LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Поліпшення якості рекуперованих хромових дубителів

напруженні 10МПа, %

При моделюванні були використані моделі 2-го порядку. Моделі для кожної вихідної змінної після проведення регресійного аналізу мають такий вигляд:

Y1 = +115.78 + 5.3333 x1 + 14.5x2 – 4.5x1x2 – 10.667x12 – 32.167x22;

Y2 = +0.075 – 0.32333x1 – 1.065x2 – 0.25x1x2 + 1.031x12 + 1.806 x22;

Y3 = +3.3178 + 0.095x1 + 0.205x2 + 0.0975x1x2 – 0.04167x12 – 0.22167x22;

Y4 = +34.076 + 0.96667x1 + 1.16x2 + 0.825x1x2 – 2.0133x12 – 1.5933x22.

Аналізуючи рівняння регресії можна зробити висновок, що найбільший вплив на вихідні параметри має вміст у комплексі ТЕА і у меншій мірі вміст сечовини. Найбільш значно про це свідчить показник термостійкості дерми. На відносне видовження при розриві вони мають приблизно однаковий вплив. У той же час у цьому випадку найбільш значний вплив має їх спільна присутність.

У п'ятому розділі наведені результати виробничих випробувань рекуперованого дубителя ХТС з маскувальними добавками ТЕА і сечовини. Для виробничих випробувань з відпрацьованих дубильних розчинів за розробленою методикою був приготовлений дубитель ХТС. Виробничі випробування проводили на ВАТ "Васильківський шкірзавод". Дублення партії голини ялівки легкої проводили на дослідно-експериментальній ділянці заводу. Переддубильні, фарбувально – жирувальні процеси та оздоблювальні операції проводилися за типовою методикою, яка використовується на підприємстві. Дублення проводили при температурі 200С, при РК 0.8 і витраті сполук хрому 1.8% від маси голини в перерахунку на оксид хрому. Тривалість процесу 8 годин. На протязі процесу проводили коригування рН для контрольної партії у відповідності з вимогами типової методики, для дослідного дубителя рН підвищували до величини 5.5-5.6.

У процесі дублення і при виконанні наступних процесів і операцій не було ускладнень, викликаних зміною виду дубителя. Подальші процеси й операції проходили без змін. Готові шкіри органолептично не відрізнялися від шкір вироблених за діючою методикою, де використовували стандартний хромовий дубитель. Органолептичну оцінку шкір у співставленні з контрольними проводили візуально. Результати фізико-механічних випробувань та хімічного аналізу готових шкір представлені в табл.7. Як видно з таблиці хромовий дубитель отриманий з рекуперованих хромовмісних розчинів дозволяє отримувати шкіру, яка відповідає нормативам, що дозволяє рекомендувати його для виробництва шкір для верху взуття. Слід також відмітити високу стійкість отриманого дубителя та стабільність його властивостей при зберіганні. Так, при зберіганні на протязі 1 місяця не спостерігалось помутніння розчину і випадіння осаду. Проведенні виробничі дослідження та аналіз отриманих даних підтвердили високі шкіряно – технологічні властивості рекуперованого дубителя одержаного з хромовмісних відходів з застосуванням маскувальних добавок ТЕА та сечовини. Приведені результати досліджень дубильної дії маскованих хромових дубителів дозволяють оцінити технологічні характеристики процесу дублення та якість виробленої шкіри, встановити вплив на них складу і хімічної природи маскувальних добавок, які використовувались при отриманні дубителя.

Таблиця 7

Властивості шкір, одержаних в умовах виробництва

Показник

Варіант


контрольний

дослідний

Межа міцності при розтягуванні, 10 МПа

2,8

2,89

Відносне видовження при напруженні 10 МПа, %

31,2

33,9

Відносне видовження при розриві, %

51,4

54,3

Напруження при появі тріщин лицьового шару, 10 МПа

2,12

2,19

Пористість, %

57.5


58.3


Щільність шкіри уявна, кг/м3

0.51

0.49

Масова частка, % (на абс. суху речовину):

-мінеральних речовин


9.2


9.5

-оксиду хрому

5.2

5.8

-речовин, що екстрагуються органічними розчинниками

9.3

9.6

-вологи

13.8

13.9

рН хлоркалієвої витяжки

3.9

4.4


В результаті досліджень дубителів з різними маскувальними добавками, встановлено, що найбільш високі результати при одержанні шкіри забезпечує дубитель з маскувальними добавками ТЕА і сечовина у співвідношенні 1:2 на один моль хрому.ВИСНОВКИ

1. Досліджено ряд поліфункціональних сполук, які мають властивості маскувати хромові комплекси. Встановлено закономірність впливу хімічної природи і витрат маскувальних добавок на шкіряно – технологічні властивості сполук хрому.

2. Коливальною й електронною спектроскопією досліджено хромові дубителі з маскувальними добавками різної природи і показано, що найбільш лабільними в комплексі є спиртові гідроксили аміноспиртів; при заміщенні їх іонізованими та неіонізованими карбоксильними групами колагена утворюються координаційні зв'язки з іоном хрому. Наявність в маскованому дубителі спиртових гідроксилів призводить до збільшення міжмолекулярних водневих зв'язків. Зіставленням експериментальних даних виявлені переваги отриманих комплексів перед іншими дубителями маскованими загальноприйнятими добавками.

3. Виявлено високу дубильну здатність хромових комплексів з молекулярними лігандами ТЕА та сечовиною при спільному їх використанні як маскувальних добавок. Такі добавки забезпечують покращення якості рекуперованих дубителів за рахунок підвищення реакційної і сорбційної активності дубителя і сприяють також поліпшенню якості готової шкіри.

4. Визначені оптимальні параметри одержання дубителів маскованих добавками з поліфункціональними властивостями; запропоновано регламент їх застосування, який забезпечує максимальну фіксацію сполук хрому колагеном, зменшення їх в стічних водах.

5. Технологія дублення шкіри з застосуванням рекуперованого дубителя була з позитивними результатами апробована на ВАТ "Васильківский шкірзавод". Органолептична оцінка, хімічний аналіз і фізико-механічні показники шкір, видублених із застосуванням запропонованого дубителя, підтверджують їх високу якість, відповідність нормам діючої нормативно-технічної документації. Очікувана економічна ефективність від впровадження технології складе 1.72 грн. на 1000 дм.кв готової шкіри.

Список

робіт, опублікованих за результатами дисертації

  • Крюкова О.А. Вивчення взаємодії колагену з дубителем (Cr3+), маскованим триетаноламіном // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 1999. - №2. – С. 167-168.

  • Крюкова О.А., Журавський В.А., Степаненко О.М. Вивчення і добір поліфункціональних маскувальних добавок для рекуперованих дубителів // Вісник ДАЛПУ. – 1999. - №2. – С. 145-149.

  • Крюкова О.А., Журавський В.А., Крюков В.В. Дослідження впливу природи маскувальних добавок на взаємодію хромового дубителя з колагеном // Вісник КДУТД. – 2000. - №2. – С. 65-69.

  • Патент України № 99052791, МКИ 6 С 14 С 3/04, 3/06. Спосіб


  •