LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Прогнозування міцності та обгрунтування оптимальних параметрів процесу пресування деревинностружкових плит

технологічні параметри процесу виготовлення ДСП для забезпечення максимального прибутку від їх реалізації. Максимальний прибуток прогнозується від реалізації деревинностружкових плит товщиною 8 мм. При цьому вона повинна бути виготовлена при таких технологічних параметрах:

- температура пресування – 190 оС;

- процентний вміст клею – 8 %;

- щільність деревинної сировини - 430 кг/м3;

- щільність деревинностружкової плити - 680 кг/м3.

11. Річний економічний ефект від впровадження методологічних і режимних розробок для Костопільського ДБК за цінами липня 1999 року становить 725 тис. грн.


Список опублікованих праць

 • Козак Р.О. Міцність деревинних частинок // Науковий вісник. Збірник науково-технічних праць. - Вип. 9.13. - Львів: УкрДЛТУ, 2000. – С. 102-105.

 • Бехта П.А., Козак Р.О. Аналіз техніко-економічних моделей визначення оптимальних параметрів композиційних матеріалів // Науковий вісник. Збірник науково-технічних праць. Проблеми д/о вироб. - Вип. 2. - Львів: УкрДЛТУ, 1994. - С. 11-14. Здобувачем зроблено огляд та аналіз літературних джерел.

 • Бехта П.А., Козак Р.О. Економічна модель визначення оптимальних параметрів деревно-стружкових плит // Лісовий журнал. - 1995. - №3. - С. 43-44. Здобувачем розроблено алгоритм та програму для отримання оптимальних параметрів деревинностружкових плит.

 • Бехта П.А., Козак Р.О. Ущільнення деревини в процесі пресування деревностружкових плит // Науковий вісник. Збірник науково-технічних праць. - Вип. 3.2. - Львів: УкрДЛТУ, 1995. - С. 14-16. Здобувачем проаналізовано величини ущільнення та побудована номограма для практичних розрахунків.

 • Бехта П.А., Козак Р.О. Спресування деревини // Науковий вісник. Збірник науково-технічних праць. - Вип. 10.1. - Львів: УкрДЛТУ, 2000.-С.201-205. Здобувачем проведено експериментальні дослідження та обробку отриманих результатів.

 • Козак Р.О. Изменение плотности древесных частиц под влиянием влажности в процессе изготовления древесностружечных плит. // Материалы Международной научно-технической конференции "Лес – экология и ресурсы". – Минск: МЛХРБ, ГКНиТ, БГТУ. – 1998. – С. 217-220.

 • Козак Р.О. Прогнозирование прочности древесностружечных плит. // Материалы Международной научно-практической конференции. "Интеграция фундаментальной науки и высшего лесотехнического образования по проблемам ускоренного воспроизводства, использования и модификации древесины": В 2-х т. – Воронеж, Воронеж. гос. лесотехн. акад. – 2000. – Т.2. – С. 171-175.

 • Bekhta P.A., Kozak R.O. Porosity of Particleboards Adhesives in Woodworking Industry. Proceedings of the XII Symposium. - Zvolen, 1995. - P.77-80. Здобувачем зроблено аналіз міжстружкової пористості та побудовано номограму для практичних розрахунків.

  АНОТАЦІЯ

  Козак Р.О. Прогнозування міцності та обгрунтування оптимальних параметрів процесу пресування деревинностружкових плит. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.07. – машини та процеси лісівничого комплексу. – Український державний лісотехнічний університет, Львів, 2000.

  Дисертація присвячена питанням прогнозування міцності ДСП та оптимізації технологічних факторів її виготовлення. В роботі розроблено математичні моделі міцності ДСП на статичний згин, її міжстружкової пористості та коефіцієнта ущільнення стружки, проаналізовано зміну щільності деревинних частинок під впливом вологості в технологічному процесі даного виробництва. В рамках роботи проведено дослідження міцності деревинних частинок на статичний згин, величини спресування деревини та здійснено експериментальну перевірку адекватності моделі міцності ДСП на статичний згин. Створено техніко-економічну модель розрахунку технологічних параметрів виготовлення ДСП із заданими міцнісними показниками. Розраховані оптимальні режимні параметри для стандартних товщин плит при різних щільностях деревинної сировини з отриманням максимального прибутку від їх реалізації і забезпеченням міцнісних показників згідно стандартів України.

  Ключові слова: деревинностружкова плита, міцність, структура, спресування, міжстружкова пористість, модель, оптимальні параметри.

  Аннотация

  Козак Р.О. Прогнозирование прочности и обоснование оптимальных параметров процесса прессования древесностружечных плит. - Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.07 - машины и процессы лесного комплекса. Украинский государственный лесотехнический университет, Львов, 2000.

  Диссертация посвящена вопросам прогнозирования и оптимизации технологических факторов изготовления древесностружечных плит (ДСтП).

  Важным моментом в определении перспектив изготовления ДСтП является дальнейшая математизация исследований и выявление количественных закономерностей формирования их прочности на основе моделирования и аналитических исследований, а также уменьшение материалоемкости без ухудшения физико-механических свойств.

  В работе древесностружечные плиты рассмотрены как сложный структурный материал, а их прочность как структурно-механическая характеристика, зависящая от технологических особенностей изготовления плит.

  Сделан анализ оптимизационных технико-экономических моделей композиционных материалов. Выявлено отсутствие системного подхода к выбору оптимальных параметров ДСтП, которые б удовлетворяли условия технологии изготовления, дальнейшего использования и уменьшения стоимости материала.

  Используя модель прочности композиционных материалов, создано модель прочности ДСтП, которая учитывает дискретный характер материала и объединяет параметры сырья, материалов, режима прессования и готовых плит, что позволяет определять величину прочности, не разрушая при этом готовых плит и прогнозировать ее соответственно значениям исходных параметров.

  Определено такие структурные параметры ДСтП как межстружечная пористость и коэффициент уплотнения стружки в плите, математически описана зависимость плотности древесного сырья от изменения содержания влаги в нем во время технологического процесса изготовления плит. Создано программное обеспечение для расчета этих показателей на ЭВМ.

  На основе экспериментальных исследований получена зависимость прочности плоской стружки от ее плотности. В результате исследований выявлено отличие между прочностью массивной древесины и стружки, а именно прочность стружки уменьшается с увеличением ее плотности, тогда как массивной древесины - увеличивается. При этом с увеличением плотности древесины и стружки разница между значениями прочности возрастает.

  Экспериментальные исследования спрессования древесных частиц позволили определить влияние влажности и условной плотности древесины, температуры и давления прессования на его величину и получить уравнение зависимости коэффициента спрессования от этих факторов.

  На основе анализа полученных результатов исследования прочности древесных частиц и величины их спрессования подтверждены практические рекомендации относительно приоритетного использования низкоплотных пород в производстве ДСтП.

  Проверка предложенной модели прочности на адекватность проводилась экспериментально, что с достаточной мерой достоверности и точности показала, что результаты модели отображают прочность древесностружечных плит. Создано программное обеспечение для неразрушающего контроля этой прочности.

  Проведено


 •