковим інструментом

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Зубик Софія ВасилівнаУДК 621.923:621.922.025

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ШЛІФУВАННЯ ДЕРЕВИНИ ДУБА ПЕЛЮСТКОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ
05.05.07 − машини та процеси лісівничого комплексуАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


ЛЬВІВ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі технології виробів з деревини Національного лісотехнічного університету України Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент Кійко Орест Антонович, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри технології виробів з деревини,

м. Львів


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Соколовський Ярослав Іванович, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів, м. Львів


доктор технічних наук, професор Морозов Віктор Олексійович, ЗАТ „Львівський інститут менеджменту", завідувач кафедри

маркетингу, м. ЛьвівПровідна установа:

Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, кафедра технології деревообробки, м. КиївЗахист відбудеться „28" жовтня 2005р. о 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.03 Національного лісотехнічного університету України за адресою: м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного лісотехнічного університету України за адресою: Львів-57, вул. Ген. Чупринки, 101


Автореферат розісланий „23" вересня 2005р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради


П.А.Бехта

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Частина продукції деревообробних підприємств - вироби з масивної деревини. Здебільшого, це деталі складної форми: профільні погонажні та непогонажні, з формою тіл обертання, поверхні з рельєфним чи барельєфним малюнком, тощо. Шорсткість поверхонь таких деталей після фрезерування становить Rmmax=35...50мкм, тому невід'ємною складовою технологічного процесу є шліфування. Для цієї операції можна використовувати абразивні круги спеціальних конструкцій, профіль яких відповідає контрпрофілю деталі, щіткові, пелюсткові інструменти, а також ручне шліфування.

Оптимальні параметри абразивного оброблення забезпечують пелюсткові інструменти. Вони є універсальними, зручними у використанні та простими у виготовленні. Обсяг досліджень у деревообробленні є недостатнім для широкого застосування пелюсткових кругів. Їх застосування для шліфування деталей криволінійного профілю обмежується ймовірністю згладжування профілю, непрошліфуванням окремих ділянок, появою нерівностей пружного відновлення, тобто дефектами, що пов'язані із збереженням профілю, отриманого на попередніх операціях механічного оброблення. Тому є необхідність дослідження роботи пелюсткового круга, зокрема, вивчення його конструктивних особливостей, розроблення нової конструкції пелюсткового круга.

У дисертаційній роботі викладені питання щодо використання пелюсткового абразивного інструмента для чистового шліфування деревини дуба.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідних робіт УкрДЛТУ:ДБ 08.16-07-2003 "Розвиток теорії еколого-енергооощадного оброблення деревини та виробництва меблів" (державний реєстраційний номер 0103U000083).

Мета роботи і завдання досліджень. Метою роботи є підвищення ефективності процесу шліфування деревини дуба шляхом розроблення нової конструкції інструмента та визначення оптимальних параметрів процесу шліфування. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

 • провести аналіз кінематичних та силових характеристик взаємодії пелюсток інструмента з оброблюваною деталлю, обґрунтувати вплив конструктивних параметрів пелюсткового інструмента на процес шліфування;

 • встановити вираз для визначення жорсткості пелюсткового інструмента, визначити і обґрунтувати її вплив на основні характеристики процесу шліфування та показники ефективності;

 • дослідити вплив зернистості та режимних параметрів: швидкості різання, швидкості подачі, деформації інструмента на показники ефективності процесу абразивного оброблення деревини дуба, виконати оптимізацію досліджуваних параметрів;

 • розробити практичні рекомендації для використання пелюсткового круга, провести його випробування у виробничих умовах.

  Об'єктом дослідження є процес шліфування пелюстковим абразивним інструментом.

  Предметом досліджень виступають закономірності, які характеризують роботу пелюсткового інструмента, визначають основні параметри процесу шліфування деревини дуба.

  Методи дослідження. В роботі використані: положення і методи теорії пружності – для дослідження основних статичних, динамічних характеристик еластичних абразивних інструментів; основні положення кінематики - в процесі виконання аналізу взаємодії пелюсткового круга з оброблюваною поверхнею деталі; методи математичної теорії планування експерименту – для встановлення регресійних залежностей за результатами експериментальних досліджень та їх аналізу; методи математичної оптимізації – для визначення оптимальних значень досліджуваних параметрів; економіко-математичні методи – для порівняльного розрахунку собівартості процесу шліфування.

  Наукова новизна.

 • Вперше встановлено та проаналізовано аналітичну залежність, яка пов'язує силу притискання інструмента з його статичною жорсткістю, швидкістю різання, радіальною деформацією; на основі залежності визначено величину жорсткості, що забезпечує рівномірні зусилля притискання інструмента в процесі шліфування деталей


 •