LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття

взуття.

Предметом дослідження є розробка комп`ютерної технології проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття з урахуванням розмірного асортименту та комплектності деталей.

Особистий внесок здобувача полягає в глибокому аналізі інформаційних джерел та обґрунтуванні актуальності роботи, розробці математичної моделі та алгоритму рішення задачі проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття, проведенні та аналізі експериментальних досліджень технологічних факторів, які впливають на використання

рулонних матеріалів, розробці системи повної класифікації всіх задач розміщення деталей взуття в схемах розкрою, розробці практичних рекомендацій для виробництва.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та експериментальні положення, результати роботи доповідались та одержали позитивну оцінку на семінарах кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри, на наукових конференціях аспірантсько-студентського та професорсько-викладацького складу Київського національного університету технологій та дизайну (2000-2003 рр., м. Київ), на міжнародній науково-методичній конференції "Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої освіти" (2003 р., м. Київ).

Технологію комп'ютерного проектування було апробовано та впроваджено на взуттєвому виробництві ВАТ "Зенкис", на акціонерному товаристві "Кияни". Результати дисертаційної роботи також впроваджено в учбовий процес студентів спеціальності 6.091820 "Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби" кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри КНУТД.

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 6 статтях фахових видань, рекомендованих ВАК України, та одній статті опублікованій за кордоном (Росія м. Шахти).

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Зміст дисертації викладено на 137 сторінках машинописного тексту. Робота містить 66 ілюстрацій, 12 таблиць, список використаних джерел із 108 найменувань, 5 додатків на 26 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 163 сторінок.


Основний зміст роботиУ вступі обґрунтовано актуальність теми, подано короткий аналіз стану проблеми, сформульовано наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів та висновків, визначено мету і основні задачі дослідження, які необхідно вирішити для її досягнення.

У першому розділі наведено огляд наукових робіт та джерел інформації з практичної проблеми розміщення плоских геометричних об'єктів та проектування схем розкрою взуттєвих матеріалів.

Велика кількість вітчизняних та закордонних вчених займались розробкою або створенням класифікації відходів матеріалів при розкрої, дослідженням факторів, які впливають на їх появу, розробкою методів кількісної оцінки величин різних відходів, визначенням залежності відсотку використання матеріалів від конфігурації, площі деталей та матеріалу, а також інших чинників.

Питання раціонального використання матеріалів отримали розвиток в дослідженнях

ЗибінаЮ.П., Шусторовича М.Л., Іспіряна Г.П., Рожка В.Д., Фукіна В.О., Каліти А.М., Єлен Б.Л., Яковлевої О.В., та ін. Аналіз інформаційних джерел показав, що на першому етапі досліджень з раціонального розкрою переважно були емпіричні методи. Методичні рекомендації на їх основі не були строго обґрунтовані. Розрахункові методи базувались на інформації про схеми суміщення деталей, які отримані вручну, що обмежувало результати об'єктивності.

Праці, направлені на пошук оптимальних варіантів розміщення деталей з допомогою математичних методів та ПЕОМ стали поштовхом до застосування аналітичних методів в рішенні геометричних задач. В той же час виникли труднощі на цьому шляху, які були пов'язані з великою розмірністю та високою інформативністю задач цього типу. Найбільші труднощі виникли при аналітичному формулюванні умов взаємного неперетину фігур складної конфігурації. Суттєвим стало створення Стояном Ю.Г. теорії спеціальних функцій – вектор-функцій щільного розміщення геометричних об'єктів.

Теоретичні основи оптимального розміщення деталей на матеріалі розроблені Рвачевим В.Л. і Стояном Ю.Г. У взуттєвому виробництві широкі дослідження в цьому напрямку проведені Скатерним В.А., Бокиєм В.І., Фесенко А.Г., Поповою Л.С., Свістуновою Л.Т., та ін.

Розробка теорії вектор-функції щільного розміщення та розвитку аналітичних методів теорії укладок створили теоретичну базу для розробки строгих математичних моделей технологічних задач проектування схем суміщення деталей взуття і схем розкрою матеріалу. До теперішнього часу не було створено алгоритм та математичну модель задачі проектування схем розкрою рулонних матеріалів з урахуванням всіх технологічних аспектів. Розвиток комп'ютерної технології і комп'ютеризація виробничої діяльності дозволяють орієнтуватись на вирішення вказаної задачі в автоматизованому режимі. Таким чином, дослідження даної дисертаційної роботи проводились в цьому напрямку.

У другому розділі розкрита суть підготовки розкрійного виробництва. Проектування схем розкрою взуттєвих матеріалів є однією із складових частин технологічної підготовки виробництва.

Виділені наступні дванадцять основних технологічних умов та обмежень, необхідних для проектування схем розкрою рулонних матеріалів:

1. Напрямок деталей у відношенні їх тягучості. 2. Орієнтація деталей відносно країв матеріалу. 3. Розміщення деталей по прямолінійно-поступальній системі. 4. Варіант суміщення деталей. 5. Ширина міжшаблонного містка 6. Наявність вад на матеріалі. 7. Спосіб розкрою. 8.Комплектність розкрою. 9. Послідовність розташування деталей. 10. Кратність лінійних розмірів деталей и матеріалу. 11. Додатковий краєвий відход по ширині. 12. Асортимент основних і додаткових деталей взуття.

На використання рулонних матеріалів при розкрої на пресах-автоматах в тій чи іншій мірі впливають десять технологічних чинників. Було проведено апріорне ранжування чинників

(психологічний експеримент) для порівняння оцінки впливу їх на результат розкрою, виділення більш значущих чинників. В результаті отримана апріорна діаграма рангів чинників, які впливають на використання рулонних матеріалів при автоматизованому розкрої (рис.1).

Рис. 1. Апріорна діаграма рангів чинників, які впливають на використання рулонних матеріалів при автоматизованому розкрої.

Суттєво значущими чинниками виявилися чотири з десяти чинників: Х2 – укладуваність деталей (варіант суміщення); Х5 – ширина матеріалу; Х9 – площа деталі; Х8 – ширина міжшаблоного містка.

Досягти раціонального проектування схем розкрою матеріалів на стадії підготовки розкрійного виробництва можна лише при правильній технологічній постановці таких задач. До теперішнього часу такі задачі не були строго систематизовані та не мали науково