LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Принципи створення та властивості малосрібних фотографічних матеріалів з гетерофазними мікрокристалами для рентгенографії та голографії

кількостю поверхневих дефектів, які і визначають адсорбцію барвника на дефектних місцях тільки у молекулярному стані

До нетрадиційних властивостей гетерофазних МК варто додати можливість провести спектральну сенсибілізацію внутрішньої поверхні, тобто адсорбувати один барвник на поверхні ядра, заростити його галогенсрібною оболонкою, а потім ввести інший барвник. При цьому виходить система, яка при обробці глибинним і поверхневим проявниками реагує на різні спектральні діапазони. Крім того можна створити окремо в гомогенному середовищі кластери (Ag2S)n і ввести їх у суспензію несрібних ядер, а після їхньої адсорбції на поверхні МК наростити оболонку. При цьому хімічно сенсибілізована емульсія вийде відразу після закінчення процесу эмульсіфікації.

У розділі 3 розглядаються можливі області застосування фотоматеріалів з гетерофазними МК. Для їхнього одержання була створена експериментальна установка для нанесення на гнучку основу емульсій з гетерофазними МК з нанесенням срібла від 1 г/м2 і вище. Порівняння результатів іспитів створених фотоматеріалів і кращих зразків вітчизняних і закордонних плівок показало, що пропоновані малосрібні безекранні фотоматеріали по вимогах, які ставляться до безекранних детекторів радіографії, не уступають їм, а по деяким параметрам перевершують плівки зі змістом срібла в два і більш разів вище. Іспити були проведені при використанні стаціонарного та імпульсного рентгенівського випромінювання. Виявилося, що при експозиції стаціонарним випромінюванням перевага композиційних систем особливо помітна.

_Можливість створення гетерофазних нанокристалів дозволила використовувати фотоматеріал на їхній основі для запису об'ємних амплітудно-фазових тривимірних голограм. Така можливість зв'язана з тим, що при проявленні експонованих гетерофазних нанокристалів ядра з CaF2 будуть покриті острівцями (у деяких випадках оболонкою) відновленого срібла. Проведені нами експерименти показали, що швидкість розчинення CaF2 у розчині AlCl3 залежить від наявності чи відсутності на поверхні CaF2 срібних фрагментів (а також дисперсності цих фрагментів, що залежить від тривалості проявлення та експонування). Були підібрані умови, при яких швидкості розчинення ядер експонованих і не експонованих нанокристалів відрізняються максимально. Тому при експонуванні фотоемульсійних шарів у періодичних світлових полях після обробки шару може бути створений періодичний рельєф з наночастинок CaF2 . Оскільки показник заломлення CaF2 відрізняється від показника заломлення сполучного (желатини), то створений періодичний рельєф прозорих наночастинок CaF2 дає внесок у фазову складову записаної голограми. Створений фотоматеріал і спосіб обробки експонованих шарів дозволяє використовувати його для запису глибоких тривимірних проникних голограм з дифракційною ефективністю ~ 65% і кутовою селективносттю < 1? (крива 3, рис.2)

Отримані результати, на нашу думку, не є граничними для композиційних систем, але і на цьому рівні вони значно перевершують такі матеріали, що серійно випускаються для голографії, як ПФГ - 03 і ПФГ - 04 (рис.2, криві 1 і 2 відповідно).


Основні результати та висновки.

1. Сформульовано умови вибору речовин для ядер гетерофазних МК, на які можна наростити світлочутливу оболонку з галогенідів срібла. Показано можливість створення малосрібних фотографічних матеріалів з інформаційною ємністю і сенситометричними властивостями на рівні гомофазних галогенсрібних систем.

2. Вивчено закономірності кристалізації МК флюориту і визначено умови одержання однорідних високодисперсних МК, що можуть бути використані для створення композиційних систем із середніми лінійними розмірами від сотих часток до одиниць мікрометра.

3. Вивчено закономірності кристалізації МК сульфату барію і визначено умови одержання МК із середніми лінійними розмірами від десятих часток до одиниць мікрометра.

4. Розроблено методи нарощування галогенсрібних оболонок з товщиною від 5 до 10 відсотків від лінійних розмірів МК безсрібних ядер.

5. З'ясовано особливості хімічної і спектральний сенсибілізацій гетерофазних МК у порівнянні з гомофазнтми МК галогенидів срібла.

6. Виявлено особливості хімічного проявлення гетерофазних МК. Встановлено, що внаслідок високої дисперсності відновленного срібла зростає криюча здатність композиційних фотоматеріалів, що дозволяє при малому вмісті срібла в шарі одержувати високу оптичну густину почорніння. Тому виникає можливість значної економії срібла при одержанні фотоматеріалів без погіршення інформаційної ємності зображення.

7. Вивчено властивості рентгенолюмінесценції МК флюориту і сульфату барію і запропоновано рентгенографічний процес, при якому збуджена рентгенівським випромінюванням люмінесценція речовини ядер МК реєструється світлочутливою оболонкою цього ж МК. На підставі отриманих результатів запропоновано новий тип малосрібних фотоматеріалів для радіографії, у якому люмінесцентний посилюючий екран і світлочутливий шар об'єднані в одному МК.

8. Запропоновано спосіб обробки фотоматеріалів на основі гетеро-фазних нанокристалів, який дозволяє прозору для видимого світла частину несрібного ядра використовувати для запису фазової складової голограми. Отримани товстошарові особливодрібнозернисті фотоматеріали, для запису глибоких тривимірних голограм з високими значеннями дифракційної ефективності і кутової селективності.

9. На основі емульсій із МК типу "рентгенолюмінесцируюче ядро - світлочутлива оболонка" отримані безекранні малосрібні детектори радіографії, що пройшли іспити в Інституті електрозварювання ім.Е.О.Патона НАН України і рекомендовані для застосування при радіаційному неруйнівному контролі якості зварених сполук і матеріалів. Ці ж матеріали можуть бути використані для медичних цілей (діагностика захворювання зубів).


Основні результати дисертації опубліковано в роботах:

1. Белоус В.М., Толстобров В.И., Чурашов В.П., Суворин В.В. Спектры люминесценции микрокристаллов фотографических эмульсий с разной огранкой // Журн. научн. и прикл. фотограф. и кинематограф.-1977.-Т. 22, №5.-С.390 - 393.

2. Белоус В.М., Бреслав Ю.А., Толстобров В.И., Чурашов В.П. Люминесцентные исследования сернистой сенсибилизации однородных эмульсий при химическом созревании // Журн. научн. и прикл. фотограф. и кинематограф.-1977.-Т. 22, №6. - С. 452 - 455.

3. Белоус В.М., Толстобров В.И., Чурашов В.П., Чибисов К.В. Природа центров вуали галогенсеребряных фотографических эмульсий // ДАН СССР. - 1977. - Т. 236, №3. - С. 645 - 648.

4. Белоус В.М., Долбинова Э.А., Чурашов В.П. Определение энерге-тических уровней иодных центров в эмульсионных микрокристаллах // Журн. научн. и прикл. фотограф. и кинематограф.- 1978.- Т.23, №3.-. С. 211 - 213.

5. Белоус В.М., Чурашов В.П., Суворин В.В. Толстобров В.И., Шелехов Х.И. Люминесцентные исследования процесса образования твердой фазы однородных галогенсеребряных эмульсий // Журн. научн. и прикл. фотограф. и кинематограф.-1978. - Т. 23, №3. - С.196 - 205.

6. Белоус В.М., Толстобров В.И., Чибисов К.В., Чурашов В.П. Особенности образования примесных центров при сернистой сенсибилизации галогенсеребряных эмульсий // Журн. научн. и прикл. фотограф. и кинематограф.-1978. - Т. 23, №4. - С. 295 - 297.

7. Белоус В.М., Толстобров В.И., Орловская Н.А., Жуков С.А. Чурашов В.П. Люминесцентные исследования фотографического процесса в галогенидах серебра // Изв. АН СССР. Сер. физическая. - 1981. - Т. 45, №2. -