LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності роботи круглов'язальних машин шляхом удосконалення системи гальмування

обробки результатів експериментальних досліджень процесу гальмування круглов'язальних машин.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:

– розроблено метод аналізу динаміки процесу гальмування круглов'язальних машин, що дає можливість знайти максимальну величину динамічних навантажень, які виникають в механізмах машини під час їх гальмування, та оцінити вплив конструкції системи гальмування та її параметрів на ефективність роботи круглов'язальних машин (підвищення продуктивності та якості трикотажного полотна);

– розроблено теоретичні основи проектування системи гальмування круглов'язальних машин, здатної підвищити ефективність їх роботи;

– проведено дослідження з вибору раціонального місця розміщення системи гальмування круглов'язальної машини, коли динамічні навантаження, що виникають під час гальмування, будуть мінімальними;

– розроблено методику та проведено експериментальне дослідження процесу гальмування круглов'язальних машин типу КО, яке підтвердило правомірність прийнятих при створенні відповідних математичних моделей припущень;

– виконано математичні експерименти з виявлення впливу гальмівного моменту системи гальмування і параметрів приводу круглов'язальної машини на динамічні навантаження, що виникають при гальмуванні, та одержано відповідні рівняння регресії.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:

– розроблено інженерні методи знаходження робочих параметрів систем гальмування круглов'язальних машин (час спрацювання; величина гальмівного моменту; кількість гальм; місце установки гальм та інше);

– розроблено інженерні методи оцінки впливу конструкції системи гальмування та її параметрів на ефективність роботи круглов'язальної машини;

– розроблено принципово нові конструкції приводів круглов'язальних машин з ефективною системою гальмування (привід із зчіпною муфтою; привід, система гальмування якого містить гальмо, встановлене на голковому циліндрі; привід з гальмами, встановленими на голковому циліндрі та механізмі товароприйому; система гальмування з двома пневмокамерними гальмами; система гальмування з електромагнітними гальмами; система гальмування, що містить три гальма, та інші);

– працездатність та ефективність нових конструкцій систем гальмування круглов'язальних машин перевірені на виробничому підприємстві ЗАТ Київська трикотажна фабрика "Роза" (система гальмування, що містить зчіпну муфту, і система гальмування круглов'язальної машини, що містить електромагнітні гальма, розташовані навколо голкового циліндра).

Особистий внесок здобувача полягає у вирішенні основних теоретичних та експериментальних задач дисертації. За безпосередньої участі автора розроблено методики досліджень, теоретичні основи та інженерні методи проектування нових конструкцій систем гальмування, що забезпечують підвищення ефективності роботи круглов'язальних машин, а також виконано теоретичні та експериментальні їх дослідження. Наукові праці [1-12, 15-23] написані у співавторстві з науковим керівником. Конкретний персональний внесок автора полягає у постановці задач досліджень, розробці математичних моделей та методів досліджень, а також в аналізі та узагальненні результатів досліджень. У розробці принципово нових конструкцій приводів круглов'язальних машин [24-33] автору належать основні ідеї, перевірка працездатності та ефективності роботи конструкцій, аналіз та узагальнення результатів перевірок.

Апробація дисертації. Основні положення і результати роботи доповідались і одержали позитивну оцінку на:

– наукових конференціях КНУТД (м. Київ, 2001–2003 рр.);

– наукових конференціях Чернігівського державного технологічного університету (м. Чернігів, 2001, 2002 рр.);

– науково-практичній конференції „Автоматизація виробничих процесів" (м. Хмельниць-кий, 2002 р.);

– науковій конференції Херсонського державного технічного університету (м. Херсон, 2002 р.);

– засіданні технічної ради державного підприємства „Чернівцілегмаш" (м. Чернівці, 2001 р.);

– засіданнях кафедри інженерної механіки КНУТД (м. Київ, 2000–2003 рр.).

Дисертація доповідалась повністю і одержала позитивну оцінку на:

– засіданні кафедри машин та апаратів легкої промисловості Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький, 2003 р.);

– засіданні кафедри машин та апаратів виробництв хімічних волокон і текстильної промисловості Чернігівського державного технологічного університету (м. Чернігів, 2003 р.);

– науковому семінарі Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ, 2003 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 33 роботи, серед яких 12 наукових статей у журналах, 2 тези наукових конференцій, 9 депонованих наукових статей і 10 деклараційних патентів України на винаходи та корисні моделі.

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації – 237 сторінок, із них 36 сторінок ілюстрації, 14 сторінок – таблиці, 2 сторінки – додатки, 12 сторінок – список використаних джерел із 113 назв. Обсяг основної частини дисертації становить 148 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, поставлено мету та сформульовано задачі досліджень.

Перший розділ присвячено огляду та аналізу досліджень щодо підвищення ефективності роботи круглов'язальних машин (підвищення продуктивності та якості трикотажного полотна) шляхом удосконалення їх систем гальмування. Виконано аналіз причин зупинок круглов'язальних машин та доцільності їх примусового гальмування. Встановлено, що основними причинами, які зумовлюють зупинки круглов'язальних машин, є: обрив ниток; затяжка ниток; поломка голок; поломка платин; спрацювання бобін. Кількість зупинок круглов'язальних машин за зміну в окремих випадках перевищує 200.

Наведено аналіз процесу гальмування круглов'язальних машин та конструкцій їх систем гальмування, на основі чого вперше розроблено класифікацію способів зупинки круглов'язальних машин та пристроїв (систем гальмування) для їх реалізації. Запропоновано шляхи удосконалення систем гальмування круглов'язальних машин.

Наведено результати аналізу відомих досліджень впливу несталого руху круглов'язальних машин на динамічні навантаження, що виникають при цьому. Встановлено, що практично немає досліджень процесу гальмування круглов'язальних машин та його впливу на ефективність їх роботи.

Проведений огляд та аналіз джерел, присвячених дослідженням процесу гальмування круглов'язальних машин та їх систем гальмування, дав можливість визначити тему і задачі даного дослідження.

Другий розділ присвячено дослідженням динаміки гальмування круглов'язальних машин з метою розробки методу знаходження динамічних навантажень, що виникають в круглов'язальних машинах під час гальмування, та аналізу впливу параметрів системи гальмування і приводу на величину цих навантажень.

Аналізуючи конструкції круглов'язальних машин, було зроблено висновок, що як динамічну модель круглов'язальних машин, зокрема типу КО, доцільно прийняти