LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Програмована технічна підготовка виробництва рукавичок

математичної моделі необхідні для вибору технологічного процесу.

Потім процес проектування розділено на ряд рівнів і на кожному рівні виділені прості підзадачі з наступною взаємною оптимізацією їхніх рішень. Далі проаналізована підсистема технологічної підготовки, досліджені і виділені ознаки або властивості конструкції виробу, розроблена математична модель процесу виробництва й укрупнений алгоритм вибору раціонального технологічного процесу (рис.6). В основу алгоритму покладені принципи, що застосовуються технологом під час вирішення завдань. Деякі з них вносяться у формалізований запис у вигляді логічних умов і номерів технологічних операцій.

Але для створення системи автоматизованого проектування були виділені не тільки ці частини, але і всі настанови, необхідні для розробки алгоритму.

Запропоновані методи програмованого вибору технологічних процесів і шлях оптимізації самого вибору дозволяють одержати повний перелік оптимального технологічного процесу виробництва рукавичок, а також необхідну для цього інформацію про число робітників, кількість устаткування і матеріалів.


ВИСНОВКИ


 • На підставі аналізу вітчизняної і зарубіжної літератури, досвіду роботи шкіргалантерейних підприємств зроблено висновок про необхідність розробки програмованої технічної підготовки виробництва рукавичок і методу автоматизованого проектування їхніх деталей. Створення системи технічної підготовки виробництва включає розробку конструкторської і технологічної підсистем.

 • При створенні підсистеми конструкторської підготовки встановлений імплікаторний зв'язок між конструктивними і технологічними контурами деталей рукавичок. На підставі цього розроблені математична модель і алгоритми процесу проектування виробів.

 • У результаті дослідження процесів зволоження і перетягування рукавичкових шкір виведений діапазон показників відносного подовження в поперечному і повздовжньому напрямках, що привело до необхідності введення коригувальних коефіцієнтів на стадії проектування виробів.

 • Програма проектування деталей рукавичок різних розмірів і методів виготовлення дозволяє скоротити час розробки моделей і більш раціонально використовувати матеріали.

 • Серійне градирування креслень деталей рукавичок побудоване з урахуванням антропометричних даних. Креслення, отримані при програмованому проектуванні рукавичок, надалі практично не вимагають додаткового коригування.

 • Складено формалізований запис і перелік ознак, що істотно впливають на вибір технологічного процесу. При цьому розроблені математична модель і алгоритм вибору раціонального технологічного процесу. Дана інформація є вихідною для складання програми проектування процесу збирання рукавичок у підсистемі технологічної підготовки виробництва.

 • Створені спільні програмовані підсистеми конструкторської і технологічної підготовки складають систему технічної підготовки виробництва, застосування якої дозволяє скоротити витрати часу, ресурсів, поліпшити якість виробів.

 • Результати роботи впроваджені у виробничий процес на Київському колективному підприємстві "КІКО" та мають економічний ефект.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Вуштей Е.А., Мороз А.Л., Нестеров В.П. Метод изготовления перчаток без стрелок // Труды 1-й научно-практической конф. "Современная контрольно-испытательная техника промышленных изделий и их сертификация"(СКИТ-97). – вып.1, том 1. – Киев. – 1997. - С. 235-237.

 • Вуштей О.А., Мороз О.Л. Вирішення задач технологічної підготовки виробництва рукавичок // Вісник ДАЛПУ. – 1999. - №2. – С.48-50.

 • Вуштей О.А. Програмована конструкторська підготовка виробництва рукавичок // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 1999. - №3. – С. 119-120.

 • Вуштей О.А. Розробка програмного забезпечення конструкторської САПР рукавичок // Легка промисловість. – 1999. - №4. – С. 47.

 • Вуштей О.А. Дослідження процесів зволоження і перетягування рукавичкових шкір // Вісник ДАЛПУ. – 2000. - №1. – С. 114-115.

 • Вуштей О.А., Мороз О.Л. Елементи оптимізації технологічного процесу виробництва рукавичок // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. Зб.наук пр. - вип.7: Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини. – 2000. – С.141-142.


  АНОТАЦІЯ


  Вуштей О.А. Програмована технічна підготовка виробництва рукавичок. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.06 – технологія взуттєвих та шкіряних виробів. – Державний університет технологій та дизайну, Київ, 2000.

  Дисертація присвячена вирішенню питань програмованої технічної підготовки виробництва рукавичкових виробів.

  Проведений аналіз досліджень з програмованого проектування виробів у легкій промисловості дозволив виявити загальні принципи побудови САПР, а також послідовність і шляхи вирішення кола завдань, що тільки частково можуть бути враховані і використані у рукавичковому виробництві. Аналіз показав, що питання системного дослідження і розробки методу автоматизованого проектування технічної підготовки виробництва не цілком вирішені.

  Для правильного обліку фізико-механічних властивостей рукавичкових шкір проведені експерименти щодо технологічних процесів зволоження і перетягування. У результаті чого розраховані коефіцієнти нерівномірності К та визначені коригувальні коефіцієнти тягучості рукавичкових шкір. Коригувальні коефіцієнти введені в програму проектування рукавичок, що дає можливість на етапі конструювання враховувати властивості конкретних партій шкір.

  Для переходу на нові автоматизовані методи проектування рукавичок встановлений імплікаторний зв'язок між конструктивними та технологічними контурами деталей рукавичок, а потім розроблені математична модель і алгоритми процесу проектування виробів. Складена програма для побудови деталей рукавички на ЕОМ.

  Тому що в систему технічної підготовки виробництва, крім конструкторської, входить і підсистема технологічної підготовки, то вона також проаналізована, досліджені і виділені ознаки конструкції виробу, створена математична модель процесу виробництва і укрупнений алгоритм вибору раціонального технологічного процесу.

  Ключові слова: програмована технічна підготовка виробництва, зволоження шкір, перетягування шкір, конструювання деталей, технологічний процес виробництва рукавичок.


  АННОТАЦИЯ


  Вуштей Е.А. Программированная техническая подготовка производства перчаток. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.06 – технология обувных и кожевенных изделий, Государственный


 •