LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Регіональні особливості творів плетіння Придніпров'я та Слобожанщини

266 РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРІВ ПЛЕТІННЯ ПРИДНІПРОВ'Я ТА СЛОБОЖАНЩИНИ Зузяк Т. Анотація. Ус татті розглянуто плетіння на території такихс учас них облас тей України: Київс ької, Черкас ької, Кіровоградс ької (без західних і південних районів, які належать іс торично до Поділля та Херс онщини), Полтавс ької, Харківс ької та Сумс ької. Кус тарний промис ел плетіння з лози в цьому регіоні розвивавс я з 1880 р. Ос обливо інтенс ивний розвиток припадає на 1925 -- 1927 рр. За два роки чис ельніс ть ос іб, що займалас ь плетінням з лози збільшилас ь на 40 відс отків. Саме з 20-х років ХХс т.. тут організовуєтьс я артілі та фабрикилозових виробів. З ХІХс т. лозоплетільний промис ел з довершеніс тю технічного виконання, ощадливим викорис танням матеріалу, ес тетичною виразніс тюформи, декору, фактури добре розвинутий у цьому регіоні. Найбільш плетуть корзини з неокореної лози та білого, тонованого й фарбованого прута. Зас тос овуєтьс я художнє переплетення лози з рогозою, чим дос ягаєтьс я багатий ритмічно- фактурний і тональнийефект.Традиціїнародногос оломоплетінняпродовжуютьс я головним чином у виготовленні брилів. Відзначаєтьс я творами плетеними з лози Корс унь-Шевченківс ький, Полтава, Кременчук, Гола Прис тань. Розглядаєтьс я творчіс ть майс трів Г.Кучер, С.Савченко,М.Савицька,Н.Харченко. Ключові слова: художнє плетіння, іс торія, типологія, художні ос обливос ті, форма,декор, майс три. Аннотация. Зузяк Т.П. Региональные особенности плетеных изделий Приднепровья и Слобожанщины. Вс татье рас с мотрено плетение на территории такихс овременных облас тей Украины: Киевс кой, Черкас с кой, Кировоградс кой, Полтавс кой, Харьковс койиСумс кой. Кус тарныйпромыс ел -- плетение в этом районе развивалс яс 1880 г. Ос обенно интенс ивное развитие приходитс я на 1925-1927 гг. За два года количес тво мас теров, занимавшихс я лозоплетением, увеличилос ь на 40 процентов. В 20-х годах ХХс толетия организовываютс я артели и фабрики по плетению из лозы. С ХIХс толетия лозоплетельный промыс ел прис овершенс тве техничес кого ис полнения, при бережном ис пользованием материала и эс тетичес кой выразительнос ти формы, декора,фактурыбылширокоразвитв этомрайоне.Большевс егоплетуткорзины изнеочищеннойлозыибелоготонированногоикрашенногопрута.Ис пользуетс я художес твенное переплетение лозыс рогозой, что дает богатый ритмично- фактурный и тональный эффект. Традиции народногос оломоплетения продолжаютс я, главнымобразом,приизготовлении головныхуборов. Отмечаетс я изделиями плетения из лозы Корс унь-Шевченковс кий, Полтава, Кременчуг, Голая Прис тань. Рас с матриваетс я творчес тво мас теров Г.Кучер, С.Савченко,М.Савицька,Н.Харченко. Ключевые слова: художес твенное плетение, ис тория, типология, художес твенные ос обеннос ти, форма, декор, мас тера. Annotation. Zuzyak T.P. The regional peculiarities of the wicker works of Prydniprovya and Slobozhanshchyna. The home craft of willow wickerwork began 267 to develop in this region in 1980. This development became especially intensive in 1925-1927. In biennial period the quantity of people practicing willow wickerwork grew by 40%. Exactly in the 20s of the 20 th century artels and willow works factories are being organized here. Since the 19 th century the home craft of willow wickerwork is well developed here; it is characterized by the perfect ness of the technical performance, economical usage of materials, aesthetic expressiveness of form, dйcor and texture. Most of all, the baskets out of unbarked willow and white, rendered and painted rod are twined. Theartistic interweaving of rod and cattail is used and therefore the rich rhythmical-textural and tonal effect is achieved. The traditions of the folk straw wickerwork are mainly continued with the making of straw hats. The towns of Korsun-Shevchenkivsy, Poltava, Kremenchug and Gola Prystan are marked by the willow wickerwork. The works by the following men are considered: H.Kucher, S.Savchenko, M.Savytsky andN.Kharchenko. Key words: art wicker-work, history, typology, art features, the form, decor, masters. Вступ. Постановкап роблеми, аналіз останніх досліджень. Розвиток лозоплетіння завжди зумовлений наявніс тю с приятливих умов для занять підс обними промис лами -- надлишком робочого час у у час тини нас елення, ос обливо с ільс ького, профес іональними здібнос тями до занять промис лами, а також дос татньою кількіс тю с ировини -- дикорос тучих лозняків, болотяних рос лин, с ос нового кореня тощо. Найбільшою продуктивніс тю лозоплетільного промис лу в ус ій Рос ійс ькій імперії відзначалас я на початку ХХ с толіття Чернігівс ька губернія [1] 1) . Втім, тоді її межі були значно ширшими,ніж ус учас ної Чернігівщини, прос тягалис явідлівобережнихрайонівтеперішньогоКиєва (Троєщина, Вигурівщина,Вос крес енс ькатаМикільс каСлобідка,Дарниця,Позняки, Ос окорки) до широти Брянс ька в Рос ійс ькій Федерації з міс тами Стародуб,Мглин,Почеп,Сураж. Ціль роботи --- розглянути мис тецтво плетіння на території с учас нихоблас тейУкраїни. Результати роботи. З другої половини ХІХс толіття земс тва відкривають майс терні з лозоплетіння. В 22с елах Ос терс ького повіту плетінням займалос я 4519 кус тарів. Вокремихс елах протягом кількох роківпрацювалинавчальнімайс терні. Здобувшиос новиремес ла,міс цеві майс три згодомс амі навчалиоднос ельців. Такформувалис ь типові для Українилокальнас воєрідніс ть і ас ортиментнас пецифікація плетільних промис лів, розташованихпереважновс ільс ькихміс цевос тяхближчедо міс ць заготівлі лози [2] 2) . У 1850-х роках на Ос терщині (міжріччя Дніпра та Дес ни) плели ярмаркові фруктові кошики, потім -- дорожні корзинки ``кубишки'', ``с ундуки''. Вони були ``прос ті'' -- в один прут, а потім -- ``подвійні'' або ``шашечні''. Завдяки наближенос ті до Києва, де закуповували лозу й 268 продавали товар, провідним ос ередком промис лус тає Вос крес енс ька Слобідка, звідки плетіння у 1880 роки поширилос я на Задес ення, в Жукинс ьку волос ть. Тамс початку робили тільки кошики йс крині для одягу, а піс ля зас нування вс елі Ос ещина земс ької майс тернос ті (1901--1905) -- меблі. Кількіс ть кус тарів у цьомус елі за 10 років збільшилас ь від 250 до 366 ос іб. Аналогічно проходив цей процес і в менших ос ередках Ос терщини -- Бортничах, Княжичах, Вишеньках. Глибоку іс торіюмаєлозоплетіннянаПолтавщині.ВРоменс ькому музеї зберігаєтьс я лозяне відро ХVІІІс т. [3] 3) . Ас с ортимент з лози вдос коналювавс яполтавс ькимимайс тернями, зас нованимив1894року на тлі розгорнутого тоді заліс нення шелюгом багатьох тис яч гектарів летючихпіс ків. Одночас ноос вовалидляпромис луболотянийрогіз [4] 4) . Переплітаючи по вертикалі розщепленою лозоюс піральні джгути с оломи, виробляли короби, хлібниці, величезні ``шияни'', що вміщали по кільканадцять пудів збіжжя, й інші міс ткос ті,с хожі за формою на керамічні. Тай техніка ця дещонагадувала ліплення глиняного пос уду без гончарного кола.