LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Програмована технічна підготовка виробництва рукавичок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
ВУШТЕЙ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНАУДК 685.4


ПРОГРАМОВАНА ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА

ВИРОБНИЦТВА РУКАВИЧОК
Спеціальність 05.19.06


Технологія взуттєвих та шкіряних виробів
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т


дисертації на здобуття наукового ступеня


кандидата технічних наук


Київ - 2000Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському державному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: - доктор технічних наук, професор

Нестеров Владислав Петрович,

президент Української технологічної

академії.


Офіційні опоненти: - доктор технічних наук

Либа Володимир Петрович,

Мукачівський технологічний інститут,

проректор з наукової роботи;

- кандидат технічних наук

Колядюк Роман Іванович,

директор з наукових досліджень

та стратегічного планування

міжнародної рекламної агенції

"Арк. Томпсон" (м.Київ).


Провідна установа: - Технологічний університет Поділля (м.Хмельницький).


Захист відбудеться " 29 " листопада 2000 року о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського державного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м.Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1 (зал засідань).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського державного університету технологій та дизайну.


Автореферат розісланий " 28 " жовтня 2000 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

професор Журавський В.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Науково-технічний прогрес, пов'язаний з автоматизацією різноманітних етапів проектування, знаходить широке застосування в багатьох галузях промисловості, у тому числі і легкої. Тому при підготовці виробництва необхідно максимально використовувати досягнення сучасної науки і техніки. В даний час накопичений значний досвід щодо автоматизації підготовки виробництва взуття та одягу, але задача програмованого проектування виробництва рукавичок залишається ще невирішеною.

У нашій країні в умовах ринкової економіки, що розвивається, необхідне освоєння великої кількості нових виробів шкіргалантерейної промисловості в короткі терміни. Для цього потрібно докорінно змінити технічну підготовку, управління виробництвом, тому що існуючі не задовольняють сучасним вимогам виготовлення шкіргалантерейних виробів. Найчастіше проектовані вироби морально застарівають до моменту їх впровадження у виробництво, та й сам процес виробництва не завжди оптимальний, тобто не відповідає вимогам сьогоднішнього дня.

З метою розширення асортименту і поліпшення якості до виробництва рукавичок необхідно висувати усе більш високі вимоги. Конструкція моделі рукавичок і технологічний процес їх складання повинні сприяти максимальній механізації та автоматизації процесів, росту продуктивності праці та зниженню собівартості продукції.

Тому удосконалення технічної підготовки виробництва і, зокрема, створення високоефективного методу проектування рукавичок різних конструкцій та технологічного процесу їх виробництва є актуальною задачею.

Створення методу проектування виробів і технологічного процесу виробництва рукавичок за допомогою обчислювальної техніки дозволить істотно зменшити терміни виконання робіт і підвищити продуктивність праці, поліпшити якість проектних рішень і, у кінцевому підсумку, підвищити ефективність роботи підприємств.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота безпосередньо пов'язана з реалізацією Комплексної програми науково-технічного розвитку галузей легкої промисловості "Удосконалювання методів проектування і технологій виготовлення одягу і взуття з метою зниження їхньої трудомісткості і матеріалоємності, підвищення якості" та відповідає науковому напрямку досліджень Київського державного університету технологій та дизайну "Розробка теоретичних основ створення комп'ютерної системи оперативного керування технологічними процесами виготовлення високоякісного одягу та взуття в умовах інтенсифікації виробництва".

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є розробка оптимальних (раціональних) методів проектування, як рукавичок, так і процесу їх виробництва, що дозволяє підвищити техніко-економічні показники роботи підприємств та якість виробів. Для досягнення зазначеної мети в дисертації поставлені і вирішені такі задачі:

аналіз методів програмованого проектування виробів у легкій промисловості з метою визначення основних принципів їх створення;

створення високоефективного методу проектування рукавичок різних конструкцій;

розробка методу програмованого проектування процесу виробництва рукавичок;

дослідження процесів зволоження і перетягування рукавичкових шкір, із метою визначення коригувального коефіцієнту на етапі проектування.

Об'єкти та методи дослідження. Об'єктом дослідження є традиційний процес графічної побудови контурів деталей рукавичок (зокрема побутових чоловічих і жіночих), а також технологічні процеси виробництва рукавичкових виробів. У роботі враховані результати досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі автоматизації проектно-конструкторських робіт у взуттєвий, шкіргалантерейній, швейній промисловості та ін. Знайшли застосування методи математичної статистики, теорії алгоритмізації та програмування, а також метод групового врахування аргументів.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації отримані такі результати:

побудована математична модель процесу проектування технологічних контурів деталей рукавичок та математична модель технологічного процесу їх складання;

визначено коригувальні коефіцієнти фізико-механічних властивостей використовуваних шкір;

на цій основі розроблений метод автоматизованого проектування процесу виробництва рукавичкових виробів, створена структурно-інформаційна і функціональна моделі процесу проектування;

на основі моделей і алгоритмів проектування підготовлена програма роботи ЕОМ для побудови креслень лекал жіночих і чоловічих рукавичок різних засобів з'єднання, а також всіх розмірів.

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність роботи полягає у тому, що:

розроблено та рекомендовано промисловості метод програмованої технічної підготовки