LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Використання сполук цирконію у хутровому виробництві для підвищення якості виробів

Державна академія легкої промисловості

України


Мокроусова Олена Романівна
УДК 675.024.46


Використання сполук цирконію у хутровому

виробництві для підвищення

якості виробівСпеціальність 05.19.05 – технологія шкіри та хутра
Автореферат

дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наукКиїв - 1999


Дисертація є рукописом

Робота виконана в Державній академії легкої промисловості

України
Науковий керівник: Кандидат технічних наук, професор, завідуючий

кафедрою технології шкіри та хутра ДАЛПУ

Журавський Василь Антонович.
Офіційні опоненти: Заслужений діяч науки і техніки УРСР,

доктор технічних наук, професор Державної академії легкої промисловості України Анохін Віктор Васильович.


Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник , директор науково - впроваджувального підприємства "ГВП Хімматеріали"

Горбачов Анатолій Андрійович.Провідна установа: Хмельницький технологічний Університет "Поділля".
Захист відбудеться "19 травня" 1999 р. о 10 годині в конференційному залі

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04,

Державної академії легкої промисловості України,

252011, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2


Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДАЛПУ


Автореферат розісланий " 16 квітня" 1999 р.


Вчений секретар /Журавський В.А./

спеціалізованої вченої ради


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Необхідність захисту навколишнього середовища від шкідливих для людей та природи викидів ставить перед шубно-хутровою галуззю завдання по розробці нових технологій, що передбачають виключення або суттєве обмеження використання екологічно шкідливих хімічних матеріалів.

Не менш важливою проблемою в шубно-хутровому виробництві є розширення асортименту та підвищення якості продукції. Вироби хутрової промисловості користуються підвищеним попитом та виробляються з сировини природного походження. В зв'язку з цим перед хутровою промисловістю стоїть проблема ефективнішого використання дефіцитної і дорогої сировини за рахунок вдосконалення технології її переробки.

Сьогодні хутрове виробництво використовує для дублення хромові солі, але ступінь відпрацювання цих сполук дуже низька - 50% . і залишок шкідливих сполук потрапляє у стічні води. Тому доцільним є заміна хромових сполук іншими, менш шкідливими.

За дубильними властивостями сполуки цирконію займають друге місце після хромових. Шкіряна галузь вже використовувала цирконієві дубителі, а саме - основний сульфатоцирконат натрію, але нестійкість цих сполук у розчині потребує проведення процесів при низькому рН, що знижує якість виробів та ускладнює виробничий процес. Тому доцільною та необхідною була спроба використання інших цирконієвих дубителів, наприклад, продуктів розчину основного карбонату цирконію в оцтовій кислоті , дубильні властивості яких, на теперішній час, практично не вивчені; а також можливість заміни цих сполук цирконію відомим вже сульфатоцирконатом натрію, але стабілізованим оцтовокислим натрієм .

Вибраний напрямок досліджень повністю відповідає напрямку наукових досліджень Державної академії легкої промисловості України " Ресурсозберігаючі технології та переробка відходів легкої промисловості України".

Мета роботи полягає в розробці способу дублення шубної овчини сполуками цирконію, отриманими з основного карбонату цирконію та сульфатоцирконату натрію, комплексному дослідженні властивостей цирконієвих дубителів та шкірної тканини готових шубних овчин. Зазначена мета визначила постановку та розв'язування наступних основних завдань:

- вивчити вплив умов розчинення основного карбонату цирконію в оцтовій кислоті на хімічні та дубильні властивості отриманих сполук цирконію;

- отримати продукт взаємодії сульфатоцирконату натрію з оцтовокислим натрієм;

- вивчити вплив параметрів дублення новими сполуками цирконію на формуючі властивості цих дубителів та хімічний склад шкірної тканини шубної овчини;

- порівняти особливості дублення дерми з дубленням сульфатоцирконатом натрію і хромовим дубителем;

- розробити технологію дублення шубної овчини з використанням отриманих сполук цирконію;

- за допомогою сучасних методів вивчити природу взаємодії сполук цирконію з функціональними групами колагену;

- виконати комплексні дослідження властивостей шубної овчини цирконієвого дублення.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що на основі проведених комплексних досліджень властивостей дубильних сполук цирконію, отриманих на базі основного карбонату цирконію та сульфатоцирконату натрію, розроблено нову технологію цирконієвого дублення шубної овчини при суміщенні процесів пікелювання, дублення та жирування. Визначено математичну модель, що характеризує вплив параметрів дублення на показники шкірної тканини шубної овчини. Запропоновано механізм взаємодії нових сполук цирконію з функціональними групами колагену та визначено характер зв'язків.

Практична цінність роботи полягає в тому, що можна :

- легко отримати розчини цирконієвих дубителів в умовах виробництва;

- провести процес у менш кислому середовищі та досягти необхідну температуру зварювання без коригування рН лужними реагентами;

- знизити до мінімуму забрудненість стічних вод;

- зменшити потребу водо-, теплоресурсів за рахунок суміщення процесів пікелювання, дублення та жирування;

- отримати шубну овчину високої якості, що характеризується білим кольором, м'якістю, пластичністю, хорошою наповненістю шкірної тканини (при переробці низькосортної та пухкої сировини);

- підвищити сортність та збільшити вихід за площею на 5-6% готових шубних овчин, тобто ефективніше використовувати дорогу хутрову сировину.

Впровадження цієї технології не потребує значних змін технологічного процесу діючого підприємства.

Виробниче