LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Разработка методов конструирования современной одежды с влиянием элементов монгольского народного костюма

форм одягу, які утворюються, за значенням якої дається оцінка формоутворення. Запропоновані 325 варіантів сполучень зрізів деталей як розрахункові. На основі моделі складене програмне забезпечення і отримані результати, які використані в проектуванні сучасного нарядного жіночого одягу.

 • Розроблена методика конструювання основи конструкцій жіночого одягу з урахуванням статури жінок Монголії.

 • Розроблена морфологічна матриця конструктивно-декоративних елементів жіночого одягу.

 • Розроблено і впроваджено стандарт Монголії МNS 5657-99 "Одяг легкого платтяно-блузочного асортименту. Загальні технічні умови".

 • Розроблена і неодноразово демонструвалася колекція нарядних жіночих суконь з елементами монгольського народного костюма.

  Результати роботи пройшли апробацію в умовах Будинку моделей "Хувцасни шилмэл загвар" (м. Улан-Батор), в Національному Центрі стандартизації і метрології Монголії, що підтверджено актами впровадження.

  Особистий внесок здобувача складається в постановці і вирішенні основних теоретичних і експериментальних задач. Статті, опубліковані у співавторстві з С.М.Глобенко, підготовлені за його безпосередньою участю як наукового керівника.

  Апробація результатів роботи. Основні результати дослідження доповідані, обговорені і дістали позитивну оцінку на науковій конференції молодих вчених і студентів ДАЛПУ (Державна академія легкої промисловості України) (1998 р.), на межкафедральному науковому семінарі Монгольського Технічного Університету в 1998 р. (м. Улан-Батор), на технічній нараді Національного центра стандартизації і метрології Монголії (1999 р.), на художній пораді Будинку моделей "Хувцасни шилмэл загвар" (1999 р.).

  У повному обсязі результати дисертаційної роботи викладені і схвалені на межкафедральному науковому семінарі КДУТД (Київського державного університету технологій та дизайну)(березень 2000 р.).

  Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 друкованих робіт.

  Структура і обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, використаної літератури і додатків.

  Основна частина роботи викладена на 155 сторінках і містить 34 малюнки і 28 таблиць. Перелік літературних джерел включає 105 найменувань. Додатки представлені на 124 сторінках.


  ЗМІСТ РОБОТИ


  У вступі обгрунтована актуальність теми дослідження, представлений короткий аналіз стану проблеми, сформульовані мета і задача дослідження, сформульована наукова новизна і практична значущість результатів роботи.

  У першому розділі здійснено огляд матеріалів з особливостей дизайну і конструктивної побудови монгольського народного костюма.

  Основою монгольського національного костюма з давніх часів є халат дээл, який являє собою вид плечового одягу з суцільновикроєними рукавами, що перетягується поясом (мал. 1а). Дээл по своїй конструкції забезпечує свободу рухів, надійно захищає від холоду і в одночас зберігає прохолоду в жару завдяки вільному крою. Конструкція халата дуже проста (мал. 1б). Крій відрізняється відсутністю зайвих деталей.

  Виявлено, що при створенні сучасного костюма виконується процес

  Рис. 1. Халат дээл

  переусвідомлення традицій народного костюма з урахуванням сучасних умов. При цьому національні мотиви в найбільш цікавих моделях більше вгадуються, ніж акцентуються. Внаслідок аналізу моделей, представлених в показах мод ГОЕЛ, який організований Союзом монгольських дизайнерів (фундатором цієї організації і заходу є автор), за період з 1989 по 2000 рр. виявлені випадки звернення до монгольського народного костюма. Спостерігається стійка тенденція зростання частоти звернення до народного стилю. Що стосується особливостей розмірної типології жінок Монголії, то спостереження і дослідження почали проводитися в цій області з 1980 р. Ю.Д. Талько-Гринцевичем - польським вченим-лікарем.

  Масові обміри населення Монголії проводилися в 1981-1983 рр. і в 1997 році. Останнім часом в масовому виробництві одягу використовується національний стандарт МNS4252-95, розроблений на основі досліджень.

  Аналіз робіт, присвячених вивченню кон'юнктури ринку одягу Монголії дозволяє зробити висновок про переважання частки продажу на речових ринках (74%) в порівнянні з магазинами роздрібної торгівлі (26%).

  Більшість жінок (73.6%) використовують нарядні сукні. Більше за половину (55.7%) віддали перевагу нарядним сукням з елементами монгольського народного костюма.

  Аналіз робіт, присвячених дослідженню і розвитку принципів формоутворення показав відсутність комплексних досліджень в області впливу форми зрізів деталей і фізико-механічних властивостей матеріалів на кінцеву просторову форму вузла швейного виробу.

  У другому розділі викладені матеріали дослідження з розробки методів конструювання основ конструкцій жіночого одягу з урахуванням статури жінок Монголії.

  Виходячи з того, що основа конструкцій одягу розробляється як щільно і напівприлегла, що характеризується заданими коефіцієнтами на свободу облягання 0,06 і 0.1 - 0.11, був побудований графік визначення величин прибавок на свободу облягання для різних конструктивних відрізків в залежності від вихідного параметра конструкції, розташованого у вертикальній або горизонтальній площині (від величини відповідної розмірної ознаки або його частини) рис. 2. (Вихідні дані для графіка отримані експериментально).

  Запропонована методика побудови основи конструкції жіночого одягу дозволяє кожний конструктивний відрізок визначати двома


  Рис. 2

  способами: вимірювальними з використанням різних розмірних ознак (наприклад РГ=Дт.с-Вв+0.5По.тс) і розрахунково-пропорційним способом з використанням всього одного вимірювання (Р - зріст) (РГ=1/10Р+4.6 см), що дуже зручно в умовах індивідуального пошиття одягу, у випадках коли складно знімати велику кількість вимірювань.

  Проведений аналіз існуючих форм народного одягу показав, що можливе виділення інваріантних силуетних форм різного геометричного складу, на основі яких можна розробити типові базові конструкції, покладені в основу розробки колекції моделей.

  Заропоновано встановити наступні ознаки новизни моделей одягу;

  • форма і об'ємно-просторова структура виробів одягу;

  • поверхня форми, наповнення її декоративними функціонально-декоративними елементами;

  • матеріали, різноманітні за структурою і властивостями;

  • колір і малюнок тканин;

  На наступному етапі була розроблена морфологічна матриця конструктивно - декоративних елементів жіночого одягу на основі характерних рис монгольського народного костюма, яка дає 107520 варіантів сполучень морфологічних ознак.

  При створенні морфологічної матриці конструктивно-декоративних елементів передбачалося, що в залежності від модельних особливостей деталі можуть викроюватися в різному напрямі по відношенню до ниток основи і утка тканини.

  При цьому тканина може деформуватися, змінюючи помітним чином розміри деталі, що проектуються. У практичній роботі розміри звичайно уточнюються при виготовленні дослідного зразка виробу і відповідні зміни вносяться в первинні лекала. У зв'язку з цим була поставлена задача провести теоретичні дослідження принципів формоутворення елементів конструкції з урахуванням геометрії зрізів деталей і фізико-механічних властивостей матеріалу.

  У третьому розділі приведені результати


 •