LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності технології фарбування сірчистими барвниками із застосуванням очищених стічних вод

грн.

2,46

1,61

4. Вартість води на 1000 метрів тканини, грн.

30,16

18,6

5. Економічний ефект за рахунок зменшення використання технічної води, тис. грн. /рік

-

214,4

6. Вартість флотаційної установки, грн.

-

35743

7. Вартість реагентів для очистки стічних вод, грн./рік

-

1875

8. Вартість адсорбера, грн.

-

21391

9. Вартість адсорбенту (активованого вугілля) і витрати на його регенерацію, грн. /рік

-

1200


Як видно з табл. 10, економічний ефект для текстильного підприємства тільки за рахунок зменшення кількості технічної води на 64400 м3 складе 214,4 тис. грн. при випуску продукції 11137 тис. м. на рік. Розрахунок зроблений за даними Тернопільського ВАТ "Текстерно" станом на 24 грудня 2004 року.


ВИСНОВКИ


 • Вдосконалено технологію кольорування бавовняних тканин сірчистими барвниками. Запропонована технологія дозволяє отримати забарвлення на тканинах, що характеризуються стійкістю до фізико-хімічних дій, високими колористичними показниками, сприяє зниженню собівартості та підвищенню конкурентноздатності вітчизняної текстильної продукції за рахунок використання очищених стічних вод.

 • На основі визначення оптимального співвідношення сумарної площі отворів до загальної площі розподільчого пристрою флотатора та правильного вибору коагулянту та флокулянту досягнуто високого ступеня очистки стічної води.

 • Методом математичного планування експерименту встановлено триразову можливість застосування очищеної стічної води при фарбуванні сірчистими барвниками.

 • За допомогою кольоровимірювального комплексу визначено характеристики кольору забарвлень при фарбуванні бавовняної тканини сірчистими барвниками і показано, що загальні характеристики кольору при застосуванні очищеної стічної та технічної води є ідентичними, що є доказом можливості повторного застосування очищеної стічної води.

 • Показано, що після очистки води, використаної для фарбування сірчистими барвниками, її склад за рахунок присутності іонів сульфату алюмінію та ПАР проявляє інтенсифікуючий вплив на процес сорбції барвника волокном, а саме, вибираємість у сірчистих чорного К та коричневого ЖП зростає на 9-15% відповідно.

 • Зроблено екологічну оцінку запропонованої технології фарбування сірчистими барвниками: показано, в якій мірі зменшується екологічне навантаження опоряджувального виробництва на оточуюче середовище при використанні очищеної стічної води.

 • Розрахунок економічної ефективності вдосконаленої технології фарбування сірчистими барвниками показав, що при повторному використанні очищеної стічної води в кількості 50% дозволить підприємству заощаджувати 214, 4 тис.грн. на рік.


  Список опублікованих праць за темою дисертації

 • Михайлик В.Д., Олійник Г.С. Очищення стічних вод флотацією – перспективний шлях до зменшення забруднень текстильних виробництв //Вісник Технологічного університету Поділля. – 1997. - №1. – С. 7-10. Особистий внесок: запропоновано та обґрунтовано перспективний напрямок до зменшення забруднень текстильних виробництв завдяки використанню флотаційного методу очистки стічних вод; в ролі робочого агенту запропоновано використання повітря.

 • Олійник Г.С., Кулігіна М.С., Михайлик В.Д. Оптимізація технології фарбування сірчистими барвниками на основі використання математичного планування експерименту //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.–2004.-№ 2.–С.98-102. Особистий внесок: досліджено оптимізацію технології фарбування сірчистими барвниками за рахунок використання математичного планування експерименту.

 • Олійник Г.С., Михайлик В.Д., Кулігіна М.С. Дослідження кінетичних характеристик процесу фарбування сірчистими барвниками із застосуванням очищеної стічної води //Вісник Хмельницького національного університету.–2005. - № 1. – С. 209-211. Особистий внесок: досліджено кінетику процесу сорбції сірчистих барвників бавовняним волокном при використанні очищеної стічної води.

 • Патент 49058 UA Україна, 7B01J8/44. Розподільчий пристрій флотатора для подачі стисненого повітря /Олійник Г.С., Михайлік В.Д.; № 99095319; Заявка 28.09.1999; Опубл. 16.09.2002. Бюл. №9. – 2 с. Особистий внесок: розробка розподільчого пристрою флотатора для подачі стисненого повітря, який запропоновано для підвищення ефективності флотаційної очистки стічних вод.

 • Патент 51782 UA Україна, 7С02F1/24 Спосіб очистки стічних вод /Олійник Г.С.; № 99095324; Заявка 28.09.1999; Опубл. 16.12.2002. Бюл. №12. – 2 с. Особистий внесок: розроблено спосіб очистки стічних вод текстильних підприємств.

 • Олійник Г.С., Михайлик В.Д. Опорядження текстильних матеріалів із застосуванням очищених стічних вод // Матеріали конференції „Наукові праці молодих вчених та студентів". – Ч. 2. – К.: ДАЛП. – 1997. – С. 8. Особистий внесок: досліджено вдосконалення технології обробки текстильних матеріалів з використанням очищених стічних вод.

 • Михайлик В.Д., Камбург В.Г., Олійник Г.С. Підвищення ефективності флотаційного очищення стоків від поверхнево-активних речовин та нафтопродуктів //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Екологія і економіка". – Львів: ЛДУ і ЛКА. – 1997. – С.140. Особистий внесок: досліджено збільшення ефективності очищення стоків (стічних вод) від поверхнево-активних речовин і нафтопродуктів (у т.ч. від барвників, зважених речовин, масла і т.п.) за рахунок флотаційного способу очистки; досліджені режимні та конструктивні параметри процесу.

 • Олійник Г.С., Михайлик В.Д. Оптимізація технології фарбування бавовняних тканин сірчистими барвниками //Матеріали Х науково-технічної конференції „Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах". – Хмельницький: ХДТУ. – 2003. – С. 9. Особистий внесок: запропоновано оптимізацію технології фарбування бавовняних тканин сірчистими барвниками на основі використання методу математичного моделювання.


  Анотація


  Олійник Галина Степанівна. Підвищення ефективності технології фарбування сірчистими барвниками із застосуванням очищених стічних вод. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2005 р.

  В дисертаційній роботі наведені результати теоретичних, експериментальних, практичних досліджень виконаних з метою підвищення ефективності технології фарбування сірчистими барвниками із застосуванням очищених стічних вод.

  Показано інтенсифікуючий вплив очищеної стічної води при фарбуванні сірчистими барвникаими. Встановлено, що застосування очищеної води у співвідношенні 1:1 з технічної сприяє оптимізації рН робочого фарбувального розчину за рахунок присутності в очищеній стічній воді іонів алюмінію і ПАР.

  Експериментальним шляхом знайдено оптимальні режимні і конструктивні параметри, які суттєво впливають на флотаційну очистку стічних вод текстильних підприємств. Впровадження вдосконаленої


 •