LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Престоли в інтер'єрах церков у Галичині в ХІХ - першій половині ХХ століть

79 ПРЕСТОЛИВ ІНТЕР'ЄРАХЦЕРКОВ УГАЛИЧИНІВ ХІХ -- ПЕРШІЙПОЛОВ ИНІХХСТОЛІТЬ Одрехівськ ий Р. В. Ук раїнськ ий державний лісотехнічний університет Анотація. У статті піднято питання дослідження основних напрямк ів розвитк у та аналізк ола сюжетів різьбярськ ого дек ору престолів у інтер'єрах церк ов у Галичині. Намічено перспек тиви та доцільність подальшого опрацювання цього питання. Ключові слова: престол, різьблений дек ор, напрямок розвитк у. Аннотация. Одрехивский Р. В . Престолы в интеръерах церквей в Галичине в ХІХ -- первой половине ХХ веков. В статье поднят вопрос исследования главных направлений развития и анализк руга сюжетов резного дек ора престолов в интеръерах церк вей в Галичине. Намечены перспек тивы и целесообразность будущих исследований этой темы. Ключевые слова: престол, резной дек ор, направление развития. Annotation. Odrekhivsky R. Communion tables in interiors of churches in Galicia at XIX and the first half of XX c. A problem of studies in general directions of development as well as an analysis of subject circle of carved decoration of communion tables in interiors of Calician churches is being raised by the article. Some perspectives and utility of further research works in this field is being marked. Key words: communion table, carved decoration, direction of development. Постановка проблеми. У другій половині ХХ століття в ук раїнськ омумистецтвознавствімалоувагиприділялосьдослідженняму царині сак рального мистецтва. Певні зрушення у цьому напрямк у розпочаливідбуватисьлишез90-хрок івминулогостоліття -- післяздобуття Ук раїною незалежності. Однак ряд питань на сьогоднішній день потребують більш ґрунтовного дослідження. Наприк лад предметів облаштуванняцерк овного інтер'єру, зок ремапрестолів. Престол -- (абоСвятаТрапеза) -- цечотирик утний і рівнобічнийстіл, як ий стоїть на середині святилища і на ньому відправляється Божественна Літургія [1, 25]. Убільшості випадк ів престол оздоблений зусіхчотирьохсторінрізьбленням,а інк олищейживописнимиобразами. Власне різьблений дек ор і стане предметом нашого дослідження. Зв язок роботи з важливими науковими або практичними завданнями. Результати дослідження можуть бути вик ористані під час виготовлення нових та реставрації старих предметів церк овного облаштування. Робота вик онана згідно теми, затвердженої нак афедрі дизайнуУк раїнськ огодержавноголісотехнічногоуніверситету. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Публік ацій та досліджень за темою цієї статті виявилось обмаль. У ''Народознавчих зошитах'' (2000,№5)булаопублік ованастаттяР.Одрехівськ ого ''Новепро 80 творчість різьбяра Михайла Мацієвськ ого'' [2, 940-943]. У цій праці авторнаосновіматеріалів, видобутих із приватнихархівів сім'ї різьбяра М. Мацієвськ ого вперше довів авторство престолу із церк ви с. Гладишів Горлицьк ого повіту (сьогодні -- Прик арпатськ е воєводство республік и Польща). Подано так ож мистецтвознавчий аналіз різьбленого дек ору цього престолу. У монографії М. Станк евича ''Ук раїнськ е художнє дерево'' [3, 294 -- 297] проаналізовано як ий повинен бути загальний вигляд престолу в ук раїнськ ій церк ві. Отже на межі ХХ і ХХІ століть у наук овій літературі з'являються невелик і заобсягом матеріалипропрестоливук раїнськ ихцерк вах,однак на сьогоднішній день немає публік ацій із більш широк им аналізом їхнього різьбленого дек ору. Формування цілей статті. Завдання статті біл ш ґрунтовно дослідити різ блений дек ор престолів у інтер'єрах церк ов у Галичині. Результати дослідження. Ряд престолів, ок рім різ бою, дек оровані ще й живописними образами, як і як правило, ілюструют Євангеліє. Цік аво, що у біл шості випадк ів так ий живописний образ по периметру вписаний в як ус геометричну фігуру чи то ромб, овал чи прямок утник . Завдяк и ц ому він здалек у ефек тно сприймаєт ся на бок ах престолу. Яск равим прик ладом ц ого може послужити престіл з церк ви св. Юрія (1908-1912 рр.) з с.м.т. Магерів Жовк івск ого району Л вівск ої області. Живописний образ ''Тайної вечері'', як ий дек орує лицевий бік за зовнішнім силуетом вписуєт ся в ромб. В той же час у охоплюваний нами період у церк вах в Галичині було встановлено ряд престолів де к лючову рол відігравала лише різ ба, а живописні образи відсутні. В плані тонал ного вирішення престоли, як і дек оровані лише різ бою, як правило, прик рашені тр ома способами: 1) темне тло пок риває світлого тону золочена або не золочена нак ладна різ ба; 2) світле тло пок риває темного тону нак ладна різ ба. Найчастіше так а різ ба позолочена. Останнє, завдяк и світлому тлу, виглядає як дек ор темного тону; 3) однак ове, якправило, темного к ол ору, вирішення фону і різ би. Варто розглянути к ожен напрямок зок рема. 1) темне тло престолу пок риває світлого тону різ ба. Типовим у ц ому плані є престіл з церк ви Преображення Господн ого (1897 р.) с. Хоросно Пустомитівск ого району Л вівск ої області. У центрі лицевого бок у зображений рівно к онечний хрест у к олі, периметр як ого ук ладений технік ою нак ладної різ би з мотиву тонк ого стебла з листочк ами.(див. фото) 81 Цюк омпозицію фланк ує мотивк вітк и-розети, а пок утах ще й рослинний мотив як ий за зовнішнім силуетом вписується у трик утник . Так еобмеженнярослинногомотивузасилуетомутрик утник зустрічається у ік оностасній різьбі попередніх століть, найчастіше у різьбленому дек орі образів апостольськ ого ярусу (як наприк лад в ік оностасі церк ви Різдва Пресвятої Богородиці (1719 р.) з с. Криворівня Верховинськ ого району Івано-Франк івськ ої обл. Та ряд інших). 2) світле тло пок риває темного тону різьба. Харак терним прик ладом є престіл авторства М. Мацієвськ ого (1911-1987 рр.) із церк ви Св. Іоанна Хрестителя (1940 р.) с. Гладишів (Лемк івщина, сьогодні Горлицьк ий повіт Малопольськ ого воєводства республік и Польща, у першій половині 40-х рок ів ХХ століття церк ва носила ім'я Вознесення Господнього). Золоченийрізьбленийдек орефек тно і тональнояк темнийчитається на світлій поверхні престолу. У центрі лицевого бок у престолу -- у горизонтальномупрямок утник у -- зображенітиповіелементихристиянськ ої символік и -- розташованіпоміжсобоюнавхрест,к осонахилені - водинбік хрест і стеблорослини зк вітк ами,удругій -- лавровагілк а [4]. Поміжними зображенарозк ритак нигазгрецьк имилітерами ''Альфа'' і ''Омега'' [5]. Кожен бік престолу фланк ований пілястрами, дек орованими нак ладною різьбою есованого завивистого ак анту. Стилізація ак анту 82 нагадує так ий у дек орі різьбою ряду ік оностасів Галичини як з церк ви Різдва Пресвятої Богородиці (1850 р.) з м. ДрогобичЛьвівськ ої області, Св. Юрія (1908-1912 рр.) із с.м.т. Магерів і Жовк івськ ого району Львівськ ої обл. та низк и інших. 3) Одинак ове тональне вирішення різьби і тла престолу у цьому напрямк урозвитк унайчастішефік суємовипадк ибільшвисок орельєфної різьби, що,очевидно, зумовлене потребоюк ращого сприйняття дек ору приоднак овійтональності із поверхнеюпрестолу. Варто виділити у цій групі престол з церк ви Св. Онуфрія у Львові, вик онанийнапочатк уХХстоліття.В исновки. Отже різ бярск е оформлення престолів церк ов у Галичині у ХІХ - першій половині ХХ ст. було багатим та розмаїтим. На н ому відбилис різ бярск і мотиви як і ік оностасів так і галицк ої меморіал ної різ би. Різ блений дек ор престолів виразно ділит ся за тонал ністю на три вищевк азані групи. Перспективи подальших розвідок у даному напрямку.При оформленні інтер'єрів церк ов варто звертати увагу, щоб різ блений дек ор престолів гармоніював з ік оностасним та інших предметів церк овної обстави, оск ілк и престол виразно видно із нави церк ви при відчинених царск их вратах. З метою подал шого успішного створення нових престолів варто провести біл ш детал не вивчення символік и к ола сюжетів різ бленого дек ору та живописних образів. Останні у багат ох випадк ах так ож вик ористовуют ся у дек орі престолів. Література: 1. Федорів Ю. Пояснення церк овних Богослужінь і Святих Тайн. -- Торонто: 1976. -- 160 с. 2. Одрехівськ ий Р. Нове про творчість різьбяра Михайла Мацієвськ ого (до питання встановлення авторства творів сак ральної різьби по дереву у Північній Лемк івщині) Народознавчі зошити. -- 2000. - №5. --С.940 -- 943 3. Станк евич М.Ук раїнськ е художнє дерево. Львів: 2002. -- 479 с. 4. Мотивяк оря і хреста,розташованихпоміжсобоюнавхрест,як і ок ремояк орянапочатк у ХХ століття став дужепопулярним у нацвинтарній різьбі в Галичині. 5. Зображення розк ритоїк ниги з грецьк ими літерами ''Альфа'' і ''Омега'' (перша і остання літери грецьк ого алфавіту) -- поширений атрибут ік он із зображеннями Христа -- Панток ратора, що ілюструє слова Ісуса Христа ук низі Об'явлення св. Івана Богослова ''Я Альфа й Омега, Перший і Останній, Початок і Кінець'' /(Об. 22. 13). Надійшла дор едакції 27.09.2004р .