LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Принцип стандарту та ексклюзиву у дизайні етикетки

№ 11/2006
33
ПРИНЦИП СТАНДАРТУ ТА ЕКСКЛЮЗИВУ У ДИЗАЙНІ ЕТИКЕТКИ
Ганоцька О.В., аспірант
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Анотація. Стаття присвячена питанню стандартного та ексклюзивного підходів
у виготовленні етикетки, виявленню певних критерій і характеристик та сфери
застосування ексклюзивних етикеток на сучасному етапі.
Ключові слова: етикетка, дизайн, стандарт, ексклюзив.
Аннотация.Ганоцкая О.В. Принцип стандарта и эксклюзива в дизайне
этикетки.
Статья посвящена вопросу стандартного и эксклюзивного подходов
в изготовлении этикетки, выявлению определенных критериев и характеристик,
а также сферы применения эксклюзивных этикеток на современном этапе.
Ключевые слова: этикетка, дизайн, стандарт, эксклюзив.
Annotation. Ganotskaya O.V. The principle of standard and exclusive in
the design of label
. The article is devoted to the question of standard and
exclusive
approaches in making of label, to the definition criteria and descriptions, and also
spheres of application of the exclusive labels at the present.
Keywords: label, design, standard, exclusive.
Постановка проблеми. Етикетка має дуже давню історію, яка веде
углиб на тридцять – сорок тисячоліть, до витоків зародження людського
суспільства. З часом, як в Росії, так і в Україні змінювалися економічні і
політичні ситуації, технічні можливості, і все це знаходило відображення на
маленькій етикетці, яка завжди супроводжувала будь-який товар на шляху
від виробника до споживача. На сьогоднішній день набуває актуальності
тема ексклюзиву в упаковці, і ця тематика не може не торкнутися й етикетки,
яка вже давно стала важливим атрибутом ринкової економіки – вона
використовується як засіб комунікації між виробником товару і його
споживачем, і може бути як елементом оформлення упаковки, так і
самостійним способом ідентифікації товару.
Зв’язок роботи з важливими науковими або практичними задачами.
Стаття написана за темою та матеріалами дисертаційної роботи, відповідно
до індивідуального плану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед найвагоміших робіт
стосовно тематики етикетки треба виділити наукове видання «Етикетка: як
виготовити?», де висвітлено історію виникнення етикетки, її призначення і
різновиди, розглянуто технології виготовлення, оздоблення та дизайну
етикетки [1]. Шредер В.Л. у статті «Рождение маркировки и этикетки. Истоки
этикетки как элемента упаковки» наводить визначення таких понять, як
марка, маркірування, етикетка, ярлик та виявляє їх історичні корені
виникнення та функції призначення [6]. Також історії виникнення етикетки
призначено публікацію кандидата технічних наук С.М. Яреми «Етикетка
(нотатки з історії розвитку)» [9]. А написана ним стаття «Етикетка (новітні
34
Вісник ХДАДМ
види)»у співавторстві з О.М. Овчар та Б.Ґ. Мамут присвячена огляду
сучасних технологій в області підвищення «інтелектуальності» етикеток,
які базуються на використанні спеціальних матеріалів і фарб, магнітних та
електронних пристроїв, скритих зображень і водяних знаків, спеціального
покриття та інших технічних доробок, що забезпечують захист від
зловмисного сканування та інших видів «небажаного» копіювання етикеток
[10]. Отже, існуючі публікації в основному торкаються історичних питань
виникнення етикетки, технологічних аспектів виготовлення та оздоблення
етикетки. Проте, тема виявлення стандартного або ексклюзивного підходів
у виготовленні етикетки раніше не підіймалась.
Задача статті – прослідити процес розвитку дизайну етикетки з метою
виявлення стандартного та ексклюзивного підходів у виготовленні сучасної
етикетки.
Етикетка – це маленький носій інформації, який прийшов до нас з
глибини століть, у перекладі з французької «етикетка» (еtiquette) – «ярлик
із вказівкою ціни» [1, с. 8]. В.Л. Шредер визначає етикетку як засіб
інформації, що містить, як правило, зображення, текстовий і рекламний
матеріал про упаковану продукцію і її виробника, яке розміщується
безпосередньо на упаковці або на підкладці (основі), яка закріплюється на
кожній одиниці упаковки, або на ярлику [6, С. 68-69].
До первісних «етикеток» можна віднести написи й зображення на
скляних, глиняних, дерев’яних і фарфорових посудинах для зберігання та
продажу продуктів. Наприклад, прототипом сучасних етикеток були написи
на аптечних посудинах, які повідомляли про назви ліків та їхній склад, вони
з’явилися ще у середині Х ст.
Етикетки застосовуються у багатьох галузях промисловості, серед
них: кондитерська промисловість, виробництво алкогольної і безалкогольної
продукції, бакалійна продукція, парфумерія і побутова хімія, легка і
текстильна промисловість, товари народного споживання. З історії відомо,
що одними з перших з’явилися етикетки для напоїв. Так, наприклад, етикетка
для пива народилася наприкінці ХІХ століття в Західній Європі. Історики
відзначають, що на той час на етикетці обов’язково вказувались
найменування продукції, товарний знак виробника, прізвище власника
підприємства і місце розташування. Українська дореволюційна етикетка
відповідала більшості цих критеріїв, але відрізнялась різноманіттям форм,
кольорів та графічного оформлення [1, с. 9]. На той час етикетка стала
виконувати не тільки технічну, але і рекламно-інформаційну функцію.
(рис.1).
Перші етикетки виконувались шляхом гравірування на дереві або
металі. З ростом промисловості старі види друкарства: гравюра на дереві,
металі, офорт все менш могли задовольнити ринок через складність
виготовлення та дорожнечу. Винахід у кінці ХVIII ст. літографії надав більш
Принцип стандарту та ексклюзиву у дизайні етикетки
№ 11/2006
35
Рис. 1. Етикетки для напоїв, Москва 1900-ті роки.
дешевий та зручний спосіб поліграфічного виконання ефективних
рекламних зображень на упаковці та етикетці. Етикетки друкувалися
літографічним способом, на білому папері в два-три кольори, з
використанням бронзового порошку. Судячи з усього, ескізи до