LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності роботи круглов'язальних машин шляхом удосконалення системи гальмування


Київський національний університет технологій та дизайну


ПАВЛЕНКО ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ

УДК 677.055

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНИХ МАШИН ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ГАЛЬМУВАННЯ

05.05.10 - машини легкої промисловості

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наукКиїв - 2003

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Піпа Борис Федорович, Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), професор кафедри інженерної механікиОфіційні опоненти – доктор технічних наук, професор Параска Георгій Борисович, Технологічний університет Поділля, професор кафедри машин та апаратів

– кандидат технічних наук, доцент Федоров Юрій Дмитрович,

КНУТД, професор кафедри машин легкої промисловостіПровідна установа – Чернігівський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, м. ЧернігівЗахист відбудеться 11 червня 2003 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01601, МСП, Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці КНУТД за адресою:

01601, МСП, Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2


Автореферат розісланий 7 травня 2003 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Тарасенко А.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Круглов'язальні машини належать до найбільш розповсюдженого і перспективного виду обладнання легкої промисловості, як такі, що мають високу продуктивність і широкі технологічні можливості в'язання трикотажного полотна.

Перспективним напрямом вдосконалення існуючих і створення нових типів круглов'язальних машин є подальше підвищення ефективності їх роботи за рахунок підвищення якості трикотажного полотна та зниження непродуктивних витрат часу роботи машини. Стримуючим фактором у вирішенні цієї проблеми є недосконалість системи гальмування круглов'язальних машин.

Незважаючи на те, що специфікою роботи круглов'язальних машин є досить часті їх зупинки та пуски (кількість зупинок круглов'язальних машин за зміну в окремих випадках перевищує 200), ряд принципових питань, пов'язаних з розробкою ефективних систем гальмування, залишається ще не вирішеним.

Про необхідність досліджень процесу гальмування в'язальних машин та його впливу на якість трикотажного полотна свого часу вказували проф. Гарбарук В.М., Мільченко І.С., Сімін С.Х. та інші. Найбільш ґрунтовно досліджені динамічні процеси, що відбуваються при несталому русі круглов'язальних машин, проф. Сердюком В.П., Піпою Б.Ф., Волощенком В.П. та іншими. Проте практично всі їхні роботи присвячено аналізу процесу пуску машин, а ось режим гальмування в'язальних машин досліджено недостатньо. Немає досліджень щодо вибору раціонального часу гальмування круглов'язальної машини, впливу параметрів системи гальмування на динамічні навантаження, що виникають під час гальмування машин, розробки наукових основ проектування ефективних систем гальмування круглов'язальних машин та інше.

З огляду на ці обставини дисертація присвячена комплексним дослідженням розробки теоретичних основ та інженерних методів проектування надійної швидкодіючої системи гальмування круглов'язальних машин, здатної підвищити ефективність їх роботи за рахунок підвищення якості трикотажного полотна та зниження непродуктивних витрат часу роботи машини.

Зв'язок роботи з науковими планами. Дисертація відповідає напряму наукових досліджень Київського національного університету технологій та дизайну (напрям "Обладнання, системи керування технологічними процесами та контролю якості виробів") і виконувалась в рамках держбюджетної теми № 0100U003055; 2000–2002 рр.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка теоретичних основ та інженерних методів проектування надійної швидкодіючої системи гальмування круглов'язальних машин, здатної підвищити ефективність їх роботи за рахунок підвищення якості трикотажного полотна та зниження непродуктивних витрат часу роботи машини.

Для досягнення поставленої мети були визначені і вирішені такі задачі:

– проведено дослідження з вибору раціонального часу гальмування круглов'язальних машин та його впливу на ефективність їх роботи;

– досліджено динаміку процесу гальмування круглов'язальних машин з метою розробки інженерного методу знаходження динамічних навантажень, що виникають під час їх гальмування;

– досліджено вплив конструкцій приводів та систем гальмування круглов'язальних машин на динамічні навантаження;

– розроблено інженерний метод знаходження часу спрацювання системи гальмування та досліджено його вплив на ефективність роботи круглов'язальної машини;

– проведено експериментальне дослідження процесу гальмування круглов'язальної машини та математичні експерименти з виявлення впливу параметрів системи гальмування на динамічні навантаження, що виникають під час гальмування як діючих, так і нових перспективних типів круглов'язальних машин;

– запропоновано та обґрунтовано шляхи удосконалення системи гальмування круглов'язальних машин;

– розроблено нові більш ефективніші конструкції приводів круглов'язальних машин з надійною системою гальмування;

– проведено виробничу перевірку працездатності та ефективності роботи окремих, запропонованих автором, типів систем гальмування круглов'язальних машин;

– розроблено теоретичні основи та інженерні методи проектування систем гальмування, здатних підвищити ефективність роботи круглов'язальних машин (підвищити продуктивність машин та якість трикотажного полотна).

Об'єкт дослідження – процес гальмування круглов'язальних машин.

Предмет дослідження – системи гальмування круглов'язальних машин та їх вплив на зниження динамічних навантажень, спрямоване на підвищення якості трикотажного полотна і продуктивності машин.

Методи досліджень. При вирішенні задач, поставлених у даній роботі, були використані сучасні методи теоретичних та експериментальних досліджень: методи математичного моделювання та динамічного аналізу механічних систем з пружними в'язями – для створення моделей процесу гальмування круглов'язальних машин та знаходження динамічних навантажень, що виникають в механізмах машин під час їх гальмування; методи теорій міцності та пружності механічних систем – для знаходження навантаженості робочих елементів систем гальмування круглов'язальних машин; математичні методи планування експерименту – для планування експериментальних досліджень щодо оцінки впливу параметрів круглов'язальної машини та її системи гальмування на динамічні навантаження в механізмах; математичні методи статистичної обробки результатів досліджень – для