LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття

міністерство освіти і науки україни

Київський національний УНІВЕРСИТЕТ технологій та дизайну
Платонова олена олександрівнаУДК 685.31

Проектування комбінованих схем розкрою

рулонних матеріалів на деталі взуття

Спеціальність 05.19.06 – технологія взуттєвих та шкіряних виробів.Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ - 2003

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну, Міністерство освіти і науки України


Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент

Свістунова Людмила Тимофіївна,

Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри.


Офіційні опоненти: - доктор технічних наук, професор

Нестеров Владислав Петрович,

Президент Академії технологічних наук України;


- кандидат технічних наук, доцент,

Баклан Ігор Всеволодович,

старший науковий співробітник навчально-наукового комплексу „Інститут прикладного системного аналізу" (НТУУ „КПІ").


Провідна установа - Технологічний університет Поділля, Міністерство освіти і науки України, м. Хмельницький.


Захист відбудеться „ 17 „ лютого 2004 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01601, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1 (зал засідань).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01601, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.


Автореферат розісланий „12 „ січня 2004 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук Первая Н.В.


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. В сучасних умовах швидкого розвитку комп`ютерних технологій і автоматизації більшості галузей виробництва виникла можливість розширення використання автоматизованого проектування на етапі технологічної підготовки взуттєвого виробництва. Не дивлячись на те, що над вирішенням задачі проектування схем розкрою взуттєвих матеріалів працював ряд вітчизняних та зарубіжних вчених, все ще не створено математичне забезпечення для розв'язку задач проектування цих схем з урахуванням всіх технологічних вимог.

Рівень розвитку прикладної математики дозволяє створити розрахункові методи проектування раціональних схем розкрою рулонних матеріалів з урахуванням розмірного асортименту, а широка комп'ютеризація дає можливість реалізувати процес проектування в автоматичному режимі з використанням прикладних програм та візуалізувати спроектовані схеми.

Актуальність дисертаційної роботи полягає в необхідності розробки технології комп'ютерного проектування раціональних схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття з урахуванням комплектності та розмірного асортименту, що підвищує відсоток використання матеріла та продуктивність праці інженера-технолога. В теперішніх складних економічних умовах дуже важливим є вирішення питання впровадження у виробництво прогресивних технологій, які підвищують продуктивність праці, вдосконалюють процес проектування схем, зменшують його тривалість та підвищують точність проектування.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є створення методу автоматизованого проектування схем розкрою рулонних матеріалів з урахуванням розмірного асортименту і комплектності деталей та розробка практичних рекомендацій для підготовки розкрійного виробництва.

Задачі дослідження включають:

 • вибір класифікаційних ознак та створення системи класифікації всіх задач розміщення деталей в схемах розкрою взуттєвих матеріалів;

 • розробку математичної моделі та алгоритму проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття з урахуванням розмірного асортименту та комплектності деталей;

 • вирішення задач підготовки вхідної інформації, розробку алгоритму інтерактивного корегування розкрійних схем, які отримані в автоматизованому режимі; розробку алгоритму графічної візуалізації спроектованих схем;

 • створення програмного комплексу для вирішення в автоматизованому режимі технологічних задач проектування схем розкрою рулонних матеріалів в розмірному асортименті з урахуванням комплектності;

 • дослідження окремих технологічних факторів, які впливають на відсоток використання рулонних матеріалів;

 • розробку технологічних рекомендацій для виробництва.

Методи дослідження. У дисертаційній роботі знайшли застосування методи математичної статистики, метод апріорного ранжування факторів, ієрархічний метод класифікації, теорії алгоритмізації та програмування.

Наукова новизна одержаних результатів. Під час аналітичних та експериментальних досліджень були отримані такі результати:

 • створені технологічні основи рішення задач комп`ютерного проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів;

 • створена математична модель та виділені її структурні компоненти задачі проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття з урахуванням комплектності деталей та розмірного асортименту;

 • створено алгоритми вирішення задач проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття;

 • створена система класифікації всіх задач раціонального розміщення деталей взуття в схемах розкрою взуттєвих матеріалів.

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в розробці цільового програмного забезпечення, яке дозволяє:

 • проектувати раціональні комбіновані схеми розкрою рулонних матеріалів з урахуванням комплектності та розмірного асортименту деталей взуття в автоматизованому режимі;

 • підвищити продуктивність праці інженера-технолога взуттєвого виробництва (в "24 рази), зменшити витрати на проектування схем розкрою (для однієї моделі з 25 грн. до 2 грн.);

 • використовувати запропонований метод при розробці галузевих норм використання взуттєвих матеріалів,

Об`єктом дослідження є процес вдосконалення проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі