LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Разработка методов конструирования современной одежды с влиянием элементов монгольского народного костюма

морфологічна матриця конструктивно-декоративних елементів жіночого одягу на основі характерних рис монгольського народного костюма.

5. Розроблені основні теоретичні положення формоутворення об'ємних елементів швейних виробів з урахуванням геометричної форми зрізів деталей вузлів і фізико-механічних властивостей матеріалів. За критерій стійкості вузла швейного виробу після стачування вибране найменше значення потенційної енергії.

6. Розроблені методики для визначення величин потенційної енергії розтягнення і вигину для різних сполучень форм зрізів деталей і виконані розрахунки на ЕОМ, в результати яких зроблені висновки про переважання деформацій вигину внаслідок мінімальної потенційної енергії побачивши вказаному деформацію.

7. Розроблена методика визначення форми лінії зрізу елемента тканини після згину, що забезпечує отримання заданого просторового розташування з'єднання (шва) двох деталей.

8. Розроблена методика сумісного впливу форми ліній зрізу і розміру елемента тканини на формоутворення конструкції виробу.

9. Розроблено і впроваджено Національний стандарт Монголії MNS5657-99 "Одяг легкий платтяно-блузочного асортименту. Загальні технічні умови".

10. Результатом впровадження запропонованої методики конструювання основ конструкцій жіночого одягу стала розроблена і виготовлена колекція жіночих нарядних суконь з елементами монгольського народного костюма.


За темою дисертації опубліковані наступні роботи:

1.,,Швейные изделия. Пальто, полупальто и костюмы мужские и женские. Технические требования,, MNS 3689 (Национальный стандарт Монголии).

2.,,Швейные изделия. Определение и снятие мерок,, MNS3397 (Национальный стандарт Монголии).

3.,,Швейные изделия. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение,, MNS1973 (Национальный стандарт Монголии).

4.,,Швейные изделия. Прикладные материалы. Термины и определения,, MNS1911 (Национальный стандарт Монголии).

5.,,Дэли монгольские национальные. Основные размеры, технические требования.,, MNS717 (Национальный стандарт Монголии).

6.,,Швейные изделия. Конструирование одежды,, MNS3246 (Национальный стандарт Монголии).

7.,,Швейные изделия. Метод проверки качества одежды. MNS1965 (Национальный стандарт Монголии).

8.,,Одежда легкая платьво-блузочного ассортимента. Общие технические условия,, MNS5657 (Национальный стандарт Монголии).

9.Банзрагчийн Сувд Аналіз конструктивного складу монгольського народного одягу // Легка промисловість, №?2. 2000 р.

10. С.М. Глобенко, Банзрагчийн Сувд Классификации и анализ влияния формы среза края ткани и особенности проектировнаия женской одежды с элементами, присущими монгольским народным традициям // Вісник Технологічного університета Подiлля, Хмельницкий: ТУП, №2, 2000 р.

11. С.М. Глобенко, Банзрагчийн Сувд, Определение влияния формы линий срезов стачиваемых элементов ткани на форму изделия. // Проблемы легкой и текстильной промышленности, г. Херсон, №2, 2000 р.

12. С.М. Глобенко, Банзрагчийн Сувд, Анализ видов и степени деформации соединяеміх єлементов швейного изделия. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах // Вiсник Технологiчного Унiверситету Подiлля, - Хмельницкий: ТУП, №4, 1999 р.

13. Банзрагчийн Сувд, Анализ ассортимента монгольской народной национальной одежды // Ввісник Державної академії легкої промисловості України №2, 2000 р.

14. Банзрагчийн Сувд, // О результатах показов моды ,,ГОЁЛ,, Урлах эрдэм, ?3, 1998г.


АННОТАЦИЯ


Банзрагчийн Сувд. Разработка методов конструирования современной одежды с влиянием элементов монгольского народного костюма. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.04 – технология швейных изделий. – Киевский государственный университет технологии и дизайна, Киев, 2000 г.

В диссертации представлены результаты решения научно – технических задач, направленных на широкое внедрения элементов монгольского народного костюма при разработке современной нарядной женской одежды в условиях Монголии.

В результате анализа исходных данных для принятия проектных решений обоснованы требования к разрабатываемым коллекциям современной одежды.

Предложены методики построения базовых основ конструкций женской одежды с учетом особенностей размерной типологии населения Монголии.

Исследовано влияние геометрической формы срезов деталей одежды и физико–механических свойств материалов – на конечную пространственную форму узла после стачивания деталей. Разработан и внедрен национальный стандарт Монголии MNS 5657-99.

Ключевые слова: современная одежда, элементы монгольского народного костюма, форма срезов деталей, физико-механических свойств материалов.


АНОТАЦIЯ


Банзрагчийн Сувд. Розробка методiв конструювання сучасного одягу з впливом елементiв монгольського народного костюма.- Рукопис.

Дисертацiя на здобуття вченого ступеня кандидата технiчних наук по спецiальностi 05.19.04 - технологiя швейних виробiв. - Киiвский державний унiверситет технологiй та дизайну, Киев, 2000 р.

У дисетацiї представленi результати рiшення науково-технiчних задач, направлених на широке впровадження елементiв монгольського народного костюму при розробцi сучасного святкового жiночого одягу в умовах Монголiї. В результатi аналiзу вихiдних даних для прийняття прооектних рiшень обгрунтованi вимоги до колекцiй сучасного одягу, що розроблюються.

Запропонованi методики побудови базових основ конструкцiй жiночого одягу з урахуванням особливостей розмiрної типологiї населення Монголiї.

Дослiджено вплив геометричної форми зрiзiв деталей одягу та фiзико –механiчних властивостей матерiалiв на кiнцеву просторову форму вузла пiсля стачування деталей. Розроблено та впроваджено нацiональний стандарт Монголiї MNS5657-99.

Ключовi слова: сучасний одяг, елементи монгольського народного костюму, форма зрiзiв деталей, фiзико-механiчнi властивостi матерiалiв.SUMMARY

Banzragch (surname) Suvd (given name). Work of modern style clothing with mongolian national fashion-Manuscript.

Dissertation on Qualification of Sewing Technology /05.19.04/ for a degree of D.Phil on Technics in Kiev's National University of Technology and Design in 2000.

Desicions and consequences of scientific and technical policies are included in the dissertations. It is aimed to be in a variety of use of mongolian national clothing style with women's mongolian, modern and smart clothing.

Making projekt decision is based on several requirements of modern clothing on the result of the analysis on the present resources. Concerning the Mongolian general population size, the method of making basis of construction women's clothing size.

It was studied how the physical and technical features of materials and geometrical types of clothing details are influencing form after sewing. Mongolian National Clothing Standart known as MNS5657-99 was prodused and delivered.

Key words: modern clothing, elements of mongolian national costumes, form of cut details, and physical and technical features of materials.