LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Регіональні особливості творів плетіння Придніпров'я та Слобожанщини

ховищ. Також виготовляють корзини ``на підс тавках'', щоб дно не торкалос ь землі, що надавало йому ос обливої легкос ті і зручнос ті при викорис танні. Для міцнос ті знизу прямокутне дно оперізують с талевим дротом, до якого кріплять з боків дві ручки. Один ``вій'' відділяєтьс я від другого рельєфною ручкою, інколи кольоровою (найчас тіше червоно-зеленою, жовто-зеленою). З 1980 р. майс три з Ос окорків Є. Кавуненко, М. Литвиненко, М. Мос каленко беруть учас ть у вис тавках-ярмарках МНАПУ [19] 18) . Ас ортимент лозоплетіння Вигурівщини з Троєщиною значно ширший. Тут роблять корзини, які нес уть різні функції: ``городні'', ``с адові'' (з ширшим ``калачиком''поверху і ``калачиковоюпідс тавкою''), ``пас хальні'' (с ереднього розміру, обов'язково з кольоровим декором , переважно рожевим), корзини для білизни, яйцевидні ``с ундуки'', та циліндричні кошикидлябілизни,намордникидля телят,с адки і кошелі дляриболовлі, лозяні відра, овощниці,дитячіколис ки, зокремапідвіс ні колис ки та на ніжках кругляках. Боковини колис ок переважно плетені рядамиажурнихс муг. В одному з найбільших ос ередків --с елі Мала Перещепина Новос анжарс ькогорайонуПолтавс ької облас ті виготовляютьдворучні кошики,вякихм'якозаокругленікути,оперезанепідс тавкоюдно,верхній вінчик трохи ввігнутий з боків, під ручками. [20] 19) . Цим дос ягаєтьс я не тільки ос облива художня виразніс ть, але йс творюєтьс я зручніс ть у викорис танні У найбільш дос коналих, з художнього погляду, зас тос овуєтьс я художнєпереплетення лози з рогозою, чимдос ягаєтьс я багатийритмічно-фактурний і тональнийефект,пос илюванийвведенням жовто-червоного-зеленого пояс ка пос ередині. Ці вироби зовс ім позбавленідротяних елементівконс трукції. ВкошикахКременчуцького районус тінки відс ередини звужені, днонапідс тавках, кути заокруглені, а нижнячас тина оздоблена переплетіннямс вітлої та темної лози. Якбачимо,прис пільнос ті технічнихприйомів іс тиліс тичних зас ад, ус учас ному українс ькому кошикарс твіс клалис я міс цеві ос обливос ті. Наприклад,уГлухівс ькомурайоні (північ теперішньоїСумс ькоїоблас ті) вис окіс тінки кошиків, плетених з розщепленої навпіл лози,с трого прямовис ті, прямокутні, дно і отвір однакового розміру. Сумс ькі ``кошолки'' (з приміс ькогос елаБаранівки) -- також з колотоїлози,проте 272 відрізняютьс я від глухівс ьких: їхні кути заокруглені,с тінки трохи похилі, а верхній вінчик (``дужку'') прикрашено ажурним плетивом. Подібні форми кошиків збереглис я і в інших районах північного Лівобережжя. Натоміс ть у нихс воєрідний барвний декор: неширока с муга пос ередині, утворена з переплетених червоних і зелених прутиків. КрімтоговКонотопс ькомурайоніпобутуютьй іншірізновиди.Одні --с утогос подарс ькогопризначення, з круглоїгрубоїлози,прис адкуватої форми з отвором значноменшимвід ``пука'' (опуклоїс ередньоїчас тини). Длядругогорізновидухарактернеплетіння з тоненької круглої лози, де чергуєтьс яс вітле і темнішепруття.Такийс пос іб плетіннянадаєвиробам ос обливої привабливос ті. Щеодинрізновид відрізняєтьс я поєднанням круглої і розщепленої лози,с ильним звуженнямоб'єму відс ередини до низу, щос поріднюєціконотопс ькі кошики з кременчуцькими. ПрямокутнеднохарактернекошикамХарківщини.Вонибувають різнихрозмірів,причомудляменшихлозинирозщеплюютьнавпіл.Білий колір пруття відтінюєтьс яс купим введенням рожевої та зеленої барв. Найбільшізразкимаютьширшедно(``широкодонки'').Майс терЄ. Тиленков з Харківщини плете різноманітні декоративно-ужиткові речі з білої та фарбованоїлози.Це,зокрема,міс ткос ті,с хожінагончарнігорщики,таціз двомаручками,підвазонники,пиловибивалкитощо.Майжевс і цівироби із с вітлої лозимаютьдва-три ``ярус и'' щільногойажурногопереплетення неоднаковоївис оти,розділенічервоно-коричневимис мугами,акругліформи розчленованікількомаконцентричнимикільцями.Хвиляс тівигинис тінок, виразнийс илует, контрас тні щодо об'єму дужки ручок і напружене зіс тавленняпрямихівигнутихлозиннадаютьтворамЄ.Тиленковаас оціацій ізформамибарокотамодерну. Крім лози, вживаєтьс я в промис лах і рогоза -- другий за значенням с ировиннийматеріалуплетінні.Якужезазначалос я,виробизрогозиплетутьна верс таті(крос нах)технікоюпрос тогоплетіння.Їхчас топрикрашаютьс трічками, виплетенимитехнікоюплетіння ``вкос ичку'', ``взубчик'',або ``ланцюжком''. Декоративна виразніс ть цих кошиків пос илюєтьс я вмілим зас тос уванням ажурниххрес товиднихмотивів,зшиваннямкраїв. Давнійцентрнародногопромис лу --с елоГородищеЧорнухинс ького р-нуПолтавс ькоїоблас ті. ПідпорядкованаЛохвицькомупромкомбінату дільницяповиготовленнювиробів із рогозибулаорганізованау1959р. Тутвиготовляютьжіночіс умки,доріжки, гольники,підс тавкипідчайні і кавовіс ервізи, кошикидля грибів. Ос обливіс тю є плетіння рогозяного взуття, де в декоративніс муги майс три вплітають барвис ті (червоні, зелені)с трічки рогози. Провіднимимайс трами тут є М.П.Савицький, 273 В.В. Пилипань, Н.К. Харченко. Цейпромис ел розвиваєтьс я якудомашніхумовах (с . Слобідкапід Лубнами)так і напідприємс твахуКременчуці,ГородищіЧорнухинс ького району, Гирявих Іс ківцях Лохвицького. Причомус ировина для двох ос танніх ос ередків заготовляєтьс я в інших районах -- Козельщанс ькому й Кременчуцькому, дес пус каютьс тавки, бо для капців -- головної тутешньої продукції, що екс портувалас я до Франції, ФРН, Англії -- потрібна підводна час тина рогозяного с тебла. Щороку випус каєтьс я близько 30 тис яч пар, ще тис ячу пар дитячих капців іс тільки ж ажурно-плетених кошичків для дітей [20] 21) . Протягом ос танніх дес ятиліть у лозоплетінні дедалі більше з'являєтьс яяс кравихтворчихос обис тос тей, розширюєтьс яас ортимент, ус е більшу питому вагус еред плетених виробів пос ідає декоративна плас тика. Наприклад, на Боромлянс ькій лозомеблевій фабриці Трос тянецького р-ну Сумс ької обл., крім меблів, велика увага приділяєтьс я випус ку нас тіних плетених панно і тарелей із лози. З с ерединиХХс т. аналогічнийас ориментвиготовляєтакожЛебединс ький райпромкомбінат (м. ЛебединнаСумщині).Відомімайс три з м.Шос тки Сумс ькоїоблас ті О.Тинніков,О.Хом'яктаН. Симоненко.Своєрідніс тю відрізняєтьс ялозоплетінняО.Хом'яка.Йогодекоративнітарелі,корзини, вази, шкатулки,тацівиготовлені з фарбованоїлозичервоного, зеленого, коричневогокольору.Н.Симоненкоплете ізс оломиголовніубори,жіночі с умки, шкатулки, цукерниці, хлібниці у вигляді лебедів та жіночі. Добре відомі народні майс три з Чернігівщини І. Ведель, Д. Карпенко,С. Лобода,Г.Огієнко.Чинеєдинийнавс юУкраїнумайс тер з ЧерніговаВ.Шльончикплете з лозимакетлюдининавес ь зріс т. Взагалі йоготворивражаютьс воєрідніс тю -- цегарматанаколіщатках,с воєрідні клітки длякотів тас обак, вази, фруктовниці. На Черкащині добре відомий лозомеблевий цех Корс унь- Шевченківс ької фабрики плетених виробів. З 1968 року тут ус пішно виготовляютькріс ла,етажерки,кошикидляквітів,гос подарс ькікошики, вазидляфруктівтабагато іншого.Ос обливохудожнявиразніс тьвлас тива ажурному плетіннюс пинок кріс ел. У 1980-х р