LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Поліпшення якості рекуперованих хромових дубителів

сечовини;

 • підвищенні ступеню поглинання хромових сполук дермою і, як наслідок, зменшенні витрат хімічних матеріалів;

 • можливості одержувати шкіру високої якості з використанням таких рекуперованих дубителів та збільшити вихід її за площею.

  Впровадження розробленої технології дублення не потребує змін у технологічному процесі діючого підприємства. Виробничі випробування технології у дослідно-експериментальному цеху ВАТ "Васильківський шкірзавод" показали, що отримана шкіра для верху взуття відповідає вимогам ДСТУ. Економічна ефективність при впровадженні нової технології складе 1.72 грн. на 1000 кв.дм готової шкіри.

  Особистий внесок здобувача полягає в дослідженні впливу маскувальних добавок різної природи на процес дублення та якість готової шкіри, визначенні характеристик та підборі оптимальних режимів для використання дубителя маскованого триетаноламіном та сечовиною. Розроблена технологія приготування дубителя з хромовмісних відходів з застосуванням маскувальних добавок, підібрані параметри процесу дублення. Здобувачем особисто запропоновано механізм можливої взаємодії маскованого комплексу з колагеном.

  Одержання хромових комплексів та дослідження їх фізико-хімічних властивостей проведено автором під керівницством к.х.н. Степаненко О.М. Дослідження можливості використання хромовмісниих відходів для приготування дубителя було проведено автором під керівництвом проф.Журавського В.А.

  Апробація роботи. Результати роботи оприлюднювались на наукових конференціях молодих вчених та студентів ДАЛПУ у 1996-2000 роках та на Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні екологічно безпечні технології виробництва шкіри та хутра" 13-14 квітня 2000 року.

  Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 3-х статтях та патенті на винахід.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 131 сторінці машинописного тексту, включає вступ, п'ять розділів, бібліографію та додатки. Робота містить 15 таблиць, 14 рисунків та 4 додатки. Бібліографія включає 137 найменувань вітчизняної та зарубіжної літератури.

  ЗМІСТ РОБОТИ

  У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, викладені основні положення розглянутої проблеми, визначені мета та завдання дослідження, викладена наукова новизна та практична значимість одержаних результатів.

  В першому розділі проаналізовані та узагальнені літературні дані та сучасні напрямки розробки технологій дублення з високим ступенем поглинання сполук хрому, розглянуто вплив маскувальних добавок на властивості хромових дубителів та механізм дублення, проаналізована можливість повторного використання хромових дубителів, отриманих з хромовмісних відходів виробництва.

  У другому розділі описано об'єкти та методи досліджень. Об'єктом дослідження були рекуперовані дубителі з маскувальними добавками різної природи. Для поліпшення якості рекуперованих дубителів використовували ліганди різних класів сполук. Властивості розчинів маскованих хромових комплексів досліджували фізико-хімічними та аналітичними методами, визначення знаку заряду дубильних сполук хрому проводили по їх адсорбції іонообмінними смолами.

  Дубильні властивості комплексів в лабораторних умовах досліджували на зразках голини ялівки легкої, скомплектованих методом асиметричної бахроми, у виробничих умовах – методом половинок, які чергуються. Дослідження впливу природи і вмісту маскувальних добавок на дифузійну і реакційну здатність дубителів проводили на моделі колагену - желатині з наступним зіставленням отриманих даних з результами дослідів одержаних на реальних системах – зразках напівфабрикату та готових шкір.

  Для дослідження характеру взаємодії колагену і дубителів з різними маскувальними добавками використані методи електронної та інфрачервоної спектроскопії. Інфрачервоні спектри знімали на приладі Specord 75 в області частот 400 – 4000 см-1. Електронні спектри знімали на приладі СФ-46 в області довжин хвиль 350-620 нм. У якості модельних розчинів для електронної спектроскопії використовували 4%-й розчин желатину, а для вивчення процесу дифузії використовували 5%-й студінь желатину. Для ІЧ-спектрів готували желатинові плівки товщиною 20 мкм, які відливали з 1%-ного розчину желатину.

  В роботі використані методи математичного моделювання та оптимізації процесу дублення. Отримані дані оброблялися за допомогою методів експериментально-статистичного моделювання з застосуванням моделей другого порядку. В роботі застосовувались методи з відносною точністю до 3% та коефіцієнтом варіації менше 10%, що підтверджується методами математичної статистики.

  В третьому розділі наведено результати дослідження впливу природи маскувальних добавок на дубильні властивості комплексних сполук хрому, визначений механізм взаємодії цих комплексів з колагеном.

  Отримано ряд комплексних сполук хрому, де як маскувальні добавки використовували полідентатні ліганди – аміноспирти: моноетаноламін (МЕА), диетаноламін (ДЕА), триетаноламін (ТЕА), аміди (ацетамід, карбамід), карбонові кислоти та амінокислоти.

  Хромові комплекси одержували з водних розчинів гексааквахромсульфату [Cr(OH2)6]2(SO4)3nH2O. Для одночасного введення декількох поліфункціональних маскувальних добавок у комплекс була розроблена методика синтезу, що забезпечує послідовне витіснення аквагруп з координаційної сфери хрому. Співвідношення лігандів підбиралось таким чином, щоб кількість активних груп здатних до заміщення аквагруп у координаційній сфері хрому була не більше шести. Дубильна здатність маскованих комплексів хрому оцінювалася за величиною температури зварювання хромованого напівфабрикату (табл. 1). Як видно з табл.1 різнолігандні комплекси з поліфункціональними маскувальними добавками мають яскраво виражену дубильну дію і сприяють значному підвищенню температури зварювання колагену. Більш високі дубильні властивості має комплекс з маскувальними добавками сечовиною і ТЕА. Встановлено, що із зміною дентатності аміноспирту в ряду ТЕА>ДЕА>МЕА зменшується дубильна здатність комплексу. Введення в цей комплекс сполук, що мають більшу координаційну спорідненість до іона хрому (згідно з рядом Михайлова), ніж спиртовий гідроксил, таких як гліцин і оксалат, теж викликає зниження його дубильної спроможності. Це обумовлено зменшенням лабільності комплексу при такій зміні хімічної природи маскувальної добавки.

  Таблиця 1

  Вплив маскувальних добавок на рН дубильного розчину і температуру зварювання колагену

  Комплекс

  Маскувальні добавки у мольному відношенні до Cr3+

  рН

  Tзв

  СО - 10

  Сечовина : МЕА (2:2)

  4.5

  98

  СО - 13

  Сечовина : ДЕА (2:1)

  4.2

  106

  СО - 3

  Сечовина : ТЕА (2:1)

  3.8

  118

  СО - 4

  Сечовина : ацетамід : ТЕА (1:1:1)

  3.7

  112

  СО - 8

  Сечовина : ТЕА : К2С2О4 (1:1:1)

  3.5

  109

  СО - 9

  Сечовина : ДЕА : К2С2О4 (1:1:1)

  3.5

  102

  СО - 7

  Сечовина : NH2CH2COOH: К2С2О4