LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Поліпшення якості рекуперованих хромових дубителів

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУКрюкова Олена Анатоліївна
УДК 675.024

ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ РЕКУПЕРОВАНИХ

ХРОМОВИХ ДУБИТЕЛІВ
05.19.05 – Технологія шкіри та хутра

Автореферат дисертації на здобуття наукового степеня

кандидата технічних наук


Київ 2000 рік


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському державному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор

Журавський Василь Антонович

Київський державний університет технологій та дизайну, завідувач кафедрою технології шкіри та хутра.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки УРСР, академік АІнжНаук України, Анохін Віктор Васильович, Київський державний університ технологій та дизайну.


Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Горбачов Анатолій Андрійович, директор науково – впроваджувального підприємства "ГВП Хімматеріали".


Провідна установа: технологічний університет "Поділля" м.Хмельницький, Міністерство освіти і науки України.


Захист відбудеться " 29 " листопада 2000 р. о 10.00 в конференційному залі годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського державного університету технологій та дизайну, м.Київ-11, вул. Немировича – Данченка 2.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського державного університету технологій та дизайну, м.Київ-11, вул. Немировича–Данченка 2.Автореферат розісланий "28" жовтня 2000 р.Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради ________________ Журавський В.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

В умовах розвитку ринкових відносин ефективна робота шкіряних заводів можлива лише при виробництві конкурентоздатної продукції. Конкурентоздатність продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку визначається асортиментом, якістю та її ціною. Одним з основних процесів, що визначає якість і економічні характеристики готової шкіри, є дублення.

Актуальність теми. Недоліком класичного способу хромового дублення є те, що близько 30% хромового дубителя не використовується, попадає в стічні води, що потребує їх регенерації або повторного використання відпрацьованих розчинів. Питання очищення і рекуперації відпрацьованих хромовмісних розчинів поки що вирішені недостатньо ефективно і для поліпшення екологічної обстановки важливо досягти максимального повернення хрому для повторного використання. Проте витрати на рекуперацію сягають вартості дубителя, а якість їх після рекуперації недостатньо висока. Найбільш істотним недоліком таких дубителів є швидке їх старіння, що веде до укрупнення часток дубителя, а також наявність залишкової кількості органічних і неорганічних речовин. Все це призводить до зниження проникної спроможності дубителя і нерівномірності розподілу його в об'ємі дерми. Тому їх використовують тільки як добавки до основного дубильного розчину або при двофазному способі дублення.

На кафедрах технології шкіри і хутра та хімії Київськогодержавного університету технологій та дизайну розроблена електрохімічна установка для очищення відпрацьованих дубильних розчинів. Ця установка дозволяє виділяти сполуки хрому з мінімальним вмістом домішок.

Важливим завданням є пошук шляхів поліпшення якості рекуперованих дубителів і способів їх застосування. Вирішення цих питань дозволить підвищити ступінь використання дубителів і зменшити втрати дубильних сполук із стічними водами.

Для покращення властивостей дубильних композицій і, як наслідок, інтенсифікації процесу дублення використовується ряд добавок різного хімічного складу. Маскування комплексів хрому одно- і двоосновними органічними кислотами або їх солями дозволяє підвищити проникну і реакційну здатність дубителя. Для регулювання рН дубильного розчину вводять оксиди, алюмосилікати та застосовують ряд інших добавок, які за рахунок можливої взаємодії з колагеном, забезпечують поліпшення процесу дублення (уротропін, сечовина, аміни, спирти, уретани, тощо).

Актуальним є дослідження і добір маскувальних добавок для поліпшення властивостей рекуперованих дубителів. Найбільш перспективними мають бути сполуки з поліфункціональними властивостями, тобто такі, які при входженні в комплекс хрому, покращували б фіксацію дубителя колагеном, зменшували залишковий вміст його в дубильній ванні, одночасно позитивно впливали б на процес дублення і якість готових шкір.

Вибраний напрямок досліджень відповідає напрямку наукових досліджень Київського державного університету технологій та дизайну "Ресурсозберігаючі технології та переробка відходів легкої промисловості України".

Предметом дослідження були сполуки хрому, одержані при рекуперації відпрацьованих хромових дубителів.

Об'єктом дослідження були дубителі на основі комплексів хрому з маскувальними добавками різної природи, одержані із сполук хрому вилучених з відпрацьованих дубильних розчинів.

Методи дослідження. Властивості синтезованих комплексів хрому визначали фізико – хімічними методами. Дослідження процесу комплексоутворення та взаємодії комплексів хрому з желатином проводили методом електронної спектроскопії. Для дослідження взаємодії желатину з дубителем використовували також метод ІЧ-спектроскопії, який дозволив визначити за участю яких груп відбувається взаємодія желатину з дубителем. Для визначення хімічного складу готових шкір та їх фізико – механічних характеристик були використані методи дослідження передбачені вимогами стандарту.

Мета роботи полягала в:

  • дослідженні впливу різного типу маскувальних добавок на поліпшення властивостей рекуперованих хромових дубителів;

  • розробці технології дублення з застосуванням модифікованих рекуперованих хромових дубителів;

- дослідженні фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей шкір, одержаних з застосуванням таких рекуперованих дубителів.

Наукову новизну роботи складають такі основні результати:

  • сучасними методами досліджено властивості хромових дубителів з маскувальними добавками різної хімічної природи і вивчено характер взаємодії таких дубителів з колагеном;

  • виявлено ефект більш високої дубильної здатності хромових комплексів з молекулярними лігандами – триетаноламіном та сечовиною при їх спільному використанні як маскувальних добавок;

  • установлена закономірність впливу хімічної природи маскувальних добавок на властивості рекуперованих дубителів;

  • наукова новизна роботи захищена патентом України № 99052791.

Практичне значення результатів роботи полягає в:

  • значному зниженні забрудненості стічних вод підприємств шкіряної промисловості, а також в скороченні потреб енергоресурсів;

  • поліпшенні якості рекуперованих дубителів при застосуванні як маскувальних добавок триетаноламіну та