LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток виробництва на миколаївських суднобудівних заводах на основі їхньої реструктуризації та організації центру вогнезахисту матеріалів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені адмірала Макарова


УДК 65:338.3:629.5.081(0.032)Романчук Микола ПавловичУПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СУДНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 05.13.22 ─

управління проектами та розвиток виробництва
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукМиколаїв – 2004

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Українському державному морському технічному університеті імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник – заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор

Рашковський Олександр Саулович,

Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, завідувач кафедри технології суднобудування.


Офіційні опоненти:

  • д-р техн. наук, професор Рибак Анатолій Іванович, Одеський філіал Української академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри проектного менеджменту, віце-президент Української асоціації управління проектами;

  • д-р техн. наук, професор Бугаєнко Борис Андрійович, Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, професор кафедри морських технологій.

Провідна установа – Одеський національний морський університет Міністерства освіти і науки України, м. Одеса.Захист відбудеться 19 квітня 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д38.060.01 Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова за адресою: 54025, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграда, 9, ауд. 360.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграда, 9.


Автореферат розісланий 12 березня 2004 р.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

доктор технічних наук, професор С.С. РижковЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Дисертація присвячена розв'язанню важливих науково-прикладних задач – розробці основ управління проектами реструктуризації суднобудівних підприємств, розвитку виробництва та підвищенню рівня безпеки суден.

Особливістю суднобудівних підприємств України є те, що вони являють собою величезні виробничі конгломерати, які об'єднують верф і велику кількість непрофільних та допоміжних виробництв, що безпосередньо не беруть участь у будівництві суден, а також об'єкти соціальної сфери. Це призводить до збільшення собівартості суден, що будуються, та зниження їхньої конкурентоспроможності на світовому ринку.

Перехід України до ринкової економіки, необхідність виживання суднобудівних підприємств в умовах функціонування та здобування нових ринків збуту поставили задачу реструктуризації їх відповідно до вимог, що висуваються до верфей на міжнародному суднобудівному ринку. Методологія системного аналізу та алгоритми діяльності різних підприємств розглядалися в роботах М.З. Згуровського, В.І. Скурихіна, Є.З. Зіндера, С.Д. Бушуєва, В.Д. Шапіро, І.І.Мазура, І.О. Лапкіної, К.В. Кошкіна, Дж. Мартина, Г. Буча, С. Шлеєра та ін. Але в них не враховано складну виробничо-господарську діяльність суднобудівних підприємств.

Реструктуризація українських суднобудівних підприємств передбачає здійснення організаційно-економічних, правових і технічних заходів, які спрямовані на змінення організаційної та виробничої структур, структури управління та форм власності, що здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів конкурентоспроможної продукції та підвищення ефективності виробництва. В літературі відсутні відомості про здійснення комплексних досліджень в цьому напрямку.

Другою важливою науковою задачею є забезпечення безпеки людей та судна, що має велике економічне і соціальне значення. Дуже важливий технічний аспект цієї задачі, який полягає у вживанні заходів, що спрямовані на вдосконалення безпеки судна, зокрема його пожежобезпеки. На суднах, що будуються та ремонтуються, у великих обсягах використовуються горючі матеріали. Часто вони є причиною виникнення пожеж, які завдають значні економічні, екологічні та моральні збитки. Над проблемою вогнезахисту горючих матеріалів працювали Л.П. Дридж, В.М. Жартовський, Ф.А. Левітес, М.О. Максименко, В.І. Мартиненко, О.О. Мільто, О.С. Рашковський та ін. Але існуючий вогнезахист горючих суднобудівних матеріалів, що ґрунтується на використанні дорогих імпортних препаратів, не задовольняє нові міжнародні конвенційні вимоги пожежобезпеки суден і екології.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота включає результати досліджень, виконаних у рамках "Координационного плана по созданию негорючих и трудносгораемых материалов для кораблей на 1986 ─ 1990 гг." колишнього Мінсудпрома СРСР ─ тема "Разработка прогрессивной технологии получения трудносгораемой атмосферостойкой и биостойкой древесины" (№ ФI-И-XI-4248) і тема "Разработки по замене асбестосодержащих конструкционно-отделочных и теплоизоляционных материалов" (№ ПГ-21/6165); Координаційного плану Міністерства освіти і науки України, програма № 71 "Методи проектування та створення комп'ютеризованих систем і технологій" ─ тема "Розробка системних методів проектування комп'ютеризованих систем управління виробництвом", а також відповідно до плану НДР УДМТУ ─ тема "Розробка рекомендацій зі структурної реорганізації підприємств суднобудівної промисловості Миколаївської області" (№ 1103, № держрегістрації 0195U 029344).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є розробка наукових основ управління проектами реструктуризації суднобудівних підприємств, розвитку виробництва та підвищення рівня безпеки суден, які дозволяють знизити їхню собівартість і забезпечити конкурентоспроможність на світовому ринку.

Для досягнення поставленої мети розв'язуються такі основні наукові задачі:

дослідження методів і засобів управління проектами реструктуризації суднобудівних підприємств, яке містить: аналіз організаційно-методологічних аспектів реструктуризації; вивчення особливостей суднобудівного виробництва; розробку організаційної моделі суднобудівної верфі; планування змісту управління проектами реструктуризації;

розробка моделі та проекту реструктуризації суднобудівних підприємств на прикладі ВАТ "Damen Shipyards Okean", яка містить: дослідження управління змістом проекту; розробку