LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Проблеми української текстильної термінології (в'язання, мереживо)

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕКСТИЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (В'ЯЗАННЯ, МЕРЕЖИВО)

Козакевич О.

Львівська академія мистецтв


Анотація. Ця стаття має на меті розкрити проблеми української текстильної термінології, зокрема в'язання (трикотажу) та мережива. Загальні словники, енциклопедії, довідники лише частково містять терміни, що стосуються текстильної галузі. Спеціалізованого видання з наукової текстильної термінології, а також розділу, в який би входили систематизовані терміни з в'язання та мережива (алфавітний порядок, техніки виконання, етнографічні терміни, класифікація тощо) не існує. Тож у цій статті звертаємо увагу на перспективу створення термінологічного українського текстильного словника.

Ключові слова: термін, в'язання, мереживо, текстиль, словник.

Аннотация. Е. Козакевич. Проблемы украинской текстильной терминологии (вязание, кружево). Цель статьи – раскрыть проблемы украинской текстильной терминологии, в частности вязания (трикотажа) и кружева. Общие словари, энциклопедии, справочники лишь частично содержат сроки, которые касаются текстильной области. Специализированного издания по научной текстильной терминологии, а также раздела, в который бы входили систематизированные сроки по вязанию и кружевам (алфавитный порядок, техники выполнения, этнографические сроки, классификация и т.п.) не существует. Итак, в этой статье обращаем внимание на перспективу создания терминологического украинского текстильного словаря.

Ключевые слова: термин, вязание, кружево, текстиль, словарь.

The summary. Kozakevich O. Problems of the Ukrainian textile terminology (knitting, a lace). This article is aimed to discover the problem of Ukrainian textile terminology especially joint with terms used in knitting of hosiery and in lacing. There are vocabularies, encyclopedias and reference books containing some part of lexicon involved into language of textile craft. No specialized editions with scientific elaboration of textile terminology as well as no chapters that would present systematized terms of knitting and lacing (alphabetic order, techniques of work, ethnographic terms, classifications etc.) are known as for now. This is why in this article our attention is being paid to the perspectives in compiling of Ukrainian terminological textile vocabulary.

The keywords: knitting, lace, textile, dictionairy


Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження та впровадження наукової термінології є важливим питанням у сучасній українській науці. Становлення, розвиток та вдосконалення україномовного наукового стилю насамперед передбачає створення сучасних галузевих термінологічних систем, їх стандартизацію тощо. В Україні проблемами термінології займаються Комітет наукової термінології АН України, Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології (ТКСНТТ), організований на базі Інституту української мови, Національний університет "Київська політехніка", Національний університет "Львівська політехніка" тощо. Використання спеціальних термінів є засобом для ґрунтовної характеристики досліджуваного предмета – філології, біології, політології, права, декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури тощо та адекватного формулювання авторської думки, що досягається широким застосуванням термінології, яка безпосередньо залежить від рівня розвитку певної галузі науки. Окрім того, на особливості української термінології впливають історичні процеси та належність до етнографічного регіону.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Львівської академії мистецтв.


Виклад основного матеріалу. Словники укладаються за дисциплінарним і міждисциплінарним профілем (профільний словник стосується тих праць, що своїм реєстром відображають галузь знань, наприклад, історико-етнографічні), за особливостями змістово-цільового напряму (тлумачні, етнографічні), за принципом функціонального призначення (наукові). Текстиль (від лат. textum – тканина, одяг) – загальна назва виробів з натуральних та хімічних волокон, а також означає пряжу і волокна [4, 232]. Текстильне виробництво та текстильні вироби розрізняють за технікою, матеріалом, призначенням, способами обробки волокон тощо. Текстильна термінологія пов'язана з хімічною галуззю (синтетичні волокна, хімічні волокна, процеси фарбування), технічною (будова станків, машин, методи та засоби виготовлення полотен), мистецькою (художня характеристика виробів, мистецька цінність), етнографічною (регіональні особливості, специфіка назв), одяговою (окремі артикули, народні тканини, мода). Тому текстильна термінологія безпосередньо поєднана з технічними, мистецькими та етнографічними категоріями, залежно від того, в якому аспекті досліджується обраний предмет.

В'язання (трикотаж) та мереживо належать до текстильної техніки, вивчаються у контексті моди й народного костюма, а також як вид декоративно-ужиткового мистецтва і вироби промисловості. Окремого видання, де зібрано та класифіковано українську текстильну термінологію, не існує. Переважно дають визначення загальновживаним термінам, як от "в'язання", "мереживо", "плетіння", "трикотаж", "панчохи" у спеціалізованих словниках, довідниках, енциклопедіях, додатках до монографій. Із зарубіжних видань – це монографія І. Турнау з історії одягового текстилю з додатком назв тканин, окремих текстильних технік фарбування, обробки вовни тощо [1] та з історії в'язання, праця Л. Голембйовського, де подано назви здебільшого привізних тканин, модних артикулів [2], Словник моди А. Банаха містить терміни, головно пов'язані з модою [3], Енциклопедія моди Л. Кибалової, О. Гербенової, М. Ламарової 10], Енциклопедія моди І. Балдано [11], Словник моди Т. Терешкович [27] та Сучасна енциклопедія моди [12], Велика Енциклопедія за ред. С. Южакова [13], Словник В. Даля [5], монографія К. Мошинського [18].

Цього питання торкається Словник декоративно-ужиткового мистецтва за ред. Я. Запаска, в якому зазначено основні текстильні терміни [4], Словник української мови Б. Грінченка [6], Велика Радянська Енциклопедія [21], Українська