LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Різьблені церковні лави в інтер'єрах храмів у Галичині ХІХ - початку ХХ століть

31 РІЗЬБЛЕНІЦ ЕРКОВНІЛАВИВ ІНТЕР'ЄРАХХРАМІВ УГАЛИЧИНІХІХ -- ПОЧАТКУХХСТОЛІТЬ Одрехівськ ийР. Ук раїнськ ийдержавнийлісотехнічнийуніверситет Анотація. У статті досліджено два основні напрямк ирозвитк у різьбленого дек ору церк овних лав у інтер'єрах церк ов у Галичині у ХІХ -- першій половині ХХ ст. Піднято проблему ансамблевості різьбленого дек ору предметів облаштування в інтер'єрі церк ви. Ключові слова: церк овна лава, різьблений дек ор, напрямок розвитк у. Аннотация. Одрехивский Р. Резные церковные скамьи в интеръерах храмов в Галичине ХІХ -- начала ХХ веков. В статье исследованодва главныхнаправления развитиярезногодек орацерк овных ск амеек винтеръерахцерк вейвГаличинеХІХ -- первой половины ХХ век а. Поднято проблему ансамблевости резного дек ора предметовоборудованиявинтеръерецерк ви. Ключевые слова: церк овная ск амья, резной дек ор, направление развития. Annotation. Odrekhivsky R.V. On carved church benches in interiors of Galician temples at XIX to the first half of XX cc. In the article are being studied two main directions in development of carved ornamentation of church benches in interiors of churches at Galicia at XIX to the first half of XX cc. The problem of ensemble concord in carved ornamentations of objects being components of church interiors is raised. Key words: church bench, carved ornamentation, direction of development. Постановка проблеми. На сучасному етапі відновлення масового церк овного будівництва та реставрації старих споруд постає проблема виготовлення предметів церк овного облаштування, традиції створення як их було перерване в рок и панування в Ук раїні у ХХ столітті тоталітарного режиму. Важливим елементом інтер'єру церк овуГаличині є лави. Нажальу нововідк ритих храмах помічаємо дисонанс у звучанні художнього оформлення інтер'єру. Наприк лад при хорошому сучасному ік оностасі, розписах, наявність у інтер'єрі вживаних та щей у незадовільному стані лав, взятих, можливо зі старогок інотеатру чи іншого зак ладу (як , наприк лад, в інтер'єрі церк ви Святих Володимира та Ольги у Львові та ряді інших храмів). Лава, як так ож інші ск ладові церк овного інтер'єра повинна гармоніювати із оточенням. Віруючий повинен відчути сак ралізацію простору відповідним обладнаннямцерк овного інтер'єру. Церк овналава -- це цік ава зовсім не досліджена галузь меблярства. Зв'язок роботи з важливими науковими чи практичними завданнями. Робота вик онана згідно теми наук ової роботи затвердженої нак афедрі дизайну Ук раїнськ ого державного лісотехнічного університету. Ок рім того результати дослідження 32 вик ористовуються автором під час читання лек ційногок урсу із дисципліни ''Синтез дизайну і мистецтв''. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Матеріалів по ц ому питанню, на жал , виявилособмал . Ряд лав у вигляді зарисовокіз ук раїнск их церк ов на Пряшівщині вводят в наук овий обіг Б. Ковачовичова- Пушк ар ова та І. Пушк ар у к низі ''Дерев'яні церк ви східного обряду на Словаччині'' [1, 110,  139,  230,  261,  266, 289, 300]. У цій праці представлені як правило по-барок овому профіл овані лави з к інця ХVІІІ ст. , або з наслідування ц ого стилю у пізніший період, деяк і із застосуванням різ блених розет. Біл ш багато оздоблена різ бленням лава з ХVІІІ ст. із церк ви Св. Онуфрія с. Підгірці Золочівск ого району Л вівск ої обл. проаналізована у монографії М. Станк евича ''Ук раїнск е художнє дерево'' [2, 320]. Вартим уваги є поділ церк овних лав за призначенням, опрац ований у дисертації А. Клімашевск ого ''Облаштування інтер'єру дерев'яних церк ов західного Поділля та Пок уття ХVІІІ -- поч. ХХ ст.'' [3, 118 - 124]. У цій роботі церк овні лави поділяют ся на к рилосні (к ліросні), лави для молитви (моліл ні лави), ослони (пристінні лави). Формулювання цілей статті. Дана стаття присвячена біл ш доск оналому дослідженню церк овних лав, зок рема застосування різ блення у їх дек орі. Дослідження вик онано у відповідності до плану НДР Ук раїнск ого державного лісотехнічного університету. Результатидослідження. Розвиток різ бленого дек ору лав як так ож інших предметів церк овного облаштування поділяємо на два основні напрямк и розвитк у: 1. з наслідуванням історичних стилів у руслі ек лек тик и 2. із застосуванням орнаментал но-к омпозиційних систем традиційного народного мистецтва. До так их у різ бленій оздобі як их простежуємо вплив ек лек тик и (наслідування історичних стилів) відносимо тр охмісні лави із запрестол ної частини церк ви Пресвятої Трійці (1882 р.) із с. Верхній Ясенів Верховинск ого району Івано-Франк івск ої обл. Передній щит, розчленований чотирма позолоченими пілястрами, зак риває нижню частину сидячої на лаві фігури людини. Завдяк и позолоті пілястри світлим тоном ефек тно прочитуют ся на загал темному і гладк ому тлі передн ого щита. Спинк у лави так ож членуют пілястри, але вже так ого ж самого темного як і поверхня лави, тону. Однак вес ак цент різ бярск ої оздоби ск онцентрований у верхній частині спинк и лави, як а розчленована на три однак ові півк ола. Верхній силует півк ола дек орований золоченою ажурною 33 різьбою з мотиву тонк ого листк а ак анту звивистого рисунк у латинськ ої літери ''S'' із волютоподібним завершеннямк ожногок інця. Так ий же ренесансово-барок овий елемент, тільк и різних розмірів, домінує у ажурномурізьбленомудек оріцарськ ихвраттаверхнійчастині ік оностаса цієї ж церк ви. Отже, можемо говорити про спробу авторів створити гармонійний ансамбль у різьбленому дек орі інтер'єру цього храму. Численну групу церк овнихлав як першого так і другого напрямк ів розвитк у становлять темного брунатногок ольору. Серед них ок ремої згадк и заслуговують лави із церк ви Пресвятої Трійці (1901 р.) з м. Бережани Тернопільськ ої області. Розглянемо ту з них, як а, подібно, верхнеясенівськ ій, має передній загороджуючий щит. Особливо багато дек орована спинк а бережанськ ої лави, як а, подібно передньому щиту, членованак руглимик олонк ами. Поміжк олонк ами перек инуті півцирк ульні арк и. Внутрішній силуетк ожної арк и -- це ритм дрібних півцирк ульних елементів. Всерединік ожної так ої глухої арк ипомічаємо силуетщеодної глухої арк и -- готичновидовженоїтрилопастевої.Верхній силует спинк илавидек орований гострошпильним готичним силуетом. Варто зазначити, що готичні ремінісценції удек орі церк овнихлаву Галичині були поширені зок рема у тонованих темним брунатним к ольором.Так подібно готичномуверхнє завершеннямають так ожлави із собору Пресвятої Трійці (споруда церк ви з другої половиниХVІІІ ст.) з м. Сянок (сьогодні Прик арпатськ е воєводство республік иПольща) Серед церк овних лав, дек орованих за ознак ами другого напрямк у розвитк у -- із застосуванням орнаментально-к омпозиційних систем традиційногонародногомистецтвапереважаютьтемнобрунатноготону. Серед так их відзначимо лави із нави собору Пресвятої Трійці (споруда з 1690 р.) з м. ДрогобичаЛьвівськ ої області. Цік авим є верхнє завершення бок овин лави -- силуету трилисник а. Поверхня бок овини пок рита невисок огорельєфурізьблениморнаментом із застосуванням елементів, як і вик ористовуються в ук раїнськ ому народному мистецтві -- ромбів, трик утник ів, прямолінійного стебла рослини з листк ами тощо. Заслуговує ок ремої уваги дек ор спинок цих лав. Площина спинк и прик рашенак вадратними фільонк ами. У центрік ожної фільонк и -- рівносторонній плоск орізьблений хрест, вик онаний у дусі народної плоск орізьби. Площинак ожногок інця хреста -- гострок онечного силуету, штрихована всередині плоск орізьбленими штрихами ''ільчастого письма'' [4, 21]. Подібні хрести, як і манеру їх вирізування можемо поєднати з традицією різьблених у дереві гуцульськ их хрестів -- ік он. Серед зафік сованих дослідник ами так і ік они походять з Жаб''я та Яворова з ХVІІ ст. [5, 323]. 34 Висновки. Церк овні лави маловивчена сторінк а ук раїнськ ого мистецтва. Різьба по дереву відігравала важливу роль у їхньому дек оруванні. У багатьох випадк ах різьблений дек ор ансамблево гармоніював із іншимипредметамиоблаштування інтер'єру, як , зок рема у церк ві Пресвятої Трійці з Дрогобича. Це прек расний зразок синтезу мистецтв у храмі. Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Подальші дослідженнядозволятьгрунтовнішевизначититипологізаціюрізьбленого дек оруцерк овнихлав. Результати роботиможутьбути вик ористані при датуванні старих пам'яток меблярства, а так ожпри виготовленні нових церк овнихлавдлянових і реставрованихдавніххрамів. Примітки: 1.Ковачовичова -- Пушк арьоваБ.Пушк арІ.Дерев'яніцерк висхідногообряду наСловаччині. Наук овийзбірник музеюук раїнськ оїк ультуривСвидник у.Пряшів.1971. -- 519с. 2. Станк евич М.Ук раїнськ е художнє дерево. Львів: 2002. -- 479 с. 3. Клімашевськ ий А. В. Облаштування інтер'єру дерев'яних церк ов західного Поділля і Пок уттяХVІІІ -- поч.ХХст. (Проблемаансамблевості)Дисертаціяназдобуттянаук ового ступеняк андидата мистецтвознавства Львів. -- 2001.- 158 с. 4.Класифік аціямотивівгуцульськ оїрізьбиподаназаА.БудзаномРізьбаподеревувзахіднихобластях Ук раїни.Київ:Видавництвоак адеміїнаук Ук раїнськ оїРСР.1960. -- 107с.,104 іл. 5.ШухевичВ.Гуцульщина.Репринтневідтвореннявидання1899рок у.Верховина.1997. -- 350с. Надійшла дор едакції 21.12.2004р .