LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності технології фарбування сірчистими барвниками із застосуванням очищених стічних вод

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОЛіЙНиК ГАЛИНА СТЕПАНІВНАУДК 677.628.34ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ФАРБУВАННЯ СІРЧИСТИМИ БАРВНИКАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОЧИЩЕНИХ СТІЧНИХ ВОД

Спеціальність 05.19.03 - технологія текстильних матеріалів
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наукХЕРСОН - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Михайлик Віктор Дмитрович,

Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри екології і безпеки життєдіяльності.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Міщенко Ганна Володимирівна, Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри фізичної та неорганічної хімії;

кандидат технічних наук, доцент Кулаков Олександр Іванович, Хмельницький національний університет, доцент кафедри хімічної технології.


Провідна установа:

Львівська комерційна академія, кафедра товарознавства непродовольчих товарів, Центральна спілка споживчих товариств України, м. Львів.


Захист відбудеться "23" червня 2005р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 в Херсонському національному технічному університеті за адресою: 73008, м.Херсон-8, Бериславське шосе, 24, корпус 1, ауд. 223.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою: 73008, м. Херсон-8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.Автореферат розісланий "20" травня 2005 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Сумська О.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Підвищений інтерес до використання сірчистих барвників для текстильних підприємств із великим, малим і середнім обсягами виробництва пояснюється їх низькою вартістю, нескладною технологією, задовільною стійкістю забарвлень до фізико-хімічних дій і рядом інших переваг.

На теперішній час в світовій практиці кольорування текстильних матеріалів сірчисті барвники використовуються не тільки для фарбування традиційного для них асортименту (підкладочні тканини, армійське обмундирування), але і джинсових тканин, спортивного трикотажу, сорочок чоловічих, нетканих текстильних матеріалів. Проте складність очистки сіромістких стічних вод стримує більш широке їхнє застосування.

Таким чином, підвищення ефективності технології фарбування сірчистими барвниками із застосуванням очищених стічних вод є актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася у відповідності з перспективним планом науково-дослідної держбюджетної НДР за темою: "Зниження розходу технічної води в опоряджувальному виробництві текстильної промисловості" з реєстраційним номером 0105U001034, що проводилася з 1999 по 2004 р.

Робота відповідає пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки України та фундаментальній темі "Підвищення економічності та екологічності використання сировинних і енергетичних ресурсів" з реєстраційним номером 0105U001033, що виконується з 2001 по 2005 р.

Особистий внесок автора полягає в дослідженні фізіко-хімічних процесів фарбування сірчистими барвниками бавовняних тканин з використанням очищеної стічної води і вдосконаленні технології фарбування сірчистими барвниками бавовняних тканин.

Мета і задачі дослідження. Фізико-хімічне обґрунтування і вдосконалення технології кольорування бавовняних текстильних матеріалів сірчистими барвниками при повторному використанні очищеної стічної води.

Для досягнення поставленої мети було намічено вирішити наступні завдання:

- дослідження фізико-хімічних процесів фарбування сірчистими барвниками з використанням очищеної стічної води;

- оптимізація технології фарбування бавовняних тканин сірчистими барвниками на основі застосування математичного планування експерименту;

- визначення колористичних характеристик і стійкості забарвлень до фізико-механічних дій при фарбуванні сірчистими барвниками по періодичному та безперервному способах з використанням очищеної стічної води;

- розрахунок і техніко-економічне обґрунтування процесу фарбування сірчистими барвниками з використанням очищених стічних вод.

Об'єкт дослідження – технологія фарбування сірчистими барвниками бавовняних тканин.

Предмет дослідження – сірчисті барвники.

Методи досліджень. При вирішенні поставлених завдань керувалися комплексним підходом до об'єкту і предмету дослідження. В дисертаційній роботі використані сучасні теоретичні та експериментальні методи досліджень.

Зміну складу барвників в очищеній стічній воді, вибираємість, дифузію всередину волокна вивчали на основі використання колориметричних методів. Радіус бавовняного волокна визначали мікроскопічним методом. Колористичні характеристики пофарбованих тканин визначали за допомогою кольоровимірювального комплексу, до складу якого входять: спектрофотометр Macbeth, Division of Rollmorgen Instruments Corporation, IBM – сумісний персональний комп'ютер, пакет прикладних програм для вирішення завдань виробничої колористики.

Оцінка якості очищених стічних вод проводилась у відповідності з державними стандартами. Оптимізацію процесу очистки стічних вод і фарбування сірчистими барвниками здійснювали методом математичного планування експерименту. При обробці експериментальних даних використовували кореляційно-регресивний аналіз, сучасну обчислювальну техніку та пакети прикладних програм "Numeri" і табличний процесор MS Excel.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше показано інтенсифікуючий вплив на процес фарбування бавовняних тканин сірчистими барвниками води, що піддається очистці при використанні вдосконаленого розподільчого пристрою та об'єднання процесів коагуляції та флотації;

- встановлено, що застосування очищеної стічної води в співвідношенні 1:1 з технічною сприяє оптимізації рН робочого фарбувального розчину при фарбуванні сірчистими барвниками;

- знайдено оптимальне співвідношення сумарної площі отворів до загальної площі розподільчого пристрою флотатора, що забезпечує ефективну очистку води від барвників та інших зважених речовин.

Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному:

- підвищенні ефективності технології фарбування сірчистими барвниками із застосуванням очищеної стічної води, що дозволяє при повторному використанні знизити витрати технічної води відповідно до фарбувальної лінії ЛКС-140 на 50% і становить 64,4 тис. м3 на рік;

- знижені собівартості фарбування сірчистими барвниками бавовняних тканин на 74,6 грн. на тисячу метрів в умовах ВАТ „Текстерно" (м. Тернопіль);

- вдосконалену технологію фарбування сірчистими барвниками бавовняних тканин апробовано на ВАТ "Текстерно" (м.Тернопіль). Акти від 29.11.2004 р. і 30.11.2004 р.

В цілому від