LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Регіональні особливості творів плетіння Придніпров'я та Слобожанщини

р. вироби Черкас ьких художньо-виробничихмайс тереньпоєднуютьплетіння з лозитас оломи [22] 21) . М. Довень ізс . Великий Хутір на Черкащині займаєтьс я виготовленням ``дідухів''. Зас лужений майс тер народної творчос ті Г. Кучер походить із Хотянівки (іс торичнаЧернігівщина),жилайпраювалавКаневі,тепер -- у Обухові Київс ької облас ті. На початку 1990-х рр. вона викладала 274 лозоплетіння в Київс ькому художньо-промис ловому технікумі, двічі с тажувалас я в Німеччині, де оволоділа технікою роботи з популярним нині матеріалом -- ратаном, нині навчає учнів у Обухові [23] 22) . Її декоративне плетіння з лози -- жбани, корзини і корзиночки, тарелі й тарілочки, рамки до картин і дзеркал неодноразово екс понувалис ь у павільйоні ВДНГ УРСР. Лоза підбираєтьс я за кольором іс ортом так, щоб перехід відс вітлого до темного був непомітним. Цікаве панно, прис вячене народній художниці К.Білокур: пос ерединіс вітле коло, а далі з тонкої, майже прозорої лози майс триня щедро нас ипала квіток, трави лис точків. Кучер виготовляєс вої вироби з лози вс полученні зіс тебламис оломи та гілочками дерев. Крім вищеназваних виробів у її доробку цукерниці, кошики для квітів, набори меблів (з лози в поєднанні з коренем), гос подарс ькі корзини, корзини-вази, інші ужиткові речі. Відрізняютьс яс воєрідніс тю виготовлення її кошики -- ``пас хальні'', ``ягідні'', кошики для білизни, ``с ипанки'', ``вибиранки''. Майс триня З.Лугова (займаєтьс я плетінням з лози, рогози та с оломи)очолюєгуртокхудожньогоплетіннявЦентральномуПалацідітей та юнацтва м. Києва. Зс оломи плете іграшки, а з лози -- різноманітні формидлямуки,кошикидлядров.Такожвиготовленнямвиробівзс оломи займаєтьс яА.Бровченко.Р.Павленкос творюєос обливоцікавікомпозиції з викорис таннямлози,с оломита іншихприроднихматеріалів (пшениці, гілочки дерев,с ухих квітів). Вс е це майс три з Києва. Молодамайс тринязКиєваО.Кос ариквиготовляєс воїречіунікальною с воєрідною технікою зав'язуванням вузлів. Її речі з рогозивпоєднанні з с оломою (це іграшки,с южетні композиції) дуже цікаві. У 2003 році майс тринявпершевзялаучас тьуВс еукраїнс ькийвис тавці ``Плетенедиво''. Своєюунікальніс тюдивуєпрадавнєплетіннязкореняс ос нивідомої майс трині зс . Мигалки Бородянс ького р-ну Р. Корякіної та її учениці Н. Лукашиної з м. ОбухівКиївс ької облас ті. Це хлібниці, ``таці'', жіночі с умки, вази для квітів, кошики для білизни, які відзначаютьс я природніс тю та крас оюформ. Н. Лукашина єдина в Україні, якас вої вироби з кореняс ос ниоздоблюєажуром. Уцьомурегіонітрадиціїнародногос оломоплетінняпродовжуютьс я с ьогодні, головним чином у виготовленні брилів та іграшок. Брилі Придніпров'ятаСлобожанщинимаютьокруглішіобрис инаголовката значно ширші крис и, порівняно з аналогами Західної України. Тут зас тос овуютьвиразнедрібнепереплетення ``в зубці'', в ``лус ку'', кос ичкою. Відомі майс триО. Вас иленко, І. Малаш,С.Савченко,М.Чирва. 275 Цікаві речі з фарбованоїс оломи (жовтий в поєднанні з природнім) виготовляє Г. Воловик з Харкова. Оригінальним різновидомс олом'яних виробів --с имволів та оберегів українців -- займаєтьс я плеяда майс трів із м. Тальне Черкас ької облас ті. Це родина Мицик та їх учениці Н. Соврига та М. Столярс ька. Їх твори це і ``дідухи'' -- невід'ємні атрибути Різдва, і ``баби'' -- завитки з с оломи абос іна, і ``павуки'' -- образ Праматері роду, і виплетені з колос с я і польових квітів вінки. Висновки. Як бачимо, на Придніпров'ї та Слобожанщині розвинені в і різновиди плетіння з лози, рогози й оломи, документальні відчення про їх ви окий функціональний та е тетичний рівень ягають ередини ХІХ толіття. Тоді ж поруч із ку тарним виготовленням виробів почав я процеорганізації ремі ничих навчальних закладів і організованого збуту. Прилеглі до Києва ела на Лівобережжі Дніпра тали на початку ХХ толіття провідним за продуктивні тю о ередком лозоплетіння в у ій Ро ій ькій імперії. Проте в подальші де ятиліття не вдало я зберегти профе ійне шкільництво в цій галузі та зібрати в музеях до татньо пред тавницькі колекції виробів, що тало на перешкоді дальшому розвиткові цієї галузі вітчизняного художнього реме ла. Література: 1) [1]. Краткий обзор кус тарних промыс лов Черниговс кой губерниис приложением очерков попроизводс тву изделий из прута икожевенномупроизводс тву. -- Чернигов, 1914. -- С. 32-35. 2) [2]Чернышов Г.А. Организация и технологичес кие процес с ы производс тва мебели из лозы и рогозы. -- К., 1946. -- С. 4. 3) [3]Кулиняк Д. Мандрівки рідною Роменщиною // НТЕ. -- 1970. -- №6. -- С. 106. 4) [4]Каталог изделий вырабатываемый кус тарями Полтавс кой губернии. СПб., 1912. -- С. 42-43. 5) [5]Бабенко В. Солом'яний...термос // Комс омолець Полтавщини. -- 1976. -- 19с ерпня. 6) [6]Лаврентьев Г. Хозяйс твенные заметки при приезде в г. Чугуев // Журнал Минис терс тва гос ударс твенных имущес тв. -- 1851. -- час ть 38. -- Т. IV. -- С. 51-60. 7) [7]Вис тавка виробів домашнього промис лу у Києві // Рідний край. -- 1906. -- 10 березня. -- №10. -- С.13-14. 8) [8]Біляшівс ький Б.М, ЛащукЮ.П.Київс ьке кус тарне товарис тво // Народна творчіс ть та етнографія. -- 1987, -- №4. -- С.39-44; [9]ШудряЄ.Подвижницінародногомис тецтва. -- К.: Редакція віс ника ''Ант'', 2003. -- 64с . 9) [10]Скрипник Г.Л. Етнографічні музеї України. -- К.: Наукова думка, 1989. -- С. 38-39. 10) [11]Дякив Р. Эффективнос ть лозовых промыс лов на Украине // Экономикас оветс кой Украины. -- 1970. -- №8. -- С. 82-84. 11) [12]Кус тарнапромис ловіс ть та кус тарно-промис ловакоопераціянапершійВс ес оюзній с ільс ькогос подарс ькійтакус тарно-промис ловійвис тавці // Українс ькакус тарнас пілка (Харків). -- 1924. -- №1-2. -- С. 54-55. 276 22) [13]Кус тарна промис ловіс ть Чернігівщини. -- 1923. -- №3. -- С. 127. 33) [14]Бутник-Сіверс ький Б.С. Українс ьке радянс ьке народне мис тецтво. -- К.: Наукова думка, 1966. -- С. 106. 44) [15]Протокол інс трукторс ької наради при Вс еукраїнс ькійс пілці кус тарно- промис лової кооперації // Українс ька кус тарнас пілка (Харків). -- 1923. -- №4-5. -- С. 14-25. 15) [16]Екс педиції в райони та міс та рес публіки // Віс ник Академії Архітектури УРСР. -- 1947. -- №1. -- С. 43. 56) [17]Нельговс ький Ю.П.Екс педиція на Чернігівщину // Віс ник Академії Архітектури УРСР. -- 1948. -- №3. -- С. 34. 17) [18]Прос пект Чернігівс ької фабрики лозових виробів. -- б/м, б/р (2000?). 18) [19]Селівачов М.Українс ьке народне лозоплетіння. -- С. 45-46. 69) [20]Вас иленко В.И. Кус тарные промыс лыс ельс кихс ос ловий Полтавс кой губернии. - Полтава, 1885. 20) [21]Селівачов М. З лози, ліщини, рогози. -- С.58. 21) [22]Дацун П.І. Художнє плетіння. -- С. 91. 22) [23]Лозоплетіння Галини Кучер / Автор-упорядник Селівачов М. Надійшла до редакції 15.03.2005.