LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Принципи створення та властивості малосрібних фотографічних матеріалів з гетерофазними мікрокристалами для рентгенографії та голографії

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І.МЕЧНИКОВА


Чурашов Валерій ПетровичУДК 77.021+77.023+535.372


ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ МАЛОСРІБНИХ ФОТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ГЕТЕРОФАЗНИМИ МІКРОКРИСТАЛАМИ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФІЇ ТА ГОЛОГРАФІЇ01.04.05- Оптика та лазерна фізика
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фізико-математичних наук
Одеса - 2001Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Науково - дослідному інституті фізики при Одеському національному університеті ім.І.І.Мечникова.


Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор

Білоус Віталій Михайлович

директор Науково-дослідного інституту фізики при Одеському національному університеті ім.І.І.Мечникова


Офіційні опоненти: доктор фізико-матетатичних наук, професор

Пучковська Галина Олександрівна

завідувач відділу Інституту фізики НАН України (м. Київ)


доктор фізико-математичних наук, професор

Михайленко Віталій Іванович

завідувач кафедри фізики і хімії Одеської державної морської академії


Провідна установа: Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

Міністерства освіти і науки України


Захист відбудеться "__2__"_листопада__ 2001 року о _14__ годині на засіданні спеціалізованої ради Д 41.051.01 в Одеському національному університеті ім.І.І.Мечникова за адресою:65026, м.Одеса, вул.Пастера, 27, Велика фізична аудиторія


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова (м.Одеса, вул. Преображенська, 24)


Автореферат розіслано "_28_" _вересня__ 2001 року


Вчений секретар

спеціалізованої ради

кандидат фізико-математичних наук,

доцент О.П.Федчук

Загальна характеристика роботи

Актуальність. Розробка методів і середовищ для запису, збереження і відтворення оптичної інформації має важливе практичне значення. У зв'язку з цим в останні десятиліття велика увага приділяється дослідженням з пошуку і поліпшування властивостей середовищ, що можуть бути використані для реєстрації електромагнітного випромінювання з різних ділянок спектру. Широкі можливості для рішення зазначеної проблеми відкриваються при створенні композиційних систем, що поєднують у собі визначені властивості як традиційних світлочутливих срібногалоїдних, так і безсрібних матеріалів. Розробка фотоматеріалів на основі композиційних (гетерофазних) мікрокристалів (МК), у яких внутрішня частина (ядро) складається з безсрібної речовини і характерізується інтенсивною рентгенолюмінесцен-цією, а оболонка з галогеніду срібла (МК типу "безсрібне ядро - галогенсрібна оболонка"), становить значний інтерес для реєстрації рентгенівського випромінювання насамперед тому, що в даному випадку в одному МК (елементарна ячейка реєстрації оптичної інформації) поєднані звичайно використовувані в рентгенографії люмінесцентний посилюючий екран і світлочутливий шар. З іншого боку, при запису оптичних голограм, для яких необхідні високорозрізнювальні матеріали, здається дуже перспективним використання прозорого для видимого світла несрібного фрагмента гетерофазних нанокристалів для запису фазової складової оптичної інформації. Наявність у гетерофазних МК межі двох різнорідних фаз обумовлює появу нових властивостей у фотоматеріалів на їхній основі при збереженні інформаційної ємності і високих сенситометричних параметрів, що характерні для гомофазних галогенсрібних МК.

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами.

Дисертаційна робота виконувалася в рамках науково дослідницької роботи Науково-дослідного інституту фізики при Одеському національному університеті ім.І.І.Мечникова:

1983-1984 рр. Дослідження процесів кристалізації і сенсибілізації фотографічних емульсій, що містять МК із безсрібними ядрами. № держ. реєст. 01830043200;

1985-1987 рр. Дослідження процесів кристалізації і сенсибілізації фотографічних емульсій, що містять МК із безсрібними ядрами і галогенсрібною оболонкою. № держ. реєст. 01850021626;

1988-1990 рр. Дослідження з оптимізації процесів кристалізації, хімічної і спектральної сенсибілізації фотографічних емульсій з композиційними МК. № держ. реєст.01890044189;

1992-1996 рр. Проект ДКНТП 07.03.05/147 - 92, шифр 1570 "Світлочутливість". № держ. реєст. 0195U023429;

1997-1999 р.р. Вивчення фотостимульованих електронних і іонних процесів у гетерофазних МК типу "безсрібне ядро (діелектрик) - світлочутлива галогенсрібна оболонка (напівпровідник)". № держ.реєст. 0198U002440.

Мета роботи - розробка фізико-хімічних принципів створення малосрібного фотографічного матеріалу для радіографії на основі гетерофазних МК типу "безсрібне ядро - галогенсрібна оболонка", у якому в одному МК з'єднані звичайно застосовувані в рентгенографії люмінесцируючі посилюючі екрани і світлочутлива фаза;

- розробка принципів отримання гетерофазних нанокристалів типу "несрібне ядро - галогенсрібна оболонка" і створення на їх основі фотоматеріалу для запису амплітудно-фазових тривимірних оптичних голограм з високою дифракційною ефективністю, у яких частина несрібного ядра нанокристала використовується для запису фазової складової голограми;

- дослідження особливостей хімічної і спектральної сенсибілізацій фотографічних емульсій з гетерофазними МК типу "несрібне ядро - галогенсрібна оболонка";

- вивчення фотографічних властивостей створених фотоматеріалів з композиційними МК.

Предметом досліджень є гетерофазні МК типу "несрібне ядро - галогенсрібна оболонка" та створені на їх основі шари для запису оптичної інформації в широкому спектральному діапазоні.

Методи досліджень. При вивчені властивостей світлочутливих шарів з гетерофазними МК використовувались методи електронної мікроскопії, фотолюмінесценції та рентгенолюмінесценції, методи сенситометрії у види-мому та рентгенівському діапазонах, а також методи оптичної голографії.

Наукова новизна.

1. Запропоновано та реалізовано принцип створення гетерофазних МК типу "несрібне ядро - галогенсрібна оболонка" різних розмірів. На підставі зазначеного принципу, зв'язаного з дотриманням визначених співвідношень між добутками розчинності речовин, що беруть участь у реакціях утворення твердої фази ядра МК і оболонки, здійснено добір неорганічних сполук, використання яких як ядра не веде до погіршення фотографічних властивостей галогенсрібних оболонок, завдяки яким існує класичний фотографічний процес.

2. Розроблено способи одержання фотографічних емульсій типу "несрібне ядро - світлочутлива галогенсрібна оболонка" з ядрами з флюориту і сульфату барію з різними середніми розмірами (включаючи нанокристали) і товщиною оболонок.

3. Здійснено рентгенографічний процес, у якому рентгено-люмінесценція речовини несрібного ядра поглинається галогенсрібною оболонкою, що супроводжується виникненням центрів схованого зображення. У запропонованому процесі здійснено поєднання в межах одного емульсійного МК люмінесцентного посилюючого екрану і світлочутливого середовища. При цьому даний процес у порівнянні з