LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Програмована технічна підготовка виробництва рукавичок

Вважається, що після цього рукавички під час носіння не будуть витягатися в довжину, орієнтація волокон у повздовжньому напрямку довершена. Але, крім того, шкіра повинна мати еластичність у поперечному напрямку для щільного облягання кисті руки і забезпечення вільного руху пальців.

Основне завдання при виконанні операції перетягування рукавичкових шкір полягає в створенні правильної орієнтації волокон, одержанні мінімального залишкового подовження в повздовжньому напрямку і максимального - в поперечному. Тому було поставлене завдання дослідити вплив перетяжок на подовження шкір уздовж і поперек лінії хребта при різних методах зволоження, а також визначити коефіцієнт подовження у повздовжньому і поперечному напрямках після перетяжок, зроблених відповідно до існуючої технології підготовки шкір до розкрою.

Проведені експерименти показали великий діапазон дисперсії показників властивостей у поперечному і повздовжньому напрямку, що впливає на визначення коефіцієнта нерівномірності шкір К. Подовження рукавичкової шкіри без обробки (табл.1) практично однакове уздовж и поперек хребта, що перешкоджає виробництву якісних виробів. Подовження шкіри, підданої гігротермічній обробці при температурі 600 терміном 3 хвилини, є оптимальним (табл.2) і відповідає вимогам до рукавичкових шкір. Коефіцієнт для цих шкір відповідно становить К=1,1 та К=1,8.

Зроблено висновок про необхідність обліку визначених коефіцієнтів нерівномірності при програмованому проектуванні лекал шкіряних рукавичок. Це дає можливість на етапі конструювання враховувати властивості конкретних партій шкір, що приводить до поліпшення техніко-економічних показників виробництва. Була визначена величина коригувального коефіцієнта на тягучість шкіри, рекомендована для розрахунків по програмованому проектуванню:


де DL – абсолютна величина, розрахована з різниці відносного подовження у повздовжньому напрямку;

Дл – розрахована довжина лекала.

де DШ – абсолютна величина, розрахована з різниці відносного подовження у поперечному напрямку;

Шл – розрахована ширина лекала.

У третьому розділі проведено аналіз підсистеми конструкторської підготовки, як однієї зі складових технічної підготовки виробництва рукавичок.

На підставі цього аналізу зроблений висновок про необхідність розробки автоматизованого проектування технологічних контурів деталей рукавичок. Під технологічними маємо на увазі контури плоских деталей, що у процесі виробництва трансформуються у конструктивні, тобто об'ємні деталі готового виробу.

Між конструктивними і технологічними контурами деталей рукавичок установлений імплікаторний зв'язок:

МКРі MTРi , (3)

який позначає, що якщо є математична модель конструктивного контуру деталей, то за визначеними правилами можна одержати математичну модель технологічного контуру. Ці правила формуються на основі даних про анатомо-фізіологічну будівлю кисті, конструкції рукавичок, властивості матеріалів і способи їхнього виготовлення.

На підставі цього складена математична модель конструктивного контуру деталей рукавичкових виробів:

МКРі = { {ЗВР}i , {ВНM}i , {OAР}i }, (4)

де позначені системи описів загальних властивостей рукавичок (ЗВР); вимог до даного виду рукавичок з урахуванням напрямків моди (ВНМ); анатомічних обмежень, що вимагають вибирати розміри деталей у визначених інтервалах (ОАР).

Після складання математичної моделі конструктивного контуру та створення бази даних з вихідними для розрахунку показниками було розроблено алгоритми (укрупнений алгоритм конструкторської підготовки та алгоритм проектування рукавичок – рис.4), а також програма для побудови деталей рукавичок на ЕОМ.

Програма реалізована в технології "клієнт-сервер". Вона написана в середовищі МS Visual Basic 5.0, що дає можливість швидко і легко написати програму-клієнт. Сервером у даному випадку виступає програмний пакет АutoСAD 14. Базові дані про рукавички зберігаються в базі даних, що створена в МS Access 7.0 (рис.5). Виходячи з того, що всі перераховані програмні продукти працюють під керівництвом операційної системи Windows-95 чи Windows-98, дана програма написана під операційну систему Windows-95 чи Windows-98.

Спроектована система побудови лекал рукавичок дає можливість значно скоротити час розробки моделі та за незначного коригування програми одержувати креслення деталей інших видів рукавичкових виробів.

У четвертому розділі створена математична модель процесу виробництва рукавичок і передумови для складання програми їхнього технологічного збирання.

Рукавичкове виробництво має комплексну систему складної структури. При вирішенні задачі автоматизованого вибору технологічних процесів використані різні методи дослідження, що дозволило поєднати результати, отримані при цьому, та з їх допомогою описати підсистему технологічної підготовки виробництва.

Завдання проектування виробництва шкіргалантерейних виробів характеризується багатоваріантністю можливих вирішень. Для виробництва того ж самого виду рукавичок може бути розроблено кілька різних технологічних процесів, маршрутів, що задовольняють експлуатаційні і виробничі вимоги до даного виробу. Для спрощення багатоступеневого завдання послідовного знаходження оптимального рішення використовувалися типові, готові й апробовані рішення. Таким чином, досягаються конструкторсько-технологічна уніфікація та стандартизація деталей та промислових технологічних процесів. Одним з варіантів такої роботи є створені Всесоюзним науково-дослідним інститутом шкіргалантерейної промисловості типові технологічні процеси виробництва рукавичкових виробів, що лягли в основу програмованої технічної підготовки.

У зв'язку з тим, що система моделей розробляється для проектування технологічного процесу, вибору устаткування, підрахунку необхідної кількості матеріалів та ін. складено математичну модель технологічного процесу:

, (5)

де В0 - деталі, з яких збирають виріб;

П - технологічні процеси виробництва;

Вк - зібраний готовий виріб;

: = знак належності Пк j0.

Перетворення Вк: = П є складним і тому поділяється на підфункції. Для складання повної математичної моделі вводимо характеристики і взаємозв'язки всіх рівнів і за допомогою теорії графів описуємо їх:


де Г0, Г1, ... , Гn - закінчені частини графа Г;

О - вершини, що відповідають операціям;

Ч - дуги, що відповідають тимчасовій упорядкованості частин процесів;

j = 1, 2, ..., е.

Інформація першого виду про властивості виробів є поточною ( Вn), а другого виду - настановною. Представляємо її для ЕОМ у вигляді цифр або таблиць, у яких зібрані воєдино зведення про властивості рукавичок, їхній повний перелік, тобто у формалізованому записі є всі відомості, що відповідно до