LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності процесу шліфування деревини дуба пелюстковим інструментом

криволінійного профілю.

 • Вперше побудовано математичну модель визначення жорсткості інструмента і досліджено її залежність від кількості пелюсток.

 • Встановлений вираз для визначення максимальної кількості пелюсток в інструменті, укомплектованому щітками.

 • Запропоновано конструкцію пелюсткового інструмента, яка відрізняється від існуючих механізмом кріплення пелюсток і регулювання робочого діаметра, способом розрізання та розміщення пелюсток, завдяки чому забезпечується ефективне використання шліфувальної шкірки, висока пружність інструмента та рівномірні зусилля взаємодії інструмента з оброблюваною поверхнею.

 • Вперше встановлені регресійні залежності, які пов'язують кількість робочих елементів у пелюстковому інструменті, зернистість шкірки та режимні фактори з величиною шорсткості, спрацюванням пелюсток і глибиною шліфування у процесі абразивного оброблення деревини дуба.

  Наукове значення роботи. Встановлені наукові положення та висновки поглиблюють та узагальнюють теоретичні основи процесу шліфування деревини пелюстковим інструментом; усувають основні диспропорції між практикою і теорією процесу та вирішують практично важливі задачі обґрунтування та розрахунку конструктивних параметрів, технологічних характеристик, режиму оброблення.

  Практичне значення одержаних результатів. Отримані аналітичні залежності можна рекомендувати для визначення характеристик пружності еластичних шліфувальних інструментів, необхідної сили притискання в процесі роботи, обґрунтування оптимальної жорсткості інструмента в процесі шліфування деталей криволінійного профілю. Висновки, отримані за результатами аналізу кінематики взаємодії пелюсткового круга з оброблюваною деталлю, використані для вибору геометричних параметрів конструкції пелюсткового круга.

  Для практичного використання інструмента, за результатами оптимізації, встановлені оптимальні значення режимних параметрів, зернистості та кількості пелюсток абразивного круга, що забезпечують необхідну якість шліфування, невеликі витрати шліфувальної шкірки і високу продуктивність процесу. Собівартість процесу шліфування при використанні пелюсткового круга пропонованої конструкції у 2-3 рази нижча від собівартості ручного шліфування та в 1,5 – від собівартості шліфування інструментом базової конструкції. Продуктивність шліфування пелюстковим інструментом вища від продуктивності ручного шліфування у 3-4 рази та в 1,5 – від продуктивності шліфування інструментом базової конструкції. Випробування дослідного зразка пелюсткового круга на деревообробних підприємствах ВАТ „Львівський меблевий комбінат", ДП „Надія" Буського ДЛГ, ПП „Возняк" підтверджують ефективність використання інструмента в процесі шліфування деревини дуба та достовірність, отриманих за результатами досліджень, висновків.

  Особистий внесок здобувача. Усі основні результати, що виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. У роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належить у статті [1] – визначення та обґрунтування принципів побудови моделі процесу шліфування. У статті [2] визначені структурні складові моделі процесу шліфування. У статті [3] здобувачем встановлені аналітичні залежності для визначення жорсткості еластичного інструмента, сили притискання круга до оброблюваної поверхні, величини деформації круга.

  Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися:

  - на міжнародній конференції "Актуальные проблемы лесного комплекса" (Брянск, 2001);

  - на науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу Українського державного лісотехнічного університету в період з 2001 до 2004 року.

  Публікації. Результати досліджень, що включені до дисертації, подані у 5 публікаціях, з них 4 статті [1, 3-5] – у виданнях, які належать до переліку фахових. Технологічний пріоритет розробленого пелюсткового шліфувального інструмента відображений у патенті (реєстраційний номер u 2005 04381, позитивне рішення від 04.08.05р.)

  Структура і об'єм роботи. Дисертація складається із вступу, п'яти розділів, загальних висновків, списку використаної літератури і додатків. Загальний об'єм роботи – 190 сторінок тексту, в тому числі, 146 сторінок основного тексту, 69 рисунків, 21 таблиця. Список використаних джерел включає 102 найменування.


  ЗМІСТ РОБОТИ


  В першому розділі проаналізовані основні критерії ефективності процесу абразивного оброблення; виконаний аналіз досліджень процесу шліфування масивної деревини; вивчено характер та особливості роботи пелюсткових інструментів.

  До основних критеріїв ефективності процесу шліфування пелюстковим інструментом віднесено: шорсткість обробленої поверхні, спрацювання інструмента, витрату шліфувальної шкірки, продуктивність процесу шліфування. Характер роботи пелюсткових інструментів залежить від режимних параметрів і конструкції інструмента. До числа досліджуваних змінних факторів у процесі шліфування масивної деревини віднесені швидкість різання, швидкість подачі, деформація інструмента, зернистість шкірки.

  Встановлено відмінності процесу абразивного оброблення пелюстковими кругами матеріалів різної твердості. Величина шорсткості в зоні входу інструмента в контакт з оброблюваною поверхнею є дещо вищою у процесі оброблення заготовок загартованої сталі, та, більш як втричі, вища для заготовок із алюмінієвого сплаву. Це свідчить про суттєвий вплив ударних зусиль на якість оброблення матеріалів низької твердості. Деревина твердих листяних і шпилькових порід має неоднакові фізико-механічні властивості ранньої та пізньої зон. На вході в зону оброблення від ударних зусиль можуть виникати глибші риски в м'яких ділянках ранньої зони, відповідно шар матеріалу, що буде зніматися із ранньої і пізньої зон буде неоднаковим. Як результат, на поверхні деталей будуть спостерігатися нерівності пружного відновлення. Тому, одне з завдань дисертаційної роботи − зменшити вплив ударних зусиль пелюсток абразивного інструмента.

  Прийняте допущення, що якість обробленої поверхні деревини погіршується в процесі збільшення жорсткості шліфувальних інструментів, кількості пелюсток. Тому необхідно визначити ці характеристики, дослідити їх вплив на основні параметри процесу шліфування деревини дуба пелюстковим абразивним інструментом.

  За результатами виконаного аналізу літературних джерел, сформулювало мету і завдання досліджень дисертаційної роботи.

  У другому розділі подані теоретичні дослідження процесу шліфування пелюстковим кругом,


 •