LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Поліпшення якості рекуперованих хромових дубителів

причин може бути те, що при одержанні хромового дубителя при невисоких рН ТЕА з хромом утворює переважно одноядерні та біядерні комплекси невеликого розміру, а при наявності сечовини цей комплекс виявляє достатньо високу стійкість і стабільність своїх властивостей при зберіганні.

При перевірці технологічних характеристик дубителя ХТС найбільш помітний вплив на процес дублення, температуру зварювання дерми і залишковий вміст хромових сполук у відпрацьованому розчині, спричиняє рН дубильного розчину. Після одержання розчину дубителя ХТС має рН 3,8-4,1. При дослідженні виявлено, що найбільш сприятливі умови для фіксації досягаються при рН 5,5. Це можна пояснити тим, що підвищення рН сприяє депротонуванню спиртових гідроксилів ТЕА, підвищує таким чином, реакційну здатність маскованого комплексу, що сприяє взаємодії його з активними центрами колагену, а також ініціює утворення поліядерних сполук з довжиною ланцюга достатньою для зшивання сусідніх колагенових волокон. Такий висновок узгоджується з тим, що більш високий ступінь поглинання дубителя був досягнутий, коли замість бікарбонату натрію для підвищення рН був використаний ацетат натрію. Такий ефект може бути пояснений тим, що ацетат натрію сприяє укрупненню дубильних частинок і виявляє ефект ініцюювання росту ланцюга. Крім того з підвищенням рН збільшується кількість цвіттер-іонів, що сприяє кращому зв'язування дубителя і підвищує міцність його зв'язку з колагеном.

Дублення зразків проводили з витратою дубильних сполук хрому 1,8% від маси голини в перерахунку на оксид хрому, РК=1, при температурі 200С на протязі 8 годин. Коригування рН дубильного розчину для контрольних зразків проводили за стандартною методикою, для дубителя ХТС коригували рН до 5,2-5,5 після повного прокрасу голини. Характеристика процесу дублення наведена в табл.4.

Таблиця 4

Вплив маскувальних добавок на процес дублення голини

Показник

Варіант


1

2

3

Вміст сполук хрому в дубильному розчині, г/л

-на початку дублення

- в кінці дублення


17.7

3.8


17.8

1.5


17.9

0.18

Температура зварювання голини, 0С

-на початку дублення

- в кінці дублення


52

105


54

110


51

118

Вміст оксиду хрому у шкірі, %5.2


5.6


5.8


Як видно з даних табл. 4 дубитель ХТС забезпечує краще відпрацювання дубильного розчину. Цей факт підтверджує більш високу реакційну здатність цього дубителя після коригування рН і за рахунок цього більший ступінь поглинання його голиною. Крім того, дубитель ХТС забезпечує утворення більшої кількості міцних зв'язків. Утворення значної кількості поперечних зв'язків можна цілком пояснити наявністю лігандів, що мають меншу координаційну спорідненість до іона хрому, ніж карбоксильна група, як наприклад спиртовий гідроксил.Цим і можна пояснити, як видно з табл. 4, значне підвищення температури зварювання голини і ступеня поглинання хромових сполук із дубильного розчину для дубителя ХТС.

Дані хімічного складу видубленого напівфабрикату наведені в табл.5. Як видно з таблиці, властивості напівфабрикату, отриманого з використанням дубителя ХТС цілком відповідають вимогам нормативно-технічної документації на шкіру для верху взуття. Проте, порівнюючи ці результати можна відзначити рядпозитивних факторів, які визначаються властивостями сечовини та ТЕА.


Таблиця 5

Хімічний склад видубленого напівфабрикату

Показник

Варіант


1

2

3

Масова частка, %

-мінеральних речовин


9.2


9.7


10.1

-голинної речовини

70.8

69.4

70.5

-сполук хрому

5.2

5.6

5.8

-речовин, що екстрагуються органічними розчинниками

9.3

9.5

9.6

рН хлоркалієвої витяжки

3.9

4.1

5.3

. Так, наприклад, як видно з таблиці рН хлоркалієвої витяжки для напівфабрикату видубленого ХТС значно вище, ніж для контрольних варіантів. Менша кількість вільної кислоти позитивно впливає на якість шкіри при її зберіганні. Основні експлуатаційні характеристики видубленого напівфабрикату наведені в табл.6.

Таблиця 6

Фізико-механічні властивості видубленого напівфабрикату

Показник

Варіант


1

2

3

Межа міцності при розтязі, 10 МПа

2,8

2,79

3.41

Видовження при напрузі 10 МПа, %

31,2

33,6

35.9

Видовження при розриві, %

51,4

56,3

59,2

Об'ємний вихід, см3/100 г білка

276.9

294.1

295.8

Пористість, %

57.5


59.2


60.2

Щільність шкіри уявна, кг/м3

0.51

0.49

0.478

Паропроникність, %

65.0

65.1

66.3

Повітропроникність, м3/м2 год.

896

908

982

Вплив маскувальних добавок позначається і на пластично-пружних характеристиках шкіри. Як випливає з наведених даних, присутність у маскувальних добавках ТЕА сприяє орієнтуванню колагенових пучків та гарному формуванню дерми, що і викликає підвищення розривної міцності. Крім того, спостерігається збільшення видовження при напруженні 10МПа і при розриві шкіри обробленої дубителем ХТС. Такі зміни властивостей шкіри можна пояснити більш високим ступенем розділення волокнистої структури колагену при дубленні, в першу чергу за рахунок дії сечовини, а також поліфункціональними властивостями ТЕА і сечовини.

Більш високий ступінь формування об'єму дерми і вища еластичність є причиною підвищення виходу готової шкіри за площею (до 3%), у порівнянні з контрольним варіантом обробки. Слід також відмітити більш високі показники гігієнічних властивостей шкір дослідного варіанту дублення.

Методом математичного моделювання та оптимізації виявлено вплив маскувальних добавок на властивості одержаної шкіри.

Для дослідження цієї залежності у якості факторів були обрані: вміст сечовини (x1), вміст ТЕА (x2). У якості вихідних параметрів були обрані y1, y2, y3, y4, де

y1 – температура зварювання, 0С;

y2 – залишковий вміст оксиду хрому, г/л;

y3 – межа міцності при розтягуванні, 10МПа;

y4 – видовження при