LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток виробництва на миколаївських суднобудівних заводах на основі їхньої реструктуризації та організації центру вогнезахисту матеріалів

інвестиційного проекту розвитку суднобудівного виробництва; вивчення інтеграції у СЕЗ "Миколаїв" і управління інтеграцією в проекті; дослідження управління часовими характеристиками в проекті та інформаційними зв'язками; оцінку ефективності проекту реструктуризації підприємства;

розробка проекту підвищення рівня безпеки суден, який містить: вдосконалення технології вогнезахисту ряду горючих суднобудівних матеріалів; розробку проекту спеціалізованого центру вогнезахисту горючих матеріалів; оцінку ефективності проекту центру.

Об'єкт дослідження – суднобудівні підприємства України та судна, що на них будуються.

Предмет дослідження – управління проектами; організаційна та виробнича структури суднобудівного підприємства; управління підприємством; пожежобезпека суден; технологія та організація вогнезахисту горючих суднобудівних матеріалів.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою цієї роботи стали розробки вітчизняних і закордонних дослідників в області управління проектами, організації виробництва, пожежобезпеки морського транспорту, технології суднобудування, вогнезахисту горючих матеріалів. Під час здійснення досліджень використовувалися методи системного аналізу, управління проектами, управління виробництвом, тепло- і масообміну, неорганічної хімії та математичного планування експерименту, нові методики "Міжнародного Кодексу з використання процедур пожежних випробувань" ІМО.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:

1. Розроблено теоретичні основи управління проектами реструктуризації суднобудівних підприємств. Вперше розроблено для суднобудування модель і проект реструктуризації підприємства та інвестиційний проект розвитку виробництва на основі залучення іноземного капіталу, які дозволяють створити конкурентоспроможне підприємство на світовому суднобудівному ринку.

2. Розроблено організаційну модель раціональної суднобудівної верфі, яка ґрунтується на її кооперації зі спеціалізованими підприємствами та дозволяє знизити невиробничі витрати та собівартість суден, що будуються.

3. Розроблено інформаційну управляючу систему суднобудівної верфі на базі TRIBON, яка основана на електронній взаємодії більшості її основних підрозділів.

4. Науково обґрунтовано можливість підвищення рівня безпеки суден, яка базується на використанні вогнезахищених горючих матеріалів, що відповідають міжнародним вимогам. Вперше розроблено технології вогнезахисту ряду горючих суднобудівних матеріалів з використанням екологічно безпечних інгредієнтів української сировинної бази, математичну модель вогнебіоатмосферозахистного просочування деревини та проект спеціалізованого центру вогнезахисту матеріалів.

Обгрунтованість та достовірність результатів досліджень забезпечується системним підходом до аналізу напрямків підвищення конкурентоспроможності суднобудівних підприємств, їхньої реструктуризації та зниження собівартості суден, що пройшов перевірку на ВАТ "Damen Shipyards Okean". Достовірність отриманих результатів щодо підвищення рівня пожежобезпеки суден підтверджується добрим збігом теоретичних результатів з експериментальними даними лабораторних і експлуатаційних випробувань та промисловим упровадженням вогнезахищених горючих матеріалів на побудованих суднах.

Практичне значення отриманих результатів. Наукові результати виконаних досліджень використані під час розробки плану реструктуризації та проекту розвитку виробництва ВАТ "Damen Shipyards Okean", під час рекомендацій з підвищення рівня безпеки суден, нових промислових технологій вогнезахисту горючих суднобудівних матеріалів і проекту центру їхнього вогнезахисту. Оцінка ефективності результатів виконаних досліджень показала доцільність здійснення даного проекту.

Розв'язані в дисертації науково-технічні та прикладні задачі є базовими для реструктуризації суднобудівних підприємств України, розвитку та вдосконалення їхнього виробництва.

Результати досліджень використовуються в навчальному процесі УДМТУ на кораблебудівному та інженерно-економічному факультетах.

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати, які наведено в дисертації, отримано особисто здобувачем. Вони полягають в аналізі сучасного стану суднобудування України та можливих шляхів його розвитку, міжнародного досвіду реструктуризації суднобудівних підприємств, кооперації і спеціалізації. На основі цього аналізу запропоновано ідею, науково обґрунтовано та розроблено модель і проект реструктуризації ВАТ "Damen Shipyards Okean" з виділенням непрофільних для верфі підрозділів і організацією в одному з них спеціалізованого центру вогнезахисту горючих матеріалів для миколаївських суднобудівних заводів. Під керівництвом і за безпосередньою участю здобувача розроблено інвестиційний проект розвитку виробництва ВАТ із залученням іноземного капіталу.

Вивчено можливість підвищення рівня безпеки суден на основі вогнезахисту горючих матеріалів, які на них використовуються. Здійснено аналіз національних і міжнародних вимог до вогнезахисту горючих неметалевих суднобудівних матеріалів. Науково обґрунтовано та запропоновано новий підхід до вирішення проблеми їхнього вогнезахисту на основі екологічно безпечних і економічно допустимих інгредієнтів української сировинної бази. Розроблено принципово нові технології комплексного вогнебіоатмосферозахисту суднобудівної деревини, виготовлення та нанесення безазбестового палубного мастичного покриття "Океан", яке вогнезахищено за новими конвенційними вимогами ІМО. Під керівництвом здобувача організовано впровадження виконаних розробок у суднобудування.

Особистий внесок здобувача також підтверджується самостійними науковими публікаціями, в яких викладено частину результатів здійснених досліджень.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і наукові результати дисертаційної роботи доповідалися та отримали позитивну оцінку на п'яти міжнародних конференціях, VIP-семінарі та двох конференціях УДМТУ: міжнародній науково-технічній конференції "Машинобудування і техносфера на рубежі XXI століття" (Севастополь, 2001 р.); міжнародній науково-технічній конференції "Безпека мореплавства та її забезпечення під час проектування та будівництва суден" (Миколаїв, 2001 р.); 1st International Conference "South East European Transport Research Forum" (Budapest, Hungary, 2001 y); V міжнародній науково-практичній конференції "Пожежна безпека─2001" (Львів, 2001 р.); VII міжнародній науково-практичній конференції "Університет і регіон" (Луганськ, 2001 р.); VIP-семінарі "Реструктуризація та розвиток підприємств в сучасних умовах" (Судак, Крим, 2003 р.); науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу УДМТУ (Миколаїв, 2001 ─ 2002 рр.).

У цілому робота обговорювалася на науково-технічній раді УДМТУ з управління проектами і розвитку виробництва.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 друкованих наукових праць (2 без співавторів), у тому числі 8 статей у спеціалізованих наукових виданнях.